Carieră

 2022

IANUARIE

REZULTATUL selecţiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale, organizat în data de 04.02.2022, proba scrisă

1 rezultat dosare

REZULTATUL selecției dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate, organizat în data de 04.02.2022, proba scrisă.

1 rezultat dosare SITE

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice  de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului, Instituția Prefectului –  Municipiul București Anunț nr. 1487

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef birou al Biroului achiziții publice și administrativ din cadrul Instituției Prefectului- Municipiul București, organizat în data de 27.01.2022, proba scrisă – aici.

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef birou al Biroului achiziții publice și administrativ din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare

pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă

de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică-Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București

 

Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică-Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate – 1 post.

 

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

– condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

– cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare programe uzuale Windows şi MS Office, Internet Explorer/nivel mediu.

– limbi străine(necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă de circulaţie internaţională/ nivel mediu (scris, citit, vorbit).

– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: Spirit de răspundere şi iniţiativă, capacitate de a finaliza activităţile, capacitate de a lucra atât individual cât şi în echipă.  Capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor. Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, de a rezolva eficient problemele,  de a planifica şi de a acţiona strategic, de asumare a responsabilităţilor, de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite; bune aptitudini de comunicare verbală; înaltă probitate şi conduită morală; flexibilitate şi adaptabilitate;

– cerinţe specifice: participare la activităţile delegate de superiorii ierarhici; are acces la informații clasificate secrete de stat, nivelul “SECRET”, având obligația de a păstra confidențialitatea acestora.

Mențiuni: verificarea cunoștințelor de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare programe uzuale Windows şi MS Office, Internet Explorer/nivel mediu; de limbi străine(necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă de circulaţie internaţională/nivel mediu (scris, citit, vorbit); a abilităților, calităților și aptitudinilor necesare, se va realiza în cadrul probei interviu. Cerința specifică privind necesitatea obținerii autorizației de acces la informații clasificate ,,secrete de stat”, nivelul ,,SECRET”, se îndeplinește ulterior de către candidatul declarat “admis”.

 

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

 

 1. Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin acestora pentru realizarea măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor situaţiilor de urgenţă şi îl informează operativ pe prefect cu privire la acest aspect;
 2. Întocmeşte note pentru avizarea documentelor de planificare şi conducere pe care membrii comitetului şi serviciile publice deconcentrate din coordonare le întocmesc pentru managementul situaţiilor de urgenţă din competenţă;
 3. Gestionează corespondența repartizată privind activitățile Prefectului pe linia situațiilor de urgență, realizează informări și propuneri;
 4. Sprijină şi îndrumă, cu ajutorul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, instituţiile din competenţă, pentru întocmirea (reactualizarea) în termen a planurilor de apărare şi intervenţie la tipurile de risc specifice zonei (sectorului) în care sunt amplasate, precum şi a planurilor de evacuare;
 5. Asigură informarea prefectului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza datelor comunicate de Centrele Operative ale ministerelor, ori alte structuri abilitate, cu privire la iminenţa producerii unor fenomene periculoase;
 6. Întocmeşte note, sinteze şi rapoarte privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale, pe care le înaintează prefectului, cu propuneri corespunzătoare;
 7. Asigură, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, informarea zilnică a prefectului despre situaţia preliminară a afectelor şi pagubelor produse;
 8. Urmăreşte cu sprijinul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect şi a prevederilor ordinelor emise de acesta în calitate de preşedinte al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
 9. Participă, împreună cu Secretariatul Tehnic Permanent, la pregătirea şi buna desfăşurare a şedinţelor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
 10. Sprijină activitatea funcţionarului de securitate pentru protecţia documentelor/materialelor care conţin informaţii clasificate;
 11. Urmăreşte modificările legislative în domeniul de activitate, propunând, pe linie ierarhică, măsuri în consecinţă;
 12. Primeşte corespondenţa repartizată, elaborează răspunsurile şi urmăreşte expedierea lor în termenele legale;
 13. Asigură păstrarea şi arhivarea corespondenţei repartizate;
 14. Procedează la scăderea lucrărilor repartizate din registrul electronic de intrare-ieşire al instituţiei, de îndată ce au fost soluţionate;
 15. Urmăreşte conformitatea datelor de pe site-ul instituţiei prefectului conform competenţelor şi sesizează de îndată, dacă acestea nu sunt corecte;
 16. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
 17. Aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
 18. Informează persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condiţiile legii, cu privile la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv oferă orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţii ale Autorităţii naţionale de supravaghere, ţinând seama de specificul prelucrării;
 19. Prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;
 20. Păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate;
 21. Respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite de procedurile proprii;
 22. Informează de îndată conducerea operatorului sau, după caz, a împuternicitului şi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă;
 23. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
 24. Își însușește și respectă prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 25. Identifică şi raportează către responsabilul de risc desemnat riscurile aferente activităţii proprii şi aplică măsurile de minimizare stabilite;
 26. Poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări;
 27. Urmăreşte implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurii în care îşi desfăşoară activitatea, în limitele de competenţă și conform dispozițiilor șefului ierarhic.

 

Bibliografia este aceeași cu tematica.

 

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de excecuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică-Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate–1 post;

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Secțiunea a-2-a a Capitolului IV și Secțiunea a-2-a a Capitolului VII – Titlul V al Părții a III-a, Titlul I al părții a IV – a, Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 6. G. nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 7. G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 8. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. OMAI 132/2006 – metodologia de elaborare a Planului de analiză si acoperire a riscurilor;
 10. G. 94/2014 – privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 11. G. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă.

 

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele se depun în perioada 03.01-25.01.2022, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic de luni până joi între orele 09.00-15.00 și vineri între orele 09.00-13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este doamna Adriana Elena Călin, referent, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25 interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 26.01-01.02.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 04.02.2022, ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

 

Dosarele de înscriere:

 

 1. a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 1. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Atenţie: În conformitate cu prevederile HG 1242/2021, cu modificările şi completările ulterioare, accesul în sediul Instituției Prefectului – Municipiul București este permis doar în baza unui certificat digital european COVID (certificat verde) valid, emis în urma vaccinării, recuperării după boală sau testării negative.
De asemenea, la intrarea în Instituția Prefectului – Municipiul București, vizitatorii sunt supuşi triajului epidemiologic și au obligaţia de a deţine şi purta mască de protecţie, care să acopere nasul și gura.

Formular-de-inscriere

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare

în vederea ocupării funcției publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale, Instituția Prefectului – Municipiul București

 

Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale, Instituția Prefectului – Municipiul București.

 

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale sunt:

 • condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice sau juridice;
 • studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 • perfecționări (specializări): cursuri de comunicare, resurse umane, salarizare, achiziții publice.
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Ms Office – nivel avansat.
 • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: foarte bune cunoştinţe în domeniul de activitate, spirit organizatoric, bună capacitate de a comunica verbal şi în scris, disponibilitate la efort, adaptabilitate, creativitate, spontaneitate, spirit de observaţie, conştiinciozitate.
 • Cerinţe specifice: are acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivelul „SECRET”, având obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii, delegări potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei.
 • Competenţa managerială: experienţă în management, calităţi şi aptitudini manageriale.

Mențiuni: verificarea cunoștințelor de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Ms Office – nivel avansat, abilităților, calităților și aptitudinilor necesare, precum și competența managerială, se va realiza în cadrul probei interviu. Cerința specifică privind necesitatea obținerii autorizației de acces la informații clasificate ,,secrete de stat”, nivelul ,,SECRET”, se îndeplinește ulterior de către candidatul declarat “admis”.

            Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

 1. Coordonează elaborarea procedurilor în domeniile de activitate conduse, asigură aducerea lor la cunoştinţă personalului implicat, controlează aplicarea şi respectarea lor, prin șefii structurilor subordonate în cadrul cărora au fost elaborate;
 2. Urmărește elaborarea, fundamentarea şi execuţia bugetului propriu al Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti, conform prevederilor legale aplicabile în materie, pentru fiecare an fiscal-bugetar;
 3. Solicită lunar, Biroului financiar, contabilitate și salarizare, cauzele neutilizării creditelor bugetare şi propune măsuri de îmbunătăţire a execuţiei;
 4. Urmăreşte actualizarea indicatorilor financiari privind creditele bugetare, pe baza rectificărilor de buget, în condiţiile legii;
 5. Urmăreşte modificările în alocaţiile bugetare aprobate şi în creditele repartizate, pe baza propunerilor care se transmit la Direcţia generală financiară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, privind aprobarea virărilor de credite, începând cu prima luna a trimestrului I din anul financiar în curs;
 6. Controlează, organizează şi îndrumă activitatea administrativă, logistică şi achiziţiile publice din cadrul instituţiei;
 7. Urmăreşte aplicarea legii privind asigurarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor Instituţiei Prefectului –  Municipiul Bucureşti, în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul curent, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, prin persoanele desemnate a acorda viza de control financiar preventiv propriu;
 8. Monitorizează, evaluează şi controlează elaborarea rapoartelor periodice, pe domeniul de activitate financiar-contabil și de gestiune, în termenele legale sau stabilite de prefect;
 9. Urmăreşte asigurarea unei imagini fidele, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a execuţiei bugetare;
 10. Coordonează înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială, prin personalul Biroului achiziții publice și administrativ;
 11. Coordonează operaţiunile de plată, a cheltuielilor de personal, materiale şi de capital, în numerar şi prin trezorerie, în limita creditelor deschise de ordonatorul principal de credite;
 12. Asigură din punct de vedere financiar – contabil, aprovizionarea şi gestionarea bunurilor necesare funcţionării instituţiei şi folosirea lor raţională;
 13. Organizează şi urmăreşte executarea inventarierii o dată pe an, pe baza ordinului emis de către prefect, a tuturor operaţiunilor de decontare cu debitorii şi creditorii, care figurează în evidenţa contabilă, a numerarului aflat în casa de bani a instituţiei, precum şi a formularelor cu regim special;
 14. Primeşte, analizează şi repartizează corespondenţa adresată serviciului, verifică răspunsurile şi documentele întocmite în cadrul acestuia pe care le semnează şi asigură transmiterea acestora în termenul legal;
 15. Participă la întocmirea şi actualizarea permanentă a cadrului general şi specific al operaţiunilor care se supun vizei de control financiar preventiv propriu;
 16. Urmăreşte derularea contractelor încheiate de Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti în condiţiile legii, cu agenţii economici pentru achiziţii de materiale, prestări servicii şi executări lucrări şi asigură achiziţionarea acestora, necesare instituţiei pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia;
 17. Avizează proiecte de ordin ale prefectului, având ca obiect domeniile de activitate pe care le coordonează;
 18. Participă, ca membru nominalizat prin ordinul prefectului, în diferite comisii constituite la nivelul instituţiei sau la nivelul altor instituţii;
 19. Asigură implementarea strategiei de reformă în administraţia publică din perspectiva managementului financiar, administrativ, al achiziţiilor publice şi al resurselor umane;
 20. Cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul MAI;
 21. Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora, efectuează conform legii, instruirea privind securitatea şi sănătatea în muncă a personalului din subordine (instruirea la locul de muncă, instruirea periodică şi instruirea periodică suplimentară);
 22. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
 23. Utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
 24. Identifică și raportează către responsabilul de risc, riscurile aferente activității proprii și aplică măsurile de minimizare stabilite;
 25. Asigură implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurilor conduse, în limitele de competenţă;
 26. Efectuează, pentru fiecare lucrare repartizată, operaţiile necesare în aplicaţia de gestiune electronică a documentelor;
 27. Îndeplineşte, în limitele de competenţă stabilite de către conducerea instituţiei, în condiţiile legii, atribuţii ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului local sau naţional;
 28. Poate semnala neregularități de care are cunoștință, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricãror discriminãri.

 

Bibliografia este aceeași cu tematica.

 

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I al părții a IV – a și Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 82/1991-Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. OUG nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 8. OMFP nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr.201/2003, cu modificările și completările ulterioare,
 9. OG nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare,
 10. OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
 11. OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 12. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare,
 13. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea nr. 207/2015 – Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele se depun în perioada 03.01-25.01.2022, la sediul Instituţiei Prefectului -Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic de luni până joi între orele 09.00-15.00 și vineri între orele 09.00-13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este doamna Florinela Cuclea, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25 interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 26.01-01.02.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 04.02.2022, ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

 

Dosarele de înscriere:

 

 1. a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 1. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Atenţie: În conformitate cu prevederile HG 1242/2021, cu modificările şi completările ulterioare, accesul în sediul Instituției Prefectului – Municipiul București este permis doar în baza unui certificat digital european COVID (certificat verde) valid, emis în urma vaccinării, recuperării după boală sau testării negative.
De asemenea, la intrarea în Instituția Prefectului – Municipiul București, vizitatorii sunt supuşi triajului epidemiologic și au obligaţia de a deţine şi purta mască de protecţie, care să acopere nasul și gura.

 

Formular-de-inscriere

 

2021

DECEMBRIE

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou al Biroului achiziții publice și administrativ din cadrul Instituției Prefectului – Municipiul BucureștiFormular-de-inscriere

Rezultat final al concursului organizat în data de 27.12.2021 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juuridică

Rezultat probă interviu 27.12.2021 – funcții publice de execuție din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică

Rezultat selecție dosare – funcții publice de execuție din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică

Rezultat probă scrisă 27.12.2021 – funcții publice de execuție din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică

Rezultat selecție dosare- funcții publice de execuție din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică

Rezultat probă scrisă 27.12.2021- funcții publice de execuție din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică

Rezultat probă interviu  27.12.2021 – funcții publice de execuție din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică

Rezultat final al concursului organizat în data de 27.12.2021 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică

 

 

Procedura de organizare și desfășurare  a probei suplimentare de testare  a competențelor  specifice  în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației în cadrul  concursurilor  organizate  de către Instituția Prefectului –  Municipiul București Ordin nr. 752

NOIEMBRIE

Anunț

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Instituției Prefectului – Municipiul București

Formular de înscriere

OCTOMBRIE

 • Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine/ limba minorităților naționale, în cadrul concursurilor organizate e Instituția Prefectului – Municipiul București – Ordin nr. 693 – 01.11.2021

SEPTEMBRIE

 • Procedura de redistribuire a funcționarilor publici la nivelul Instituției Prefectului – Municipiul București                  Ordin nr. 627 – 29.09.2021

—————————————————————————————————————————————————————————-

Anunț – Instituția Prefectului Municipiul București organizează examen de promovare în grad profesional de nivel superior a unui functionar public care ocupă postul de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului resurse umane – Serviciul resurse umane.

ANUNȚ, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățiile publice se suspendă orice tip de concurs pe pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante

ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de conducere vacantă, de șef serviciu, gradul II, al Serviciului economic, achiziții publice și administrativ

ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului financiar, contabilitate

Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează concurs de recrutare, în condițiile legii, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, temporar vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice– Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate, și consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică.

Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de promovare în grad profesional de nivel superior al funcționarilor publici:

Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de promovare în grad profesional de nivel superior

ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuție vacantă din cadrul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti

ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti