Carieră

Procedura de redistribuire a funcționarilor publici la nivelul Instituției Prefectului – Municipiul București –Ordin 627 – 29.09.2021 procedura redistribuire fp

 

ANUNȚ

  privind suspendarea derulării concursului de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție, vacante, din cadrul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. IV alin. (1) – (8) din OUG nr. 34/15.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante prevăzute în anunțul Instituției Prefectului – Municipiul București, publicat în data de 15.05.2023, respectiv consilier, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi din cadrul Corpului de control al prefectului, și consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Compartimentului resurse umane – Biroul resurse umane.

 

Afişat astăzi: 17.05.2023

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție, vacante, din cadrul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti

Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post – din cadrul Compartimentului resurse umane – Biroul resurse umane;
 2. consilier, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi, din cadrul Corpului de control al prefectului.

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

 • condițiile generale pentru ocuparea funcției publice, conform prevederilor art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă- pentru postul menționat la pct.1;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul, științe juridice sau economice – pentru postul menționat la pct. 2 – ID post – 254354;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul, științe juridice, administrative sau economice – pentru postul menționat la pct. 2 – ID post – 444366;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

Probele stabilite pentru concurs sunt proba scrisă şi interviu.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. proba scrisă, 19.06.2023, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din str. Batiște nr. 13, sector 2, Bucureşti;
 2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul menționat la pct. 1; care va fi susținută doar de candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.
 • pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului resurse umane – Biroul resurse umane:
 • Bibliografie:
 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Tematică:
 1. Constituţia României, republicată: – Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale: Titlul III – Autorităţile publice, Cap. V. Administraţia publică
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul I şi II ale părţii a VI-a: Statutul funcţionarilor publici – dispoziţii generale, clasificarea funcţiilor publice, categorii de funcţionari publici, managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici, cariera funcţionarilor publici.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare. Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
 5. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul II – Salarizarea.
 6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul II. – Contractul individual de muncă.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul II Organizarea carierei funcţionarilor publici; Titlul III Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
 8. Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 • Principalele atribuții din fișa postului – consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post:
 1. stabileşte şi actualizează, conform reglementărilor legale, drepturile salariale pentru personalul din cadrul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti;
 2. asigură, după caz, activitatea de secretariat a comisiilor de concurs/soluţionare a contestaţiilor, pentru care a fost numit prin ordin al prefectului, elaborând toate documentațiile necesare pentru organizarea și desfășurarea concursurilor;
 3. întocmește și actualizează permanent dosarele personale ale personalului contractual şi dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul instituţiei;
 4. întocmeşte, la cererea salariaţilor sau a instituţiilor, adeverinţe ce atestă anumite situaţii cu privire la evidenţa personalului instituţiei;
 5. asigură îndeplinirea formalităţilor cu privire la încadrarea, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale funcţionarilor publici, respectiv a contractelor individuale de muncă ale personalului contractual;
 6. calculează vechimea în muncă a salariaţilor, în vederea stabilirii tranşei de vechime şi acordării gradaţiei corespunzătoare, şi vechimea în specialitate în vederea stabilirii priorităţilor pentru promovarea personalului;
 7. actualizează informaţii privind modificările intervenite în situaţia personalului contractual, prin aplicaţia e-Revisal pe intranet MAI;
 8. încarcă pe portalul de gestiune a funcţiilor publice actele administrative şi alte documente ce privesc modificări în situaţia funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice;
 9. înregistrează ordinele prefectului, le distribuie și comunică persoanelor interesate;
 • propune constituirea/actualizarea componenţei comisiei paritare şi a comisiei de disciplină, pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei prefectului, întocmind documentațiile conforme;
 • elaborează și actualizează proceduri pe domeniul specific de activitate;
 • întocmește centralizat foile colective de prezență pentru personalul instituției, în baza pontajelor întocmite de către șefii structurilor.
 • pentru cele două posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului
 • Bibliografie:
 1. Constituția României, republicată;
 2. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. OU.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 7. OMAI nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completărilor ulterioare;
 8. Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.
 • Tematică:
 1. Constituția României, republicată – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale. Autoritățile publice. Administrația publică.
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare. Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: Statutul funcționarilor publici – dispoziții generale, clasificarea funcțiilor publice, categorii de funcționari publici, managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, drepturile și îndatoririle funcționarilor publici, cariera fucționarilor publici.
 5. O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare: art.III, IV și Anexa din OUG nr. 63/2010 – procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale.
 6. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice: Codul controlului intern managerial al entităților publice.
 7. OMAI nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completărilor ulterioare: Cap. IV – Organizarea și executarea controalelor.
 8. Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor: Cap. II – Dispoziții privind reducerea riscului seismic al clădirilor existente; Cap. IV – Contravenții.
 • Principalele atribuții din fișa postului – pentru posturile de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului:
 1. Participă la elaborarea Planului anual de control, cu consultarea prealabilă a subprefecțiilor, pe care îl supune aprobării prefectului.
 2. Elaborează și supune aprobării prefectului procedura de organizare și desfășurare a activității de control, pe care o actualizează în funcție de actele normative în vigoare.
 3. Participă la acțiuni de control din ordinul prefectului, în situația în care miniștrii și conducătorii celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului deleagă prefectului unele atribuții de conducere și control precum:
 • verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice deconcentrate;
 • verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale;
 • analizarea modului de analizare a acțiunilor cu caracter interministerial, care au ca scop creșterea calității serviciilor publice
  1. În condițiile art. 259 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea prefectului, prin ordin, procedează la verificarea respectării legislației ce vizează atribuțiile de monitorizare și control în domeniul în care activează serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale de pe raza municipiului București, ca urmare a reclamațiilor/sesizărilor, în vederea soluționării acestora;
  2. Stabilește și comunică numărul maxim de posturi pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială de la nivelul municipiului București, în conformitate cu prevederile OUG nr. 63/2010; asigură transmiterea acestora, și în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și altor instituții interesate;
  3. Ca urmare a sesizărilor primite, la solicitarea prefectului, procedează la efectuarea verificărilor sau declanșarea acțiunilor de control privind respectarea legislației de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul municipiului București;
  4. Redactează ordinele și, după caz, referatelele de declanșare a unei acțiuni de control/documentare/monitorizare și orice alte documente;
  5. Participă la comisiile de control, alături de reprezentanți ai structurilor de specialitate din cadrul instituției prefectului, în cadrul activitățiilor de verificare, îndrumare și control, a autorităților administrației publice locale de la nivelul municipiului București, ce vor fi efectuate inclusiv la sediul acestora, cu privire la respectarea atribuțiilor, a obligațiilor prevăzute de lege, și întocmește rapoarte pe care le supune aprobării prefectului privind aspectele constatate, a situațiilor în care nerespectarea legii constituie contravenții, menționarea sancțiunilor prevăzute de lege, iar acolo unde este cazul necesitatea sesizării organelor competente, și în funcție de situație, cu propuneri de conformare cu prevederile legale pentru eliminarea deficiențelor constatate.

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Dosarele se depun în perioada 15.05.2023-06.06.2023, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 2, str. Batiște nr. 13, parter, camera 2 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00, și vineri între orele 09.00-13.00.

Persoane desemnate, din cadrul Compartimentului resurse umane, ca persoane de contact sunt: Elena-Adriana Călin, referent, clasa a III-a, grad profesional superior, e-mail: adriana.calin@mai.gov.ro și Mariana Drăgan, consilier, clasa I, grad profesional superior, e-mail: mariana.drăgan@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 07.06.2023-12.06.2023.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 19.06.2023, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din str. Batiște nr. 13, sector 2, Bucureşti.

Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se găsește în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei*) eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

*) Notă: ) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 1. f) copia adeverinţei*) care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;

*) Notă: Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 1. g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres, la înscrierea la concurs, preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 1. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

Afişat astăzi: 15.05.2023

Formular înscriere –FORMULAR-INSCRIERE-conf-OUG-nr-57-2019-2 (2)

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – MUNICIPIUL BUCUREŞTI

COMISIA DE CONCURS

REZULTATUL FINAL

al concursului de recrutare organizat, în data de 08.05.2023, proba scrisă,

pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică

 

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observații

 

1. 7226 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu 73 55 128 ADMIS
2. 6538 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu ABSENT RESPINS
3. 7056 Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu RESPINS

rezultat final- 9 rezultat final concurs – SITE

 

 

 

Afişat astăzi:  09.05.2023, ora 16.30

 

Comisia:

 

 

 

 

 

 

 

 INSTITUŢIA PREFECTULUI-MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Comisia de concurs

REZULTATUL

Probei interviu, la concursul de recrutare organizat, în data de 08.05.2023, proba scrisă,

pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică de: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post

 

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Punctajul obținut Rezultat
1. 7226 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu 55  

 

ADMIS

 

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei interviu, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

Afişat astăzi:  08.05.2023, ora 16.30

INSTITUŢIA PREFECTULUI – MUNICIPIUL BUCUREŞTI

COMISIA DE CONCURS

 

 

 

REZULTATUL

probei scrise, la concursul de recrutare organizat, în data de 08.05.2023, proba scrisă,

pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică de: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Punctajul obținut Rezultat
1. 6538 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu ABSENT RESPINS
2. 7226 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu 73 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

Afişat astăzi:  08.05.2023, ora 13.45

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat, în data de 08.05.2023, proba scrisă,
pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Serviciului pentru
aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică de: consilier juridic, clasa I, grad
profesional superior – 1 post și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post

Nr.

crt.

Nr. înregistraredosar

 

Funcțiapublicăpentru care candidează  

Serviciul/Compartimentul

Rezultatul

selecției dosarelor

Observații
1. 6538 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu ADMIS
2. 7056 Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu RESPINS Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 49 alin. (1) lit. f) din HG nr. 611/2008 coroborat cu art. 468 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019
3. 7226 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

Afişat astăzi:28.04.2023, ora 12.30

 

Comisia:

1 rezultat dosare SITE

 

ANUNȚ

 

privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție, vacante, din cadrul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică;
 2. consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică.

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

 • condițiile generale pentru ocuparea funcției publice, conform prevederilor art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

            Probele stabilite pentru concurs sunt proba scrisă şi interviu.

            Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. proba scrisă, 08.05.2023, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din str. Batiște nr. 13, sector 2, Bucureşti;
 2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul menționat la pct. 1; care va fi susținută doar de candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.
 • Pentru funcțiile publice de execuție, vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică,
 • Bibliografie:
 1. Constituţia României, republicată;
 2. Partea a IV-a – Titlul I – Capitolul II, Partea a VI-a – Titlul I și II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare – Capitolul II și Capitolul IV;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare – Capitolele de la I la V;
 7. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul II și Capitolul III;
 8. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Tematică:
 1. Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale.
 2. Reglementări privind atribuțiile prefectului și ale subprefectului. Statutul funcţionarilor publici.
 3. Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
 4. Egalitate de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii.
 5. Reglementări privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Competențele Comisiilor și reglementări procedurale.
 6. Reglementări privind constituirea, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Atribuirea titlurilor de proprietate, Punerea în posesie a proprietarilor.
 7. Reglementări privind restituirea în natură a imobilelor și acordarea măsurilor reparatorii.
 8. Reglementări privind transparența decizională în administrația publică.
 • Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:
 • Pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică:
 1. ţine evidenţa propunerilor subcomisiilor sectoarelor 1 – 6 ale municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor (denumite în continuare subcomisii) ce urmează a fi analizate în şedinţa Colectivului de lucru al Comisiei;
 2. analizează propunerile și documentațiile aferente acestora, transmise de Subcomisii, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în vederea dezbaterii în şedinţa Colectivului de lucru al Comisiei;
 3. propune convocarea Colectivului de lucru al Comisiei;
 4. întocmeşte convocările în şedinţă atât ale membrilor Comisiei cât şi ale membrilor Colectivului de lucru al acesteia;
 5. întocmeşte ordinea de zi a şedinţei Colectivului de lucru şi a Comisiei;
 6. redactează adresele de restituire ale propunerilor formulate de către subcomisii, însoţite de documentaţia aferentă, în baza referatului Colectivului de lucru;
 7. participă, la solicitarea prefectului, la şedinţele Comisiei şi redactează procesul-verbal al şedinţei;
 8. întocmeşte corespondenţa cu instituţiile, autorităţile şi persoanele interesate conform deciziilor Comisiei consemnate în procesul-verbal al şedinţei acesteia;
 9. redactează hotărârile Comisiei şi adresele de înaintare ale acestora către instituţiile/autorităţile publice şi persoanele interesate;
 10. elaborează rapoarte şi informări cu privire la situaţia dosarelor de fond funciar, pe care le prezintă şefului ierarhic;
 11. primeşte, analizează şi rezolvă corespondenţa repartizată, formulând răspunsurile pe care le expediază în termenele legale;
 12. întocmeşte, la solicitarea şefului ierarhic puncte de vedere şi comunică, în copie Compartimentului contencios administrativ actele necesare asigurării reprezentării şi susţinerii intereselor instituţiei prefectului şi Comisiei în faţa instanţelor de contencios administrativ, precum şi în faţa celorlalte instanţe judecătoreşti de orice grad;
 13. participă, ca membru nominalizat prin ordinul prefectului, în diferite comisii constituite la nivelul instituţiei sau la nivelul altor instituţii;
 14. participă, conform ordinului prefectului, la şedinţele Colectivului de lucru al Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, sens în care verifică, în ordinea înregistrării, dosarele de fond funciar care urmează să fie analizate în şedinţele Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
 • Pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post – din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică:
 1. ţine evidenţa propunerilor subcomisiilor sectoarelor 1 – 6 ale municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor (denumite în continuare subcomisii) ce urmează a fi analizate în şedinţa Colectivului de lucru al Comisiei;
 2. analizează propunerile și documentațiile aferente acestora, transmise de Subcomisii, în conformitate cu dsipozițiile legale în vigoare, în vederea dezbaterii în şedinţa Colectivului de lucru al Comisiei;
 3. propune convocarea Colectivului de lucru al Comisiei;
 4. întocmeşte convocările în şedinţă atât ale membrilor Comisiei cât şi ale membrilor Colectivului de lucru al acesteia;
 5. redactează adresele de restituire ale propunerilor formulate de către subcomisii, însoţite de documentaţia aferentă, în baza referatului Colectivului de lucru;
 6. participă, la solicitarea prefectului, la şedinţele Comisiei şi redactează procesul-verbal al şedinţei;
 7. întocmeşte corespondenţa cu instituţiile, autorităţile şi persoanele interesate conform deciziilor Comisiei consemnate în procesul-verbal al şedinţei acesteia;
 8. redactează hotărârile Comisiei şi adresele de înaintare ale acestora către instituţiile/autorităţile publice şi persoanele interesate;
 9. elaborează rapoarte şi informări cu privire la situaţia dosarelor de fond funciar, pe care le prezintă şefului ierarhic;
 10. primeşte, analizează şi rezolvă corespondenţa repartizată, formulând răspunsurile pe care le expediază în termenele legale;
 11. întocmeşte, la solicitarea şefului ierarhic puncte de vedere şi comunică, în copie Compartimentului contencios administrativ actele necesare asigurării reprezentării şi susţinerii intereselor instituţiei prefectului şi Comisiei în faţa instanţelor de contencios administrativ, precum şi în faţa celorlalte instanţe judecătoreşti de orice grad;
 12. participă, ca membru nominalizat prin ordinul prefectului, în diferite comisii constituite la nivelul instituţiei sau la nivelul altor instituţii;
 13. participă, conform ordinului prefectului, la şedinţele Colectivului de lucru al Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, sens în care verifică, în ordinea înregistrării, dosarele de fond funciar care urmează să fie analizate în şedinţele Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Dosarele se depun în perioada 04.04.2023-24.04.2023, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 2, str. Batiște nr. 13, parter, camera 2 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00, și vineri între orele 09.00-13.00.

            Persoana desemnată ca persoană de contact este Elena-Adriana Călin, referent, clasa a III-a, grad profesional superior din cadrul Compartimentului resurse umane, e-mail: adriana.calin@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 25.04.2023-03.05.2023.

            Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 08.05.2023, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din str. Batiște nr. 13, sector 2, Bucureşti.

Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu:

 

 1. a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se găsește în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei*) eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

*) Notă: ) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 1. f) copia adeverinţei*) care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;

*) Notă: Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 1. g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres, la înscrierea la concurs, preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 1. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

 Formular înscriere  –FORMULAR-INSCRIERE-conf-OUG-nr-57-2019-2

Afişat astăzi: 04.04.2023, ora 08.00

 

2023

REZULTATUL FINAL

al concursului de recrutare, organizat cu proba scrisă în data de 27.02.2023, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, de: consilier, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi, din cadrul Compartimentului resurse umane – Biroul resurse umane și, respectiv, consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate

Nr.

crt.

Nr. înregistrare

 dosar/contestație

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Punctajul obținut la proba scrisă Punctajul obținut după soluționarea contestațiilor, la proba scrisă Punctajul obținut la proba interviu Punctajul obținut după soluționarea contestațiilor, la proba interviu Punctaj final Rezultatul

final

1. 2728 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane 62,16 69,66 131,82 ADMIS
2. 2877/3865 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 41,66 50,50 83,66 134,16 ADMIS
3. 3019/3926/4306 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 45,66 57,50 60,33 62,00 119,50 RESPINS
4. 3009/3912 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane 44,16 48,75 48,75 RESPINS
5. 2386 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane 46,66 46,66 RESPINS
6. 3024 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane ABSENT

Afişat astăzi, 07.03.2023, ora 15.00

 

REZULTATUL

contestației admise la proba interviu, pentru concursul de recrutare organizat cu proba scrisă, în data de 27.02.2023, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, de: consilier, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi, din cadrul Compartimentului resurse umane – Biroul resurse umane și, respectiv, consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar/Nr. înregistrare contestație

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Punctajul obținut după soluționarea contestației Rezultat

final al probei interviu după soluționarea contestației

1. 3019/4306 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 62,00 ADMIS

Afişat astăzi, 07.03.2023, ora 14.30.

 

REZULTATUL

Probei interviu, la concursul de recrutare organizat, în data de 27.02.2023, proba scrisă, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, de: consilier, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi, din cadrul Compartimentului resurse umane – Biroul resurse umane și, respectiv, consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Punctajul obținut Rezultat
1. 2728 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane 69,66 ADMIS
2. 2877 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 83,66 ADMIS
3. 3019 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 60,33 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei interviu, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi, 06.03..2023, ora 12.00.

REZULTATUL

contestațiilor admise la proba scrisă, din data de 27.02.2023, la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, de: consilier, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi, din cadrul Compartimentului resurse umane – Biroul resurse umane și, respectiv, consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar/ Nr. înregistrare contestație Funcția publică pentru care candidează Serviciul/ Compartimentul Punctajul obținut după soluționarea contestațiilor Rezultat final al probei scrise după soluționarea contestațiilor
1. 2877/3865 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 50,50 ADMIS
2. 3009/3912 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane 48,75 RESPINS
3. 3019/3926 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 57,50 ADMIS

Conform art. 68 din HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ”în cazul respingerii contestației candidatul se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii”.

Proba interviu va avea loc în data de 03.03.2023, ora 9.00, la sediul Instituției Prefectului-Municipiul București din str. Batiște nr. 13, sector 2 – etajul 1.

Afişat astăzi, 02.03.2023, ora 13.00.

REZULTATUL FINAL

al concursului de recrutare organizat, în data de 27.02.2023, proba scrisă, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Direcției juridice, de: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu 

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observații

 

1. 2888 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală 58,66 88,33 146,99 ADMIS
2. 2479 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală RESPINS
3. 2559 Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu RESPINS
4. 2789 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală RESPINS
5. 2804 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală ABSENT RESPINS

Afişat astăzi: 02.03.2023, ora 10.00

 

REZULTATUL

Probei interviu, la concursul organizat în data de 27.02.2023, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Direcției juridice, de: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Punctajul obținut Rezultat
1. 2888 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală 88,33 ADMIS

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei interviu, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi, 01.03.2023, ora 11.00

REZULTATUL

probei scrise, la concursul organizat în data de 27.02.2023, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, de: consilier, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi, din cadrul Compartimentului resurse umane – Biroul resurse umane și, respectiv, consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Punctajul obținut Rezultat
1. 2386 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane 46,66 RESPINS
2. 2728 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane 62,16 ADMIS
3. 2877 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 41,66 RESPINS
4. 3009 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane 44,16 RESPINS
5. 3019 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 45,66 RESPINS
6. 3024 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane ABSENT RESPINS

Candidații nemulţumiți pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu va avea loc în data de 03.03.2023, ora 9.00, la sediul Instituției Prefectului-Municipiul București din str. Batiște nr. 13, sector 2 – etajul 1.

Afişat astăzi, 28.02.2023, ora 14.00.

REZULTATUL

probei scrise, la concursul organizat în data de 27.02.2023, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Direcției juridice, de: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Punctajul obținut Rezultat
1. 2804 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală ABSENT RESPINS
2. 2888 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală 58,66 ADMIS

Candidații nemulţumiți pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu va avea loc în data de 01.03.2023, ora 09.00, la sediul Instituției Prefectului-Municipiul București din str. Batiște nr. 13, sector 2, etajul 1.

Afişat astăzi, 27.02.2023, ora 15.00.

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat, în data de 27.02.2023, proba scrisă, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, de: consilier, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi, din cadrul Compartimentului resurse umane – Biroul resurse umane și, respectiv, consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. 2220 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane RESPINS Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 49 alin. (1) lit. f) din HG nr. 611/2008 – vechime în specialitatea studiilor
2. 2251 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane RESPINS Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 49 alin. (1) lit. f) din HG nr. 611/2008 – vechime în specialitatea studiilor
3. 2386 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane ADMIS
4. 2728 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane ADMIS
5. 2877 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate

 

ADMIS
6. 3009 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane ADMIS
7. 3019 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate

 

ADMIS
8. 3024 Consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentul resurse umane – Biroul resurse umane ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Afișat astăzi: 22.02.2023, ora 09.00

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat, în data de 27.02.2023, proba scrisă, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Direcției juridice, de: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. 2479 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală RESPINS Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 49 alin. (1) lit. f) din HG nr. 611/2008 – vechime în specialitatea studiilor
2. 2559 Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu RESPINS Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 49 alin. (1) lit. f) din HG nr. 611/2008 coroborate cu art. 468 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019
3. 2789 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală RESPINS Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 49 alin. (1) lit. f) din HG nr. 611/2008 – vechime în specialitatea studiilor
4. 2804 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală ADMIS
5. 2888 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 17.02.2023, ora 09.00

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție, vacante, din cadrul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti

Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi – din cadrul Compartimentului resurse umane – Biroul resurse umane;
 2. consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate;
 3. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică;
 4. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică;
 5. consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • condițiile generale pentru ocuparea funcției publice, conform prevederilor art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, pentru posturile menționate la pct. 1 și 2;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice – pentru posturile menționate la pct. 3, 4 și 5;
 • pentru funcțiile publice de execuție de consilier și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior:
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice (pentru posturile menționate la pct. 1, 2, 3 și 4);
 • pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal:
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

            Probele stabilite pentru concurs sunt proba scrisă şi interviu.

            Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. proba scrisă, 27.02.2023, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din str. Batiște nr. 13, sector 2, Bucureşti;
 2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul menționat la pct. 1; care va fi susținută doar de candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.
 • Pentru cele 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului resurse umane – Biroul resurse umane:
 • Bibliografie:
 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 • Tematică:
 1. Constituţia României, republicată: – Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; Titlul III Autorităţile publice, Cap. V Administraţia publică
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, titlul I şi II ale părţii a VI-a: Statutul funcţionarilor publici – dispoziţii generale, clasificarea funcţiilor publice, categorii de funcţionari publici, managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici, cariera funcţionarilor publici.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare. Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
 5. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul II – Salarizarea.
 6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul II – Contractul individual de muncă.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul II Organizarea carierei funcţionarilor publici; Titlul III- Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
 8. Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 • Principalele atribuții din fișa postului:
 • Pentru funcția publică de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post:
 1. întocmeşte proiectul statului de funcţii al Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, în vederea transmiterii spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 2. întocmeşte lunar şi actualizează, ori de câte ori este cazul, statul de personal nominalizat şi asigură transmiterea unui exemplar Compartimentului salarizare şi a unui exemplar Direcţiei Generale Management Resurse Umane din cadrul MAI;
 3. ţine evidenţa fişelor de post şi a fişelor/rapoartelor de evaluare pentru personalul instituţiei;
 4. monitorizează activitatea de evaluare profesională individuală a funcţionarilor publici şi a angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte individuale de muncă, acordând relații, după caz;
 5. propune constituirea/actualizarea componenţei comisiei paritare şi a comisiei de disciplină, pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei prefectului, întocmind documentațiile conforme;
 6. stabileşte şi actualizează, conform reglementărilor legale, drepturile salariale pentru personalul din cadrul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti;
 7. întocmeşte referate, note, puncte de vedere pe domeniul specific de activitate;
 8. asigură, după caz, activitatea de secretariat a comisiilor de concurs/soluţionare a contestaţiilor, pentru care a fost numit prin ordin al prefectului, elaborând toate documentațiile necesare pentru organizarea și desfășurarea concursurilor;
 9. asigură îndeplinirea formalităţilor cu privire la încadrarea, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale funcţionarilor publici, respectiv a contractelor individuale de muncă ale personalului contractual.
 • Pentru funcția publică de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post:
 1. întocmeşte şi actualizează permanent dosarele personale ale personalului contractual şi dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul instituţiei;
 2. asigură perfecționarea personalului, întocmește planul anual de perfecționare, face raportări conforme;
 3. întocmeşte, la cererea salariaţilor sau a instituţiilor, adeverinţe ce atestă anumite situaţii cu privire la evidenţa personalului instituţiei;
 4. asigură îndeplinirea formalităţilor cu privire la încadrarea, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale funcţionarilor publici, respectiv a contractelor individuale de muncă ale personalului contractual;
 5. calculează vechimea în muncă a salariaţilor, în vederea stabilirii tranşei de vechime şi acordării gradaţiei corespunzătoare, şi vechimea în specialitate în vederea stabilirii priorităţilor pentru promovarea personalului;
 6. actualizează informaţii privind modificările intervenite în situaţia personalului contractual, prin aplicaţia e-Revisal pe intranet MAI;
 7. încarcă pe portalul de gestiune a funcţiior publice actele administrative şi alte documente ce privesc modificări în situţia funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice;
 8. elaborează și actualizează proceduri pe domeniul specific de activitate;
 9. întocmește foile colective de prezență pentru întreg personalul instituției, în baza pontajelor întocmite de către șefii structurilor.
 • pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate
 • Bibliografie:
 1. Constituția României, republicată;
 2. G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Secțiunea a-2-a a Capitolului IV și secțiunea a-2-a a Capitolului VII – Titlul V al Părții a III-a, Titlul I al părții a IV-a, Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 6. U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. G. nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. G. nr. 574 din 28 aprilie 2022 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene, respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției, precum și relația acestora cu comitetele pentru situații de urgență;
 11. G. nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
 12. OMAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.
 • Tematică:
 1. Constituția României, republicată – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare. Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
 4. Titlul I și II ale părții a IV-a și Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Prefectul și subprefectul. Serviciile publice deconcentrate. Statutul funcţionarilor publici.
 5. Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Atribuțiile generale ale subprefecților. Instituția prefectului.
 6. U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare – Dispoziții generale. Organizarea Sistemului Național. Atribuțiile componentelor Sistemului Național. Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare. Dispoziții finale și tranzitorii.
 7. G. nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare – Dispoziţii generale. Structuri organizatorice şi funcţionarea acestora. Atribuţii. Dotarea.
 8. G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările şi completările ulterioare – Dispoziții generale. Autorități responsabile pe tipuri de risc. Domenii de acțiune. Comandantul acțiunii și comandantul intervenției. Repartizarea funcțiilor de sprijin.
 9. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Dispoziții generale. Organizarea protecției civile. Atribuții și obligații privind protecția civilă. Pregătirea pentru protecția civilă. Protecția populației și a bunurilor material. Limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor de protecție civilă. Asigurarea materială și financiară.
 10. G. nr. 574 din 28 aprilie 2022 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene, respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției, precum și relația acestora cu comitetele pentru situații de urgență – Dispoziții generale. Organizarea și funcționarea centrelor județene/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției. Asigurarea cu resurse materiale și financiare.
 11. G. nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă – Definirea problemei. Obiective. Principii generale. Direcţii de acţiune. Rezultatele politicilor publice. Rezultatele acţiunilor.
 12. OMAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor – Dispoziții generale. Caracteristicile unității administrative-teritoriale. Analiza tiscurilor generatoare de situații de urgență. Acoperirea riscurilor. Resurse umane, material și financiare. Dispoziții finale.
 • Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:
  1. Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin acestora pentru realizarea măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor situaţiilor de urgenţă şi îl informează operativ pe prefect cu privire la acest aspect;
  2. Întocmeşte note pentru avizarea documentelor de planificare şi conducere pe care membrii comitetului şi serviciile publice deconcentrate din coordonare le întocmesc pentru managementul situaţiilor de urgenţă din competenţă;
  3. Asigură, îndrumă și sprijină structurile abilitate în întocmirea lucrărilor pentru comisiile, comitetele și grupurile de lucru specifice situațiilor de urgență din competență; urmărește modul de aplicare a hotărârilor adoptate de aceste foruri;
  4. Participă la acțiunile de îndrumare, verificare și control la care a fost desemnat precum și la activitățile pentru care a fost delegat de superiorii ierarhici în calitate de reprezentant al Instituției Prefectului, în domeniul situațiilor de urgență;
  5. Gestionează corespondența repartizată privind activitățile Prefectului pe linia situațiilor de urgență, realizează informări și propuneri;
  6. Întocmește proiectele de ordin privind organizarea și funcționarea comisiilor, comitetelor și grupurilor de lucru a căror activitate intră în atribuții;
  7. Sprijină şi îndrumă, cu ajutorul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă,  instituţiile din competenţă, pentru întocmirea (reactualizarea) în termen a planurilor de apărare şi intervenţie la tipurile de risc specifice zonei (sectorului) în care sunt amplasate, precum şi a planurilor de evacuare;
  8. Centralizează, la solicitarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, datele referitoare la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse;
  9. Întocmește, la solicitarea prefectului, rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în situaţii de urgenţă sau de criză, precum şi cu privire la măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale, pe care le înaintează Ministerului Afacerilor Interne şi celorlalte ministere cu atribuţii în gestionarea problemelor apărute;
  10. Însoțește prefectul, în teren, pentru verificarea efectelor situațiilor de urgență și îl consiliază pentru luarea măsurilor urgente ce se impun;
  11. Propune prefectului structurile care să desemneze personal pentru constituirea grupei operative de la sediul Instituției Prefectului pentru gestionarea situațiilor de urgență produse;
  12. Întocmeşte note, sinteze şi rapoarte privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale, pe care le înaintează  prefectului, cu propuneri corespunzătoare;
  13. Propune prefectului componența comisiei de evaluare a pierderilor, distrugerilor și pagubelor produse în cazul apariției unor situații de urgență;
  14. Prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situații de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;
  15. Asigură, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, informarea zilnică a prefectului despre situaţia preliminară a afectelor şi pagubelor produse;
  16. Centralizează solicitările autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la acordarea unor ajutoare umanitare şi prezintă prefectului propuneri pentru repartizarea acestora în scopul protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;
  17. Monitorizează modul în care autorităţile administraţiei publice locale distribuie ajutoarele umanitare persoanelor afectate;
  18. Urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al comitetului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă;
  19. Propune prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz;
  20. Participă, împreună cu Secretariatul Tehnic Permanent, la pregătirea şi buna desfăşurare a şedinţelor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
  21. Asigură sprijinul pentru organizarea acțiunilor/activităților care marchează evenimente deosebite (culturale, sportive, zile festive, etc);
  22. Susține activitatea prefectului în cazul în care își asumă calitatea de “commandant al acțiunii’;
  23. Întocmește, împreună cu Secretariatul Tehnic Permanent, proiecte de ordine ale prefectului privind instituirea, în condițiile legii, a stării de alertă și a stării de urgență;
  24. Întocmește și gestionează documentația referitoare la evacuarea și instruirea angajațior instituției prefectului pentru situații de urgență;
  25. Întocmește și reactualizează Planul de evacuare a angajaților și bunurilor Instituției Prefectului Municipiului București;
  26. Sprjină cadrul tehnic sau persoana desemnată din cadrul instituției, pentru desfășurarea activităților de informare și instruire a salariaților Instituției Prefectului Municipiului București privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
  27. Sprijină cadrul tehnic sau persoana desemnată din cadrul instituției, în întocmirea planurilor de interveție în caz de incendiu;
  28. Asigură, în baza solicitărilor întemeiate ale Direcției Generale ale Jandarmi a Municipiului București, documentele necesare pentru aprobarea intervenției în forță a efectivelor de jandarmi pentru restabilirea ordinii publice;
  29. Gestioneaza corespondeța repartizată cu privire la desfășurarea în bune condiții a competițiilor sportive, a festivităților și a ceremoniilor, acordând sprijinul necesar în relația prefectului cu alte instituții implicate.
 • pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică
 • Bibliografie:
 1. Constituţia României, republicată;
 2. Partea a III-a – Titlul V și Titlul VI – Capitolul II și Capitolul III, Partea a IV-a – Titlul I, Partea a VI-a – Titlul I și II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul VI.
 • Tematică:
 1. Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale.
 2. Reglementări privind autoritățile administrației publice locale. Mandatul de ales local. Prefectul și instituţia prefectului. Statutul funcţionarilor publici.
 3. Reglementări privind contenciosul administrativ.
 4. Reglementări privind transparența decizională în administrația publică.
 5. Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
 6. Egalitate de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii.
 7. Reglementări privind modificarea, completarea și abrogarea actelor normative.
 • Principalele atribuții din fișa postului:
 1. primeşte, înregistrează şi asigură evidenţa actelor administrative repartizate, emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Bucureşti, comunicate prefectului în vederea exercitării dreptului de control al legalităţii;
 2. verifică de legalitate actele administrative repartizate şi redactează referatul privind legalitatea acestora;
 3. elaborează şi supune aprobării conducerii note de informare cu privire la legalitatea actelor administrative verificate;
 4. elaborează, atunci când este cazul, proceduri prealabile pe care le supune spre aprobare conducerii, cu privire la actele administrative verificate;
 5. redactează şi prezintă spre aprobare, acţiunile având ca obiect anularea actelor administrative verificate de legalitate, apreciate ca fiind emise cu nesocotirea legii;comunicarea către compartimentul contencios administrativ a  punctului de vedere necesar formulării întâmpinărilor în cauzele izvorând/privind actele administrative verificate,precum  și a documentației necesară formulării unei apărări pertinente;
 6. certifică pentru conformitate cu originalul  înscrisurile depuse în instanță,pe care se fundamentează acțiunile redactate, potrivit dispozițiilor art.150 din NCPC;
 7. urmăreşte comunicarea în termen legal a procedurilor prealabile, respectiv a acţiunilor pentru anularea actelor administrative;
 8. elaborează situaţii şi informări având ca obiect actele administrative verificate sub aspectul legalităţii;, modul de executare de către autorităţile administraţiei publice locale a legilor şi a celorlalte acte normative;
 9. formulează puncte de vedere cu privire la  proiectele de contracte sau proiectele altor acte cu caracter juridic în care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti este parte, la solicitarea şefului ierarhic sau a conducerii instituţiei;
 10. îndeplinește atribuții, în limitele de competență stabilite de conducerea instituției, pentru îndeplinirea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin prefectului în domeniul organizării și desfășurării alegerilor locale, parlamentare și prezedențiale, precum și a referendumului național ori local.
 • Pentru funcțiile publice de execuție, vacante, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post
 • Bibliografie:
 1. Constituţia României, republicată;
 2. Partea a IV-a – Titlul I – Capitolul II,  Partea a VI-a – Titlul I și II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare – Capitolul II și Capitolul IV;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare  – Capitolele de la I la V;
 7. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul II și Capitolul III;
 8. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică:

 1. Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale.
 2. Reglementări privind atribuțiile prefectului și ale subprefectului. Statutul funcţionarilor publici.
 3. Reglementări privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Competențele Comisiilor și reglementări procedurale.
 4. Reglementări privind constituirea, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Atribuirea titlurilor de proprietate, Punerea în posesie a proprietarilor.
 5. Reglementări privind restituirea în natură a imobilelor și acordarea măsurilor reparatorii.
 6. Reglementări privind transparența decizională în administrația publică.
 7. Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
 8. Egalitate de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii.

 

 • Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:
 • Pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică:
 1. ţine evidenţa propunerilor subcomisiilor sectoarelor 1 – 6 ale municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor (denumite în continuare subcomisii) ce urmează a fi analizate în şedinţa Colectivului de lucru al Comisiei;
 2. analizează propunerile și documentațiile aferente acestora, transmise de Subcomisii, în conformitate cu dsipozițiile legale în vigoare, în vederea dezbaterii în şedinţa Colectivului de lucru al Comisiei;
 3. propune convocarea Colectivului de lucru al Comisiei;
 4. întocmeşte convocările în şedinţă atât ale membrilor Comisiei cât şi ale membrilor Colectivului de lucru al acesteia;
 5. întocmeşte ordinea de zi a şedinţei Colectivului de lucru şi a Comisiei;
 6. redactează adresele de restituire ale propunerilor formulate de către subcomisii, însoţite de documentaţia aferentă, în baza referatului Colectivului de lucru;
 7. participă, la solicitarea prefectului, la şedinţele Comisiei şi redactează procesul-verbal al şedinţei;
 8. întocmeşte corespondenţa cu instituţiile, autorităţile şi persoanele interesate conform deciziilor Comisiei consemnate în procesul-verbal al şedinţei acesteia;
 9. redactează hotărârile Comisiei şi adresele de înaintare ale acestora către instituţiile/autorităţile publice şi persoanele interesate;
 10. elaborează rapoarte şi informări cu privire la situaţia dosarelor de fond funciar, pe care le prezintă şefului ierarhic;
 11. primeşte, analizează şi rezolvă corespondenţa repartizată, formulând răspunsurile pe care le expediază în termenele legale;
 12. întocmeşte, la solicitarea şefului ierarhic puncte de vedere şi comunică, în copie Compartimentului contencios administrativ actele necesare asigurării reprezentării şi susţinerii intereselor instituţiei prefectului şi Comisiei în faţa instanţelor de contencios administrativ, precum şi în faţa celorlalte instanţe judecătoreşti de orice grad;
 13. participă, ca membru nominalizat prin ordinul prefectului, în diferite comisii constituite la nivelul instituţiei sau la nivelul altor instituţii;
 14. participă, conform ordinului prefectului, la şedinţele Colectivului de lucru al Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, sens în care verifică, în ordinea înregistrării, dosarele de fond funciar care urmează să fie analizate în şedinţele Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

 

 • Pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post – din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică:
 1. ţine evidenţa propunerilor subcomisiilor sectoarelor 1 – 6 ale municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor (denumite în continuare subcomisii) ce urmează a fi analizate în şedinţa Colectivului de lucru al Comisiei;
 2. analizează propunerile și documentațiile aferente acestora, transmise de Subcomisii, în conformitate cu dsipozițiile legale în vigoare, în vederea dezbaterii în şedinţa Colectivului de lucru al Comisiei;
 3. propune convocarea Colectivului de lucru al Comisiei;
 4. întocmeşte convocările în şedinţă atât ale membrilor Comisiei cât şi ale membrilor Colectivului de lucru al acesteia;
 5. redactează adresele de restituire ale propunerilor formulate de către subcomisii, însoţite de documentaţia aferentă, în baza referatului Colectivului de lucru;
 6. participă, la solicitarea prefectului, la şedinţele Comisiei şi redactează procesul-verbal al şedinţei;
 7. întocmeşte corespondenţa cu instituţiile, autorităţile şi persoanele interesate conform deciziilor Comisiei consemnate în procesul-verbal al şedinţei acesteia;
 8. redactează hotărârile Comisiei şi adresele de înaintare ale acestora către instituţiile/autorităţile publice şi persoanele interesate;
 9. elaborează rapoarte şi informări cu privire la situaţia dosarelor de fond funciar, pe care le prezintă şefului ierarhic;
 10. primeşte, analizează şi rezolvă corespondenţa repartizată, formulând răspunsurile pe care le expediază în termenele legale;
 11. întocmeşte, la solicitarea şefului ierarhic puncte de vedere şi comunică, în copie Compartimentului contencios administrativ actele necesare asigurării reprezentării şi susţinerii intereselor instituţiei prefectului şi Comisiei în faţa instanţelor de contencios administrativ, precum şi în faţa celorlalte instanţe judecătoreşti de orice grad;
 12. participă, ca membru nominalizat prin ordinul prefectului, în diferite comisii constituite la nivelul instituţiei sau la nivelul altor instituţii;
 13. participă, conform ordinului prefectului, la şedinţele Colectivului de lucru al Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, sens în care verifică, în ordinea înregistrării, dosarele de fond funciar care urmează să fie analizate în şedinţele Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Dosarele se depun în perioada 27.01-15.02.2023, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 2, str. Batiște nr. 13, parter, camera 2 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00, și vineri între orele 09.00-13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Elena-Adriana Călin, referent, clasa a III-a, grad profesional superior din cadrul Compartimentului resurse umane, e-mail: adriana.calin@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 16.02.2023-22.02.2023.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 27.02.2023, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din str. Batiște nr. 13, sector 2, Bucureşti.

Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se găsește în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei*) eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

*) Notă: ) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

f) copia adeverinţei*) care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;

*) Notă: Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres, la înscrierea la concurs, preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

Formular de înscriere, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Afișat astăzi: 27.01.2023, ora 08.00.

 

2022

CENTRALIZATOR NOMINAL

al concursului organizat în data de 07.11.2022, proba scrisă pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I, din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar Selecție dosare Punctajul obţinut la proba scris Punctajul obţinut la proba interviu Punctaj final Rezultat
1. 22002/17.10.2022 ADMIS 72,00 66,66 69,33 ADMIS
2. 22724/27.10.2022 ADMIS 55,66 56,66 56,16 RESPINS
3. 22785/27.10.2022 ADMIS 28,66 RESPINS
4. 22202/19.10.2022 ADMIS RESPINS
5. 22466/24.10.2022 RESPINS RESPINS
6. 22506/25.10.2022 RESPINS RESPINS
7. 22784/27.10.2022 RESPINS RESPINS

Afișat astăzi: 15.11.2022

 

REZULTATUL

probei interviu la concursul organizat în data de 07.11.2022, proba scrisă pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I, din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar Funcţia pentru care candidează Punctajul obţinut Rezultat
1. 22002/17.10.2022 Inspector de specialitate, gradul profesional I  

66,66

 

ADMIS

2. 22724/27.10.2022 Inspector de specialitate, gradul profesional I  

56,66

 

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data  afişării rezultatului probei interviu, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 11.11.2022

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 07.11.2022, proba scrisă pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I, din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 22002/17.10.2022 Inspector de specialitate, gradul profesional I  

72,00

 

ADMIS

2. 22202/19.10.2022 Inspector de specialitate, gradul profesional I  

 

ABSENT

3. 22724/27.10.2022 Inspector de specialitate, gradul profesional I  

55,66

 

ADMIS

4. 22785/27.10.2022 Inspector de specialitate, gradul profesional I  

28,66

 

RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu va avea loc în data de 11.11.2022, ora 09.30, la sediul Instituției Prefectului-Municipiul București din Piața Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1.

Afișat astăzi: 08.11.2022

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor pentru concursul organizat în data de 07.11.2022, proba scrisă pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I, din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale  

Nr.

crt.

Număr înregistrare dosar Funcția contractuală pentru care candidează Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. 22002/17.10.2022 Inspector de specialitate, gradul profesional I ADMIS
2. 22202/19.10.2022 Inspector de specialitate, gradul profesional I ADMIS
3. 22466/24.10.2022 Inspector de specialitate, gradul profesional I RESPINS neîndeplinirea  condiției de vechime în specialitatea studiilor
4. 22506/25.10.2022 Inspector de specialitate, gradul profesional I RESPINS neîndeplinirea  condiției de vechime în specialitatea studiilor
5. 22724/27.10.2022 Inspector de specialitate, gradul profesional I ADMIS
6. 22784/27.10.2022 Inspector de specialitate, gradul profesional I RESPINS neîndeplinirea  condiției de vechime în specialitatea studiilor
7. 22785/27.10.2022 Inspector de specialitate, gradul profesional I ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data  afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Afişat astăzi: 28.10.2022

 

A N U N Ţ

Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs, în condițiile legii, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I, din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale.

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul prevăzut în anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European, şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:

– studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în muncă: minim 3 ani;

– vechime în specialitate: minim 3 ani.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Raportul de muncă este pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
 • Concursul constă în parcurgerea următoarelor etape:
 • selecția dosarelor
 • proba scrisă, ce are loc în data de 07.11.2022, ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti
 • interviul, care se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, data și ora desfășurării interviului fiind stabilite ulterior probei scrise.

Calendarul concursului:

 • Dosarele se depun în perioada 14.10.2022 – 27.10.2022 (10 zile lucrătoare de la publicare anunț), la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic de luni până joi între orele 09.00-15.00 și vineri între orele 09.00-13.00.
 • Selecția dosarelor are loc în perioada 28.10.2022 – 31.10.2022 (2 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor).
 • Afișarea rezultatelor aferente selecției dosarelor 01.11.2022 (1 zi lucrătoare de la selecție)
 • Depunerea contestațiilor (cel mult 1 zi lucrătoare)
 • Soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor (maxim 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor)
 • Proba scrisă are loc în data de 07.11.2022, ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti
 • Afișarea rezultatelor aferente probei scrise 08.11.2022 (maxim 1 zi lucrătoare)
 • Depunerea contestațiilor (cel mult 1 zi lucrătoare)
 • Soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor (maxim 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor)
 • Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, data și ora desfășurării interviului fiind stabilite ulterior probei scrisă, și comunicate împreună cu rezultatele la proba scrisă
 • Afișarea rezultatelor la interviu (maxim 1 zi lucrătoare)
 • Depunerea contestațiilor (cel mult 1 zi lucrătoare)
 • Soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor (maxim 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor)
 • Afișarea rezultatelor finale

     Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei de concurs.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, și este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise a concursului.

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I, din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea a IV-a și Partea a VI-a, Titlul III;
 2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Elena-Adriana Călin, referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25 interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: adriana.calin@mai.gov.ro.

Afişat astăzi: 14.10.2022, ora 08:00

 

REZULTATUL FINAL

al concursului organizat în data de 22.08.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef birou al Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale –

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar

 

Rezultat selecție dosare Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat

 

1. 17066 Admis 90,40 85,80 176,20 Admis
2. 16688 Admis Absent Respins

Afișat astăzi: 24.08.2022, ora 9:00

 

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 22.08.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef birou al Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale

Nr.

Crt.

Nr. înregistrare dosar Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1 17066 șef birou 85,80 Admis

Candidații nemulţumiți pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului interviului, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 23.08.2022, ora 9:00

 

REZULTATUL

probei scrise, la concursul organizat în data de 22.08.2022, pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef birou al Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1.        17066 șef birou 90,40 Admis
2.        16688 șef birou Absent Respins

Candidații nemulţumiți pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu va avea loc în data de 25.08.2022, ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului-Municipiul București din Piața Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1.

Afişat astăzi, 22.08.2022, ora 13:30

REZULTATUL FINAL

al concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică, organizat în data de 09.08.2022, proba scrisă

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar Selecție

dosare

Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1 16550 Admis 51,70 57,66 109,36 Admis
2 15670 Respins Respins

Afişat astăzi: 17.08.2022, ora 12:00

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef birou al Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale, organizat în data de 22.08.2022, proba scrisă

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. 16688 șef birou Biroul achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale Admis
2. 17066 șef birou Biroul achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale Admis

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 17.08.2022, ora 9:30

 

REZULTATUL

probei interviu la concursul de recrutare organizat în data de 09.08.2022, proba scrisă pentru ocuparea a două funcții publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1 16550 Consilier juridic, clasa I grad profesional superior 57,66 Admis

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului interviului, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 16.08.2022, ora 11:30

 

REZULTATUL

probei scrise, la concursul organizat în data de 09.08.2022, pentru ocuparea a două funcții publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 16550 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 51,70 Admis

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu va avea loc în data de 16.08.2022, ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului-Municipiul București din Piața Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1.

Afişat astăzi, 10.08.2022, ora 14.00

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate și servicii comunitare de utilități publice – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate (post alocat minorității rome)

 

          Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate și servicii comunitare de utilități publice – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate  – 1 post unic, alocat minorității rome.

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

– condițiile generale pentru ocuparea funcției publice, conform prevederilor art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– condiții specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

– cerințe specifice:

 • apartenența candidatului la minoritatea romă, care se poate dovedi prin declarație pe propria răspundere.

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

 1. Propune măsuri pentru implementarea „Strategiei României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome” la nivelul municipiului București și asigură elaborarea Planului municipal de măsuri privind incluziunea romilor;
 2. Monitorizează și sprijină implementarea măsurilor stabilite în Planul municipal de măsuri, pe aria de activitate a autorităţilor publice locale şi a serviciilor deconcentrate;
 3. Asigură întocmirea raportului anual de progres referitor la implementarea Planului municipal de măsuri privind incluziune romilor;
 4. Evaluează și monitorizează lunar situația comunităților de romi la nivelul municipiului București, efectuând rapoarte și vizite în teren;
 5. Asigură secretariatului tehnic al Grupului de lucru mixt pentru romi, prin planificarea, organizarea și redactarea proceselor verbale ale şedinţelor grupului;
 6. Asigură coordonarea tehnică a experţilor locali pentru romi;
 7. Participă în cadrul conferinţelor/evenimentelor/sesiunilor de informare cu privire la etnia romă.
 8. Informează superiorul ierarhic asupra principalelor probleme apărute la nivelul comunităților rome aflate în monitorizare;
 9. Urmăreşte modificările legislative în domeniul de activitate, propunând, pe linie ierarhică, măsuri în consecinţă;
 10. Analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, nominalizate în sarcina sa. În baza documentării, a verificărilor în teren şi a analizării rapoartelor comunicate, întocmeşte informări, note pe care le înaintează conducerii instituţiei;
 11. Asigură soluţionarea petiţiilor specific adresate serviciului, privind problematica romilor, precum şi comunicarea către petent a răspunsului;
 12. Primeşte corespondenţa repartizată, elaborează răspunsurile şi urmăreşte expedierea lor în termenele legale;
 13. Asigură păstrarea şi arhivarea corespondenţei repartizate;
 14. Procedează la scăderea lucrărilor repartizate din registrul electronic de intrare-ieşire al instituţei, de îndată ce au fost soluţionate;
 15. Asigură conformitatea datelor de pe site-ul instituţiei prefectului conform competenţelor şi sesizează de îndată dacă acestea nu sunt corecte;
 16. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
 17. Respectă prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și normele interne în materie emise la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
 18. Informează persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condițiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute și consecințele refuzului de a le pune la dispoziție, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, condițiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv oferă orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziții ale Autorității naționale de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării;
 19. Prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și acordă sprijin responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal pentru realizarea activităților specifice ale acestuia;
 20. Păstrează confidențialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
 21. Respectă măsurile de securitate, precum și celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite de procedurile proprii;
 22. Informează de îndată conducerea operatorului sau, după caz, a împuternicitului și responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situație în care au fost accesate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care au luat la cunoștință;
 23. Își desfășoară activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instruncțiunie primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 24. Utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
 25. Își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 26. Identifică și raportează către responsabilul de risc desemnat la nivelul serviciului riscurile aferente activității proprii și aplică măsurile de minimizare stabilite;
 27. Poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări;
 28. Urmăreşte implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurii în care îşi desfăşoară activitatea, în limitele de competenţă și conform dispozițiilor șefului ierarhic.
 29. Îndeplinește atribuțiile stabilite de superiorii ierarhici, în vederea organizării și desfășurării proceselor electorale;
 30. Participă la cursuri de perfecționare profesională în vederea îmbunătățirii nivelului de pregătire.

Bibliografia este aceeași cu tematica.

BIBLIOGRAFIE

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate și servicii comunitare de utilități publice – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate (post alocat minorității rome) 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Secțiunea a-2-a a capitolului IV și secțiunea a 2-a a capotolului VII – Titlul V al Părții a III-a, Titlul I al părţii a IV-a, și Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022 – 2027;
 7. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele se depun în perioada 05.08.2022-24.08.2022, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00 și vineri, între orele 09.00-13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Aspru Doina-Maria, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25 interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 25.08.2022-31.08.2022.

          Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, din cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate și servicii comunitare de utilități publice – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate, are loc în data de 07.09.2022, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

Dosarele de înscriere: 

a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Publicat: astăzi, 05.08.2022, ora 8,00.

 

 

REZULTATUL

contestațiilor la selecţia dosarelor la concursul de recrutare organizat, în data de 09.08.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Nr. de înregistrare contestație Rezultatul

soluționării contestației la selecția dosarelor

Observații
1. 15670 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior  

 

 

Compartimentul

control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică

 

 

 

17088/

03.08.2022

Respins Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 49 alin. alin. (1), lit. f, teza a 2-a, coroborat cu art. 50 alin. (3) din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare

Conform art. 68 din HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ”în cazul respingerii contestației candidatul se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.”

Afişat astăzi: 04.08.2022, ora 12,30

Comisia de soluționare a contestațiilor

––––––––––––––––––––––––––-

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat, în data de 09.08.2022, proba scrisă, pentru ocuparea a două funcții publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. 16550 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică ADMIS
2. 15670 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică RESPINS Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 465 alin. (1), lit f) coraborat cu art. 468 alin. (1), lit. c) din OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 03.08.2022, ora 9.00

 

 

REZULTATUL FINAL

al concursului organizat în data de 26.07.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 15298/16545 consilier, clasa I, grad profesional superior 39.00 RESPINS

Afişat astăzi: 28.07.2022, ora 15.00

 

 

REZULTATUL FINAL

al concursului organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Servicii strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate 

 

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar

 

Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1. 14685 52,33 97 149,33 Admis
2. 15187 56,33 91,66 147,99 Respins

Afişat astăzi: 27.07.2022, ora 15.50

 

 

REZULTATUL FINAL

al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate-Biroul financiar, contabilitate și salarizare-Serviciul economic, resurse umane și materiale, 21.07.2022, proba scrisă 

 

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar

 

Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1. 13773/14931 68,33 76 144,33 Admis
2. 14122 33,50 33,50 Respins
3. 15190 32,83 32,83 Respins

Afişat astăzi: 27.07.2022, ora 15.10

 

REZULTATUL

contestațiilor probei scrise la concursul organizat în data de 26.07.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Nr de înregistrare contestație Punctajul obținut Rezultat
1. 15298 de consilier, clasa I, grad profesional superior Corpul de control al prefectului 16545 31.66 RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi se pot adresa instanței de contencios administrativ în condițiile legii.

Afişat astăzi: 27.07.2022, ora 14.30

 

 

REZULTATUL FINAL 

al concursului de recrutare, organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de  execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale

 

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar

 

Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1. 14956/15539 60.50 100 160.50 ADMIS

Afişat astăzi: 27.07.2022, ora 13.00

 

 

REZULTATUL

contestației interviului la concursul organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Servicii strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate

Nr.

Crt.

Nr. Inregistrare dosar Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1 15187 Consilier, clasa I, grad profesional asistent  

91,66

 

ADMIS

Comisia de soluționare a contestațiilor depuse la proba interviu, pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Servicii strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate, în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 611/04.06.2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, a analizat consemnarea interviului susținut în data de 25.07.2022 și a punctat răspunsurile candidatului la întrebările formulate de Comisia de concurs, în conformitate cu baremul corespunzător planului de interviu:

 1. Abilități de comunicare                        20 p. max. – 18,33  obținut
 2. Capacitatea de analiză și sinteză        20 p. max. – 18,33 obținut
 3. Abilitățile impuse de funcție                 20 p. max. – 20 obținut
 4. Motivația candidatului                          20 p. max. – 20 obținut
 5. Comportamentul în situațiile de criză  20 p. max. – 15 obținut

Au fost punctate următoarele aspecte: corectitudinea exprimării și a răspunsurilor candidatului la întrebările bazate pe cunoașterea legislației, conform bibliografiei de concurs; capacitatea candidatului de a-și prezenta activitatea profesională anterioară; experiența profesională relevantă în domeniu și abilitățile privind lucrul în echipă; spontaneitatea și disponibilitatea de a depune efort susținut; înțelegerea cerințelor specifice postului.

Afişat astăzi: 26.07.2022, ora 15.50

 

 

REZULTATUL 

probei scrise la concursul organizat în data de 26.07.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului 

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 15298 consilier, clasa I, grad profesional superior 39.00 RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 26.07.2022 ora 15.30

 

REZULTATUL

interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate-Biroul financiar, contabilitate și salarizare-Serviciul economic, resurse umane și materiale, organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 13773/14931 Consilier, clasa I, grad profesional superior  

76

 

ADMIS

Candidații nemulţumiți pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului interviului, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi:  26.07.2022, ora 15.00

 

REZULTATUL

interviului la concursul de recrutare organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de  execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ- Serviciul economic, resurse umane și materiale

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
14956/15539 Consilier, clasa I, grad profesional principal 100 ADMIS

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului interviului, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi:  26.07.2022, ora 12.00

–––––––––––––––––––––-

REZULTATUL FINAL

  la concursul organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului pentru aplicare legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică

  

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar

 

Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1. 14058 51.66 100 151.66 ADMIS

   Comisia:

Afişat astăzi: 26.07.2022, ora 11.30

––––––––––––––––––––––––––-

REZULTATUL FINAL

al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului contencios administrativ – Direcția juridică, organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar Selectie dosare Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1. 15155 admis 34,16 34,16 RESPINS
2. 14057 admis absent RESPINS
3. 14707 respins RESPINS

Afişat astăzi: 25.07.2022, ora 15.45

 

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Servicii strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate

Nr.

Crt.

Nr. Inregistrare dosar Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 14685 Consilier, clasa I, grad profesional asistent  

97

 

ADMIS

2 15187 Consilier, clasa I, grad profesional asistent  

87,33

 

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului interviului, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 25.07.2022, ora 14.30.

 

 

REZULTATUL

interviului la concursul organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție de vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului pentru aplicare legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 14058 Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent  

100

 

ADMIS

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului interviului, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi:  25.07.2022, ora 10.30

 

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Servicii strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 15187 consilier, clasa I, grad profesional asistent 56,33 admis
2. 14685 consilier, clasa I, grad profesional asistent 52,33 admis

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu va avea loc în data de 25.07.2022, ora 13.00, la sediul Instituției Prefectului – Municipiul București din Piața Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1.

Afişat astăzi:  22.07.2022, ora 12.00

 

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 21.07.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate-Biroul financiar, contabilitate și salarizare-Serviciul economic, resurse umane și materiale

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 13773/14931 consilier, clasa I, grad profesional superior  

68,33

 

admis

2. 14122 consilier, clasa I, grad profesional superior  

33,5

 

respins

3. 15190 consilier, clasa I, grad profesional superior  

32,83

 

respins

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu va avea loc în data de 26.07.2022, ora 13.00, la sediul Instituției Prefectului-Municipiul București din Piața Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1.

Afişat astăzi 22.07.2022, ora 12.00

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție de vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului contencios administrativ – Direcția juridică

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 15155 Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent  

34,16

 

respins

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 22.07.2022, ora 12.00

 

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 21.07.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ- Serviciul economic, resurse umane și materiale 

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 14956 consilier, clasa I, grad profesional principal 60.50 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu va avea loc în data de 26.07.2022, ora 9.00, la sediul Instituției Prefectului Municipiului București din Piața Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1.

Afişat astăzi:   22.07.2022, ora 10.00

 

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție de vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului pentru aplicare legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică  

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 14058 Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent 51.66 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu va avea loc în data de 25.07.2022, ora 09.00, la sediul Instituției Prefectului Municipiului București din Piața Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1.

Afişat astăzi:  22.07.2022, ora 10.00

 

 

REZULTATUL FINAL

al concursului de recrutare organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală-Direcția juridică 

 

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar

 

Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1. 15154 absent respins

Afişat astăzi: 22.07.2022, ora 10.00

 

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere, vacantă, de șef birou al Biroului achiziții publice și administrativ-Serviciul economic, resurse umane și materiale – Instituţia Prefectului-Municipiul Bucureşti

 

          Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere, vacantă, de șef birou al Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale, Instituția Prefectului – Municipiul București.

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

 • condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

 1. Asigură activitatea de achiziții publice, în conformitate cu legislația în vigoare;
 2. Elaborează și definitivează Programul Anual al Achizițiilor Publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte servicii/birouri/compartimente din cadrul instituției;
 3. Întocmește Programul anual al achizițiilor publice de bunuri, executarea de lucrări și prestări de servicii pe care îl supune aprobării prefectului și îl actualizează potrivit alocațiilor bugetare asigurate;
 4. Asigură respectarea procedurii legale în vederea atribuirii contractelor de achiziții publice, întocmește contracte de achiziții publice și asigură supunerea acestora spre avizare;
 5. Organizează vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al instituției prefectului;
 6. Întocmește referatul pentru constituirea comisiilor de evaluare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor ce vor constitui obiectul unei achiziții publice, pe care îl înaintează prefectului în vederea desemnarii membrilor;
 7. Asigură întocmirea documentației de atribuire pentru procedurile de achiziții pe baza caietului de sarcini, precum și a documentației primite de la structurile care solicită demararea procedurilor;
 8. Asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor;
 9. Asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor și a proceselor verbale de atribuire;
 10. Asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanți;
 11. Asigură înregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către ofertanții implicați în procedură și către comisia de evaluare și transmite răspunsurile la contestații;
 12. Asigură returnarea garanțiilor de participare la procedurile de achiziții; asigură încheierea contractelor cu caștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări, și, când este cazul, asigură întocmirea de acte adiționale;
 13. Asigură întocmirea și supunerea spre aprobare a notei justificative privind selectarea procedurii de atribuire;
 14. Asigură, împreună cu persoanele de specialitate desemnate, întocmirea caietului de sarcini și a celorlalte acte cuprinse în documentația de atribuire;
 15. Asigură, conform legii, întocmirea formalităților de publicitate pentru procedurile de atribuire;
 16. Asigură încheierea contractelor de achiziții pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor și a referendumului, în condițiile legii;
 17. Asigură împreună cu autoritățile administrației publice locale, măsurile necesare desfășurării în bune condiții a activității Biroului Electoral de Circumscripție al municipiului București;
 18. Asigură respectarea obligației de a derula procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice, utilizând platforma SICAP;
 19. Propune procedura de atribuire a contractelor de produse/servicii/lucrări, întocmeşte documentația de atribuire, împreună cu specialiștii din cadrul instituției, participă la aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, urmărește constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice;
 20. Urmărește desfășurarea în cele mai bune condiții a activității de protocol și rezolvarea operativă a problemelor administrativ-gospodărești;
 21. Coordonează necesarul de materiale/produse;
 22. Participă la fundamentarea cheltuielilor și a fondurilor necesare, face propuneri pentru proiectul de buget al instituției prefectului;
 23. Controlează lunar modul cum este ținută evidența obiectelor de inventar, de patrimoniu și a mijloacelor fixe, propune casarea sau scoaterea lor din uz, în condițiile prevăzute de lege;
 24. Urmărește modul de desfășurare a activității de inventariere și de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 25. Eliberează foile de parcurs și răspunde de buna funcționare a autovehiculelor din parcul comun al instituției;
 26. Urmărește încadrarea în consumurile normate și ia măsuri de evitare a risipei;
 27. Întocmește bonurile de consum pentru scăderea gestiunii de carburanți lichizi;
 28. Urmărește activitatea de reparații și întreținere a autovehiculelor din parcul instituției;
 29. Certifică realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunii și a documentelor asupra facturilor ce urmează a fi date spre plată;
 30. Întocmește, pentru fiecare factură intrată, proces verbal de recepție, notă de recepție și constatare de diferențe, după caz, acestea urmând a fi semnate de comisia de recepție a bunurilor materiale și serviciilor aprovizionate din cadrul instituției;
 31. Asigură identificarea, evaluarea riscurilor de incendiu și răspunde de aplicarea cu strictețe a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor;
 32. Participă la întocmirea planurilor de intervenție în caz de incendiu și condițiile pentru ca acestea să fie operaționale în orice moment;
 33. Urmărește activitatea de desfășurare a planurilor necesare corelării, în caz de incendiu, a acțiunii forțelor și mijloacelor proprii cu cele ale unităților de pompieri militari și cu cele ale serviciilor de urgență ce pot fi solicitate în ajutor, încât să permită accesul acestora în instituție în scop de recunoaștere; de instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate;
 34. Respectă obligațiile ce revin personalului instituțiilor publice în domeniul protecției mediului, conform normelor și regulamentelor în vigoare;
 35. Asigură păstrarea și arhivarea corespondenței repartizate și a lucrărilor întocmite;
 36. Efectuează, pentru fiecare lucrare repartizată, operațiile necesare în aplicația de gestiune electronică a documentelor;
 37. Urmărește conformitatea datelor de pe website-ul instituției prefectului, conform competențelor și sesizează de îndată dacă acestea nu sunt corecte;
 38. Cunoaște și aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și normele interne în materie emise la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
 39. Își desfășoară activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoana, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul proceului de muncă;
 40. Utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
 41. Își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora, şi îşi instruieşte personalul din subordine, corespunzător(instruirea la locul de muncă, instruirea periodică și instruirea periodică suplimentară);
 42. Poate semnala neregularități de care are cunoștință, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări;
 43. Asigură implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul biroului, conform legislației și normelor în vigoare;
 44. Coordonează procedura de încheiere de contracte pentru predarea către operatorii economici autorizați a tuturor categoriilor de deșeuri generate și stocate temporar la nivelul instituției;
 45. Coordonează și urmărește încheierea contractelor anuale cu comercianți/brokeri/operatori economici autorizați pentru transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, conform prevederilor legale în vigoare;
 46. Coordonează și urmărește procedura de analiză a ofertelor operatorilor economici autorizați interesați pentru preluarea deșeurilor colectate selectiv din deșeurile municipale, conform prevederilor Legii nr. 132/2010;
 47. Coordonează și urmărește încheierea contractelor anuale cu comercianți/brokeri/operatori economici autorizați pentru transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor municipale și colectate selectiv din acestea, conform prevederilor legale în vigoare;
 48. Desemnează un specialist în cadrul Comisiei pentru stabilirea valorii deșeurilor generate;
 49. Organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea responsabilului de mediu, urmărind respectarea actelor normative, a procedurilor de sistem și a actelor administrative interne în vigoare în domeniul protecției mediului și gestiunii deșeurilor;
 50. Coordonează activitatea Comisiei pentru stabilirea valorii de înregistrare a deșeurilor generate;
 51. Se asigură ca în contractele de lucrări, furnizare și prestări servicii încheiate între instituție, în calitate de beneficiar, și operatori economici, în calitate de prestatori, să fie cuprinse, după caz, clauze privind obligațiile ce revin părților pe linia respectării reglementărilor din domeniul protecției mediului;
 52. Îndeplinește atribuțiile de președinte al Comisiei de anchetă socială în vederea acordării compensației lunare pentru chirie cuvenită polițiștilor din cadrul Serviciului public comunitar de pașapoarte, respectiv Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;
 53. Urmărește activitatea de pregătire a personalului din cadrul biroului și veghează la menținerea unor relații corecte de muncă bazate pe respectarea legislației în vigoare, precum și pe respectul angajatului față de sine, faţă de ceilalţi participanţi ai procesului de muncă, și față de instituție.

Bibliografia este aceeași cu tematica.

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de șef birou al Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I al părții a IV – a și Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice;
 7. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 8. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 12. Ordonanța de Urgență nr. 114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;
 13. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

          Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

        Dosarele se depun în perioada 22.07.2022-10.08.2022, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00 și vineri, între orele 09.00-13.00.

          Persoana desemnată ca persoană de contact este Doina-Maria Aspru, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25, interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 11.08.2022-17.08.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 22.08.2022, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

         Dosarele de înscriere:

a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres, la înscrierea la concurs, preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Afişat astăzi: 22.07.2022, ora 08.00.

Rectificare: 

Selecția dosarelor are loc în perioada 11.08.2022 – 18.08.2022

Afişat astăzi: 22.07.2022, ora 13.30

 

REZULTATUL FINAL

al examenului de promovarea în grad profesional de nivel superior a unui funcționar public care ocupă postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate și servicii comunitare de utilități publice – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate, organizat în data de 14.07.2022, proba scrisă 

 

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar

 

Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1. 14413 81 97,66 178,66 ADMIS

Afişat astăzi: 18.07.2022, ora 11.30

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat, în data de 21.07.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. 15154 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul control legalitate acte, apostilă și evidență electorală-Direcția juridică Admis

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 18.07.2022, ora 11.00

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului pentru aplicare legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică, organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. 14058 Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent Serviciul pentru aplicare legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 18.07.2022, ora 10.00

 

 

REZULTATUL

interviului la examenul de promovarea în grad profesional de nivel superior a unui funcționar public care ocupă postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate și servicii comunitare de utilități publice – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate, organizat în data de 14.07.2022, proba scrisă 

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 14413 Consilier, clasa I grad profesional

principal

 

97,66

 

ADMIS

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului interviului, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Afişat astăzi: 15.07.2022, ora 11.20

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică – Instituţia Prefectului-Municipiul Bucureşti

          Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică – 1 post.

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

– condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice;

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

– analizează cererile de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003;

– întocmeşte referatele de specialitate cu propunere de aprobare sau respingere a cererilor;

– pregăteşte lucrările Comisiei;

– înaintează propunerile spre dezbatere Comisiei;

– redactează procesul verbal de şedinţă a Comisiei;

– redactează hotătârile Comisiei şi le înaintează solicitantului;

– transmite procesele verbale ale Comisiei, hotărârile adoptate şi dosarele de despăgubire aferente, Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;

– participă, ca membru nominalizat prin ordin al prefectului, în diferite comisii constituite la nivelul instituţiei sau la nivelul altor instituţii;

– se preocupă de solicitarea mijloacelor materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii;

– întocmeşte, la solicitarea şefului ierarhic, puncte de vedere şi comunică, în copie, Compartimentului contencios administrativ, actele necesare asigurării reprezentării şi susţinerii intereselor Comisiei în faţa instanţelor de contencios administrativ, precum şi în faţa celorlalte instanţe judecătoreşti de orice grad;

– participă la audienţele stabilite care au ca obiect dosarele depuse în temeiul Legilor nr. 9/1998 , nr. 290/2003, 18/1991 – art.36;

– instrumentează propunerile primăriilor sectoarelor 1 – 6 ale municipiului Bucureşti de emitere a odinelor prefectului de atribuire în proprietate a terenurilor conform prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–  verifică legalitatea documentelor din dosarele de fond funciar;

–  întocmeşte nota de fundamentare şi proiectul de ordin;

–  redactează adresele de înaintare a ordinului către primăriile de sector;

– întocmeşte adresa de restituire a propunerii de emitere a ordinului prefectului de atribuire în proprietate a unor terenuri, către primăria sectorului care a formulat-o, în situaţia în care aceasta este incompletă sau nu întruneşte condiţiile legale, cu motivaţia corespunzătoare;

– întocmeşte trimestrial situaţia acordării drepturilor ce revin persoanelor prevăzute de  Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004, modificată şi completată, şi se îngrijeşte de transmiterea, în termen, a acesteia către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989;

– elaborează rapoarte şi informări cu privire la situaţia dosarelor de fond funciar, pe care le prezintă şefului ierarhic;

– primeşte, verifică şi soluţionează lucrările repartizate, în termen legal;

–  asigură inventarierea şi pregătirea documentelor create, în vederea predării acestora către arhivarul instituţiei;

– elaborează proiecte de ordin ale prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate în domeniul juridic;

– urmăreşte conformitatea datelor de pe website-ul instituţiei prefectului conform competenţelor şi sesizează de îndată dacă acestea nu sunt corecte;

– respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;

– îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

– utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

– îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

– identifică şi raportează către responsabilul de risc desemnat la nivelul serviciului riscurile aferente activităţii proprii şi aplică măsurile de minimizare stabilite;

– poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminãri;

– îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia, ordinele, instrucţiunile, dispoziţiile şi procedurile aplicabile;

– asigură păstrarea secretului profesional; documentele primite sau instrumentate de instituţie, aflate în evidenţa compartimentului, nu pot fi scoase din incinta instituţiei pentru a fi predate, consultate sau copiate de diferite persoane fizice sau juridice  decât în condiţiile prevăzute de lege;

– cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul MAI;

– informează persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condiţiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv oferă orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţii ale Autorităţii naţionale de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării;

– prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului/structurii responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia/acesteia;

– păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;

– respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii;

– informează de îndată conducerea operatorului sau, după caz, a împuternicitului şi responsabilul/structura responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă.

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică – 1 post

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Titlul I al părții a – IV- a și Titlurile I și II ale părții a VI a;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați , republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, cu modificările  pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1.120/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

 

TEMATICA

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică – 1 post 

 1. Constituția României, republicată

– Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale.

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

– Prefectul și subprefectul, instituția prefectului. Statutul funcţionarilor publici. Prevederi aplicabile funcționarului public.

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Egalitatea de șanse și tratament. Definiții. Egalitate de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

 1. Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările și completările ulterioare

– Aplicarea dispozițiilor legii cu caracter reparatoriu 

 1. Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare

– Aplicarea dispozițiilor legii cu caracter reparatoriu

 1. Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, cu modificările pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

 – Dispoziții generale. Stabilirea şi plata despăgubirilor.  Măsuri pentru accelerarea soluţionării cererilor de acordare de despăgubiri

 1. HG 1.120/ 2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare

–     Beneficiarii măsurilor reparatorii.   Organizarea şi funcţionarea comisiilor

 1. HG nr. 753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

–     Beneficiarii măsurilor reparatorii. Organizarea şi funcţionarea comisiilor

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele se depun în perioada 15.07.2022-03.08.2022, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00 și vineri, între orele 09.00-13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Roxana-Daniela Constantinescu, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25, interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 04.08.2022-10.08.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 16.08.2022, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

         Dosarele de înscriere:

a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres, la înscrierea la concurs, preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Afişat astăzi: 15.07.2022, ora 08.00

 

REZULTATUL

probei scrise la examenul de promovare în grad profesional de nivel superior a unui funcționar public care ocupă postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate și servicii comunitare de utilități publice – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate, organizat în data de 14.07.2022

  

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 14413 Consilier, clasa I grad profesional principal  

81

 

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu va avea loc în data de 18.07.2022, ora 14.00, la sediul Instituției Prefectului-Municipiul București din Piața Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1.

Afişat astăzi: 14.07.2022, ora 14.00

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Corpului de control al prefectului, organizat în data de 26.07.2022, proba scrisă  

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Observații
1 15298 consilier, clasa I, grad profesional superior Corpul de control al prefectului Admis

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Afişat astăzi: 14.07.2022, ora 13.30

 

 

REZULTATUL

contestațiilor selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului contencios administrativ – Direcția juridică, organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă 

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Nr de înregistrare contestație Rezultatul

contestației selecției dosarelor

Observații
1. 14707 Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul contencios administrativ – Direcția juridică 15522/

13.07.2022

Respins Nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 465 lit. f) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și în raport de dispozițiile art. 40 și art. 41 din HG nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare

Afişat astăzi: 14.07.2022, ora 10.00

 

REZULTATUL

contestațiilor selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ- Serviciul economic, resurse umane și materiale, 21.07.2022 proba scrisă 

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/

Compartimentul

Nr de înregistrare contestație Rezultatul

după contestația

la selecția dosarelor

Observații
1. 14956 consilier, clasa I, grad profesional principal Biroul achiziții publice și administrativ 15539/

13.07.2022

ADMIS

Afişat astăzi: 13.07.2022, ora 16.15

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică-Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate, organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă 

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. 14685 consilier, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică Admis
2. 15187 consilier, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică Admis

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Afişat astăzi: 13.07.2022, ora 10.00

 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ- Serviciul economic, resurse umane și materiale, 21.07.2022 proba scrisă

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. 14956 consilier, clasa I, grad profesional principal Biroul achiziții publice și administrativ RESPINS Nerespectarea art. 468, alin. (1), litera b, din OUG nr. 57/2019
2. 15216 consilier, clasa I, grad profesional principal Biroul achiziții publice și administrativ RESPINS Nerespectarea art. 468, alin. (1), litera b, din OUG nr. 57/2019

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 12.07.2022, ora 15.00

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului contencios administrativ – Direcția juridică, organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă

  

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. 14057 Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul contencios administrativ – Direcția juridică Admis
2. 14707 Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul contencios administrativ – Direcția juridică Respins Nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 465 lit. f) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare (condiția de vechime în specialitatea studiilor)
3. 15155 Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul contencios administrativ – Direcția juridică Admis

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Afişat astăzi: 12.07.2022, ora 14.00 

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat în data de 21.07.2022, proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate – Biroul financiar, contabilitate și salarizare – Serviciul economic, resurse umane și materiale 

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. 13773/14931 consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentului financiar, contabilitate – Biroul financiar, contabilitate și salarizare – Serviciul economic, resurse umane și materiale ADMIS
2. 14122 consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentului financiar, contabilitate – Biroul financiar, contabilitate și salarizare – Serviciul economic, resurse umane și materiale  

ADMIS

3. 15190 consilier, clasa I, grad profesional superior Compartimentului financiar, contabilitate – Biroul financiar, contabilitate și salarizare – Serviciul economic, resurse umane și materiale  

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Afişat astăzi: 12.07.2022, ora 13.30

 

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării a două funcții publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică – Instituţia Prefectului-Municipiul Bucureşti

 

         Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică – 2 posturi.

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

– condițiile generale pentru ocuparea funcției publice, conform prevederilor art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

– primeşte, înregistrează şi asigură evidenţa actelor administrative repartizate, emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Bucureşti, comunicate prefectului în vederea exercitării dreptului de control al legalităţii;

– verifică de legalitate actele administrative repartizate şi redactează referatul privind legalitatea acestora;

– elaborează şi supune aprobării conducerii note de informare cu privire la legalitatea actelor administrative verificate;

– elaborează, atunci când este cazul, proceduri prealabile pe care le supune spre aprobare conducerii, cu privire la actele administrative verificate;

– redactează şi prezintă spre aprobare, acţiunile având ca obiect anularea actelor administrative verificate de legalitate, apreciate ca fiind emise cu nesocotirea legii;

– comunicarea către compartimentul contencios administrativ a punctului de vedere necesar formulării întâmpinărilor în cauzele izvorând/privind actele administrative verificate, precum  și a documentației necesară formulării unei apărări pertinente, conformată cu originalul;

– certifică pentru conformitate cu originalul  înscrisurile depuse în instanță, pe care se fundamentează acțiunile redactate, potrivit dispozițiilor art.150 din NCPC;

– urmăreşte comunicarea în termen legal a procedurilor prealabile, respectiv a acţiunilor pentru anularea actelor administrative;

– elaborează situaţii şi informări având ca obiect actele administrative verificate sub aspectul legalităţii, modul de executare de către autorităţile administraţiei publice locale a legilor şi a celorlalte acte normative;

– efectuează studii de documentare şi informare cu privire la legislaţia internă şi comunitară astfel încât aprecierea legalităţii actelor administrative să fie temeinică şi pertinentă;

– grupează în unităţi arhivistice, cronologic şi pe autorităţi, actele administrative verificate de legalitate, potrivit termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă, şi constituie dosarele de arhivare a actelor administrative;

– verifică modul de respectare de către secretari a obligaţiei de comunicare către prefect a actelor administrative la termenele stipulate de lege şi întocmeşte, la solicitarea conducerii, nota privind constatările efectuate;

– formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de contracte sau proiectele altor acte cu caracter juridic în care Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti este parte, la solicitarea şefului ierarhic sau a conducerii instituţiei;

– asigură soluţionarea petițiilor repartizate şi asigură transmiterea în termen a răspunsurilor la acestea;

– prezintă informări semestriale privind modul de soluţionare a petiţiilor repartizate;

– grupează în unităţi arhivistice petiţiile, sesizările, memoriile şi reclamaţiile primite şi soluţionate, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă şi constituie dosarele de arhivare ale acestora;

– îndeplinește atribuțiile ce îi revin potrivit Procedurii privind organizarea și funcționarea Sistemului de Soluționare a Problemelor în calitate de utilizator SISOP;

– îndeplinește atribuții, în limitele de competență stabilite de conducerea instituției, pentru îndeplinirea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin prefectului în domeniul organizării și desfășurării alegerilor locale, parlamentare și prezedențiale, precum și a referendumului național ori local;

– participă, ca membru nominalizat de către conducere, în diferite comisii constituite la nivelul instituţiei sau la nivelul altor instituţii publice;

– asigură păstrarea secretului profesional; documentele primite sau instrumentate nu pot fi scoase din incinta instituţiei pentru a fi predate, consultate sau copiate de diferite persoane fizice sau juridice, decât în condiţiile prevăzute de lege.

– se preocupă de asigurarea mijloacelor materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii;

– cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul MAI;

– informează persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condiţiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv oferă orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţii ale Autorităţii naţionale de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării;

– prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului/structurii responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia/acesteia;

– păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;

–  respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii;

– informează de îndată conducerea operatorului sau, după caz, a împuternicitului şi responsabilul/structura responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă;

– respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;

– îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

– utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

– îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

– identifică şi raportează către responsabilul de risc desemnat riscurile aferente activităţii proprii şi aplică măsurile de minimizare stabilite;

– poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări;

– urmărește implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurii în care își desfășoară activitatea, în limitele de competență și conform dispozițiilor șefului ierarhic.

BIBLIOGRAFIE

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică – 2 posturi

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Partea a III-a, Partea a IV-a, Partea a V-a – Titlul I – Capitolul III, Partea a VI-a – Titlul I și Titul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Cartea I, Titlul III din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Titlul VI, Capitolul I și Capitolul II din Legea nr. 287/2009 provind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare – în integritate;
 11. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare – în integritate.

Tematică

 1. Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Instituții și autorități publice.
 2. Reglementări privind: Administrația publică locală. Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate. Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. Statutul funcţionarilor publici. Prevederi aplicabile funcționarului public.
 3. Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.
 4. Egalitatea de șanse și tratament. Definiții. Egalitate de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.
 5. Competența instanțelor judecătorești.
 6. Reglementări privind contenciosul administrativ.
 7. Proprietatea publică.
 8. Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor.
 9. Reglementări privind liberul acces la informații de interes public.
 10. Reglementări privind transparența decizională în administrația publică.
 11. Reglementări privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele se depun în perioada 08.07.2022-27.07.2022, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00 și vineri, între orele 09.00-13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Roxana-Daniela Constantinescu, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25, interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 28.07.2022-03.08.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică – 2 posturi, are loc în data de 09.08.2022, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

Dosarele de înscriere:

a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres, la înscrierea la concurs, preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Afişat astăzi: 08.07.2022, ora 08:00

 

 

REZULTATUL FINAL

al concursului organizat în data de 07.07.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale

  

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar

 

Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1. 14123 ABSENT
2. 14702 ABSENT

Afişat astăzi: 07.07.2022, ora 12.30

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la examenul de promovare în grad profesional de nivel superior a unui funcționar public care ocupă postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate și servicii comunitare de utilități publice – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate, organizat în data de 14.07.2022, proba scrisă

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. 14413 consilier, clasa I, grad profesional principal Compartimentul pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate și servicii comunitare de utilități publice – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate

 

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 06.07.2022, ora 10:30

 

 

REZULTATUL

selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale, organizat în data de 07.07.2022, proba scrisă 

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Serviciul/Compartimentul Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. 12723 șef serviciu Serviciul economic, resurse umane și materiale ADMIS
2. 14123 șef serviciu Serviciul economic, resurse umane și materiale ADMIS

        Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti – Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Afişat astăzi: 04.07.2022, ora 10.00

 

 

A N U N Ţ

 

       Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs, în condițiile legii, pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție, vacante, din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale, după cum urmează:

 1. inspector de specialitate, gradul profesional I – 1 post;
 2. referent, treaptă profesională IA – 1 post.

 

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul prevăzut în anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European, şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. inspector de specialitate, gradul profesional I – 1 post, din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale

Condiţiile specifice:

– studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în muncă: minim 3 ani;

– vechime în specialitate: minim 2 ani.

 

 1. referent, treaptă profesională IA – 1 post, din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale. 

Condiţiile specifice:

– studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;

– vechime în muncă: minim 5 ani;

– vechime în specialitate: minim 5 ani.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Raportul de muncă este pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

– Concursul constă în parcurgerea următoarelor etape:

 • selecția dosarelor
 • proba scrisă, ce are loc în data de 22.07.2022, ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti
 • interviul, care se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, data și ora desfășurării interviului fiind stabilite ulterior probei scrise.

 

Calendarul concursului:

 • Dosarele se depun în perioada 29.06.2022 – 12.07.2022 (10 zile lucrătoare de la publicare anunț), la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic de luni până joi între orele 09.00-15.00 și vineri între orele 09.00-13.00.
 • Selecția dosarelor are loc în perioada 13.07.2022 – 14.07.2022 (2 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor).
 • Afișarea rezultatelor aferente selecției dosarelor 15.07.2022 (1 zi lucrătoare de la selecție)
 • Depunerea contestațiilor (cel mult 1 zi lucrătoare)
 • Soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor (maxim 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor)
 • Proba scrisă are loc în data de 22.07.2022, ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti
 • Afișarea rezultatelor aferente probei scrise 25.07.2022 (maxim 1 zi lucrătoare)
 • Depunerea contestațiilor (cel mult 1 zi lucrătoare)
 • Soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor (maxim 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor)
 • Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, data și ora desfășurării interviului fiind stabilite ulterior probei scrisă, și comunicate împreună cu rezultatele la proba scrisă
 • Afișarea rezultatelor la interviu (maxim 1 zi lucrătoare)
 • Depunerea contestațiilor (cel mult 1 zi lucrătoare)
 • Soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor (maxim 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor)
 • Afișarea rezultatelor finale

 

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei de concurs.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, și este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise a concursului.

 

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție, vacante, din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea a IV-a și Partea a VI-a, Titlul III;
 2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Elena Adriana Călin, referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25 interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: adriana.calin@mai.gov.ro.

Afişat astăzi: 29.06.2022, ora 08.00

 

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului – Instituţia Prefectului-Municipiul Bucureşti

 

 

         Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului – 1 post.

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

         – condițiile generale pentru ocuparea funcției publice, conform prevederilor art. 465 alin. (1) din OUG    nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe juridice, administrative sau economice;

         – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

 1. Elaborează Planul anual de control, cu consultarea prealabilă a subprefecților, pe care îl supune aprobării prefectului.
 2. Elaborează și supune aprobării prefectului procedura de organizare și desfășurare a activității de control, pe care o actualizează în funcție de actele normative în vigoare.
 3. Participă la acțiuni de control din ordinul prefectului, în situația în care miniștrii și conducătorii celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului deleagă prefectului unele atribuții de conducere și control, precum:
 4. verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice deconcentrate;
 5. verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale;
 • analizarea modului de realizare a acțiunilor cu caracter interministerial, care au ca scop creșterea calității serviciilor publice.
 1. În condițiile art. 259 din O.u.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea prefectului, prin ordin, procedează la verificarea respectării legislației ce vizează atribuțiile de monitorizare și control în domeniul în care activează serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlate organe ale administrației publice centrale de pe raza municipiului București, ca urmare a reclamațiilor/sesizărilor, în vederea soluționării acestora.
 2. Ca urmare a sesizărilor primite, la solicitarea prefectului, procedează la efectuarea verificărilor sau declanșarea acțiunilor de control privind respectarea legislației de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul municipiului București.
 3. Redactează ordinele și, după caz, referatele de declanșare a unei acțiuni de control/documentare/monitorizare și orice alte documente.
 4. Participă în comisiile de control, alături de reprezentanți ai structurilor de specialitate din cadrul instituției prefectului, în cadrul activităților de verificare, îndrumare și control, a autorităților administrației publice locale de la nivelul municipiului București, ce vor fi efectuate inclusiv la sediul acestora, cu privire la respectarea atribuțiilor, a obligațiilor prevăzute de lege, și întocmește rapoarte pe care le supune aprobării prefectului privind aspectele constatate, a situaților în care nerespectarea legii constituie contravenții, menționarea sancțiunilor prevăzute de lege, iar acolo unde este cazul necesitatea sesizării organelor competente, și în funcție de situație, cu propuneri de conformare cu prevederile legale pentru eliminarea deficiențelor constatate.
 5. Elaborează rapoarte de control, note de constatare, note de informare, note de monitorizare, referate, sinteze și puncte de vedere, precum și orice alte documente specifice activităților de control/documentare/monitorizare, după caz.
 6. Arhivează dosarele acțiunilor de control/documentare/monitorizare, precum și ale petițiilor și lucrărilor soluționate, conform atribuțiilor stabilite în sarcina sa.
 7. Participă la elaborarea Nomenclatorului arhivistic aplicabil instituției, formulând propuneri pentru domeniul său de activitate.
 8. Participă la elaborarea proiectului Raportului anual de activitate al instituției, în colaborare cu celelalte structuri ale instituției.
 9. Asigură îndrumarea metodologică a sistemului de control intern managerial, analiza și sinteza datelor privind controlul intern/managerial și verificarea modului de implementare a acestuia, urmărind modul de realizare a obiectivelor aparținând compartimentelor funcționale.
 10. Urmărește realizarea măsurilor stabilite în planul cu măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate în cadrul acțiunilor de verificare, îndrumare și control, informând prefectul asupra rezultatelor obținute.
 11. În situația în care, în timpul controlului, ia cunoștință de fapte care contravin prevederilor legale, are obligația de a înștiința prefectul pentru sesizarea, în condițiile legii, a organelor abilitate să procedeze imediat la verificarea și luarea măsurilor de conformare cu prevederile legale.
 12. Stabilește și comunică numărul maxim de posturi pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială de la nivelul municipiului București, în conformitate cu prevederile OUG nr. 63/2010; asigură transmiterea acestora, și în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și altor instituții interesate.
 13. Are obligația să anunțe de îndată prefectul pentru a dispune măsuri în consecință, în cazul în care, în exercitarea sarcinilor de serviciu este supus unor presiuni pentru efectuarea/neefectuarea acestora.
 14. Verifică respectarea legislației ca urmare a sesizărilor adresate prefectului de instituțiile publice, de persoanele fizice și juridice, în cazul în care soluţionarea problemelor cu grad ridicat de dificultate implică efectuarea unor controale/verificări, conform competențelor, la solicitarea prefectului, cu elaborarea răspunsului la corespondența repartizată și cu expedierea acesteia.
 15. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale și locale, cu alte instituţii publice competente, precum și cu structurile de specialitate ale instituției prefectului.
 16. Urmărește modificările legislative în domeniul de activitate, propunând măsuri în consecință.
 17. Efectuează, pentru fiecare lucrare repartizată, operațiile necesare în aplicația de gestiune electronică a documentelor.
 18. Respectă obligațiile ce revin personalului instituțiilor publice în domeniul protecției mediului, conform normelor și regulamentelor în vigoare.
 19. Își însușește și respectă prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora.
 20. Își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum, și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului în domeniul securității și sănătății în muncă, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
 21. Utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.
 22. Identifică și raportează către responsabilul de risc desemnat riscurile aferente activității proprii și aplică măsurile de minimizare stabilite.
 23. Poate semnala neregularități de care are cunoștință, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări.
 24. Cunoaște și aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și normele interne în materie emise la nivelul MAI.
 25. Păstrează confidențialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal.

Bibliografia este aceeași cu tematica.

BIBLIOGRAFIE

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului – Instituţia Prefectului-Municipiul Bucureşti

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a IV-a, și Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. III – IV și Anexa din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 7. OMAI nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. HG nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne;
 9. Legea nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele se depun în perioada 24.06.2022-13.07.2022, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00 și vineri, între orele 09.00-13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Aspru Doina-Maria, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25 interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 14.07.2022-20.07.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, din cadrul Corpului de control al prefectului, are loc în data de 26.07.2022, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

 

Dosarele de înscriere:

a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Afişat astăzi: 24.06.2022, ora 08.00

 

 

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate din cadrul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate – 1 post.

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

– condițiile generale pentru ocuparea unei funcții publice, conform art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:
1. Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin acestora pentru realizarea măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor situaţiilor de urgenţă şi îl informează operativ pe prefect cu privire la acest aspect;
2. Întocmeşte note pentru avizarea documentelor de planificare şi conducere pe care membrii comitetului şi serviciile publice deconcentrate din coordonare le întocmesc pentru managementul situaţiilor de urgenţă din competenţă;
3. Gestionează corespondența repartizată privind activitățile Prefectului pe linia situațiilor de urgență, realizează informări și propuneri;
4. Sprijină şi îndrumă, cu ajutorul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, instituţiile din competenţă, pentru întocmirea (reactualizarea) în termen a planurilor de apărare şi intervenţie la tipurile de risc specifice zonei (sectorului) în care sunt amplasate, precum şi a planurilor de evacuare;
5. Asigură informarea prefectului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza datelor comunicate de Centrele Operative ale ministerelor, ori alte structuri abilitate, cu privire la iminenţa producerii unor fenomene periculoase;
6. Întocmeşte note, sinteze şi rapoarte privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale, pe care le înaintează prefectului, cu propuneri corespunzătoare;
7. Asigură, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, informarea zilnică a prefectului despre situaţia preliminară a afectelor şi pagubelor produse;
8. Urmăreşte cu sprijinul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect şi a prevederilor ordinelor emise de acesta în calitate de preşedinte al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
9. Participă, împreună cu Secretariatul Tehnic Permanent, la pregătirea şi buna desfăşurare a şedinţelor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
10. Sprijină activitatea funcţionarului de securitate pentru protecţia documentelor/materialelor care conţin informaţii clasificate;
11. Urmăreşte modificările legislative în domeniul de activitate, propunând, pe linie ierarhică, măsuri în consecinţă;
12. Primeşte corespondenţa repartizată, elaborează răspunsurile şi urmăreşte expedierea lor în termenele legale;
13. Asigură păstrarea şi arhivarea corespondenţei repartizate;
14. Procedează la scăderea lucrărilor repartizate din registrul electronic de intrare-ieşire al instituţiei, de îndată ce au fost soluţionate;
15. Urmăreşte conformitatea datelor de pe site-ul instituţiei prefectului conform competenţelor şi sesizează de îndată, dacă acestea nu sunt corecte;
16. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
17. Aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
18. Informează persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condiţiile legii, cu privile la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi,
respectiv oferă orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţii ale Autorităţii naţionale de supravaghere, ţinând seama de specificul prelucrării;
19. Prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;

20. Păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate;
21. Respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite de procedurile proprii;
22. Informează de îndată conducerea operatorului sau, după caz, a împuternicitului şi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă;
23. Își însușește și respectă prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
24. Identifică şi raportează către responsabilul de risc desemnat riscurile aferente activităţii proprii şi aplică măsurile de minimizare stabilite;
25. Poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări;
26. Urmăreşte implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurii în care îşi desfăşoară activitatea, în limitele de competenţă și conform dispozițiilor șefului ierarhic.

Bibliografia este aceeași cu tematica.

 

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate – 1 post

1. Constituţia României, republicată;
2. Secțiunea a-2-a a Capitolului IV și secțiunea a-2-a a Capitolului VII – Titlul V al Părții a III-a, Titlul I al părții a IV-a, Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.G nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. OMAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
10. H.G nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
11. H.G. nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă.

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele se depun în perioada 21.06.2022 – 10.07.2022, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic de luni până joi între orele 09.00-15.00 și vineri între orele 09.00-13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Doina-Maria Aspru, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25 interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro .

Selecția dosarelor are loc în perioada 11.07.2022 – 17.07.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 21.07.2022, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

 

Dosarele de înscriere:

a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Afişat astăzi: 21.06.2022, ora 08.00

Rectificare:

Dosarele se depun în perioada 21.06.2022 – 11.07.2022, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic de luni până joi, între orele 09.00-15.00, și vineri, între orele 09.00-13.00, iar selecția dosarelor are loc în perioada 12.07.2022 – 18.07.2022.

Afişat astăzi: 21.06.2022, ora 12.00

 

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție, vacante, din cadrul Direcției juridice – Instituţia Prefectului-Municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării unor funcții publice de execuție, vacante, din cadrul Direcției juridice – Instituţia Prefectului-Municipiul Bucureşti, astfel:

 

1. Funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – 1 post

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

– condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

– primeşte, înregistrează şi asigură evidenţa actelor administrative repartizate, emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Bucureşti, comunicate prefectului în vederea exercitării dreptului de control al legalităţii;
– verifică de legalitate actele administrative repartizate şi redactează referatul privind legalitatea acestora;
– elaborează şi supune aprobării conducerii note de informare cu privire la legalitatea actelor administrative verificate;
– elaborează, atunci când este cazul, proceduri prealabile pe care le supune spre aprobare conducerii, cu privire la actele administrative verificate;
– redactează şi prezintă spre aprobare, acţiunile având ca obiect anularea actelor administrative verificate de legalitate, apreciate ca fiind emise cu nesocotirea legii;
– comunicarea către compartimentul contencios administrativ a punctului de vedere necesar formulării întâmpinărilor în cauzele izvorând/privind actele administrative verificate, precum și a documentației necesară formulării unei apărări pertinente, conformată cu originalul;
– certifică pentru conformitate cu originalul înscrisurile depuse în instanță, pe care se fundamentează acțiunile redactate, potrivit dispozițiilor art.150 din NCPC;
– urmăreşte comunicarea în termen legal a procedurilor prealabile, respectiv a acţiunilor pentru anularea actelor administrative;
– elaborează situaţii şi informări având ca obiect actele administrative verificate sub aspectul legalităţii, modul de executare de către autorităţile administraţiei publice locale a legilor şi a celorlalte acte normative;
– efectuează studii de documentare şi informare cu privire la legislaţia internă şi comunitară astfel încât aprecierea legalităţii actelor administrative să fie temeinică şi pertinentă;
– grupează în unităţi arhivistice, cronologic şi pe autorităţi, actele administrative verificate de legalitate, potrivit termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă, şi constituie dosarele de arhivare a actelor administrative;
– verifică modul de respectare de către secretari a obligaţiei de comunicare către prefect a actelor administrative la termenele stipulate de lege şi întocmeşte, la solicitarea conducerii, nota privind constatările efectuate;
– formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de contracte sau proiectele altor acte cu caracter juridic în care Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti este parte, la solicitarea şefului ierarhic sau a conducerii instituţiei;
– asigură soluţionarea petițiilor repartizate şi asigură transmiterea în termen a răspunsurilor la acestea;
– prezintă informări semestriale privind modul de soluţionare a petiţiilor repartizate;
– grupează în unităţi arhivistice petiţiile, sesizările, memoriile şi reclamaţiile primite şi soluţionate, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă şi constituie dosarele de arhivare ale acestora;
– îndeplinește atribuțiile ce îi revin potrivit Procedurii privind organizarea și funcționarea Sistemului de Soluționare a Problemelor în calitate de utilizator SISOP;
– îndeplinește atribuții, în limitele de competență stabilite de conducerea instituției, pentru îndeplinirea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin prefectului în domeniul organizării și desfășurării alegerilor locale, parlamentare și prezidențiale, precum și a referendumului național ori local;
– participă, ca membru nominalizat de către conducere, în diferite comisii constituite la nivelul instituţiei sau la nivelul altor instituţii publice;
– asigură păstrarea secretului profesional; documentele primite sau instrumentate nu pot fi scoase din incinta instituţiei pentru a fi predate, consultate sau copiate de diferite persoane fizice sau juridice decât în condiţiile prevăzute de lege.
– se preocupă de asigurarea mijloacelor materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii a serviciului;
– cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul MAI;
– păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
– respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii;
– informează de îndată conducerea operatorului sau, după caz, a împuternicitului şi responsabilul/ structura responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă;
– respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
– îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
– utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
– îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
– identifică şi raportează către responsabilul de risc desemnat riscurile aferente activităţii proprii şi aplică măsurile de minimizare stabilite;
– poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări.
– urmărește implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurii în care își desfășoară activitatea, în limitele de competență și conform dispozițiilor șefului ierarhic.

                                                       

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – 1 post

1. Constituţia României, republicată;
2. Partea a III-a, Partea a IV-a, Partea a V-a – Titlul I – Capitolul III, Partea a VI-a – Titlul I și Titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Cartea I, Titlul III din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Titlul VI, Capitolul I și Capitolul II din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare.

 

TEMATICA

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – 1 post

1. Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Instituții și autorități publice.
2. Reglementări privind: administrația publică locală, prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate, modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile funcționarului public.
3. Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.
4. Egalitatea de șanse și tratament. Definiții. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.
5. Competența instanțelor judecătorești.
6. Reglementări privind contenciosul administrativ.
7. Proprietatea publică.
8. Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor.
9. Reglementări privind liberul acces la informații de interes public.
10. Reglementări privind transparența decizională în administrația publică.
11. Reglementări privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

 

2. Funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului contencios administrativ – 1 post 

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

– condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

– asigură reprezentarea şi susţinerea intereselor instituţiei prefectului, a prefectului, a comisiilor al căror președinte este prefectul în faţa instanţelor de contencios administrativ, precum şi în faţa celorlalte instanţe judecătoreşti de orice grad;
– întocmește actele de procedură (redactare întâmpinări, note scrise, căi de atac împotriva soluțiilor nefavorabile, contestații la executare, revizuiri, reexaminări, răspunsuri la întâmpinări, răspuns la interogatorii, comunicare de înscrisuri și orice alte acte pe care instanța le solicită și care sunt repartizate acestui compartiment) în termenele legale;
– documentare juridică (jurisprudenţă, legislaţia actualizată, portalul instanţelor) și studiu documentaţii, urmare a solicitării acestora de la instituţiile deţinătoare, în vederea formulării apărării;
– obţinerea certificatelor de grefă sau a legalizării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive;
– efectuare activităţi logistice (plată taxe de timbru, înregistrare cereri de chemare în judecată la registratura instanţelor competente, programarea şi consultarea dosarelor existente în arhivele instanţelor, multiplicare documente, certificare copii conforme cu originalul pentru instanţă);
– îndosarierea lucrărilor instrumentate pe tematici și termen de păstrare potrivit nomenclatorului arhivistic și predarea acestora la depozitul de arhivă al instituției;
– asigură păstrarea secretului profesional; Documentele primite sau instrumentate de instituţie, aflate în evidenţa compartimentului, nu pot fi scoase din incinta instituţiei pentru a fi predate, consultate sau copiate de diferite persoane fizice sau juridice decât în condiţiile prevăzute de lege.
– cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul MAI;
– păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
– își însușește și respectă prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
– informează de îndată conducerea operatorului sau, după caz, a împuternicitului şi responsabilul/ structura responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă;
– se preocupă de solicitarea mijloacelor materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii;
– asigură ţinerea la zi a programului „Document Manager” ce conţine repartizarea propriilor lucrări;
– respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
– utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
– identifică şi raportează către responsabilul de risc desemnat la nivelul serviciului
riscurile aferente activităţii proprii şi aplică măsurile de minimizare stabilite;
– poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări.
– urmărește implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurii în care își desfășoară activitatea, în limitele de competență și conform dispozițiilor șefului ierarhic.

 

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de excecuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului contencios administrativ – 1 post

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare;
7. OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

TEMATICA

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de excecuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului contencios administrativ – 1 post

1. Constituția României, republicată;
2. Partea a III-a, a IV-a, a V-a, partea a VI-a, Titlul I, Titlul II capitolele 6, 8 și 10, partea a VI-a Titlurile I și II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
4. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
7. Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Cartea a II-a Procedura contencioasă -Titlul I și Titlul II Cartea a V – a Despre executarea silită – Titlul I.
8. Ordonanța Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbre cu modificările și completările ulterioare;

 

3. Funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – 1 post

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

– condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

– primește, verifică și soluținează lucrările repartizate, în termen legal;
– participă, ca membru nominalizat prin ordin al prefectului, în diferite comisii constituite la nivelul instituției sau la nivelul altor instituții;
– se preocupă de solicitarea mijloacelor materiale necesare pentru desfășurarea activității în bune condiții;
– întocmește, la solicitarea șefului ierarhic, puncte de vedere și comunică, în copie, Compartimentului contencios administrativ, actele necesare asigurării reprezentării și susținerii intereselor Comisiei în fața instanțelor de contencios administrativ, precum și în fața celorlalte instanțe judecătorești de orice grad;
– participă la audiențele stabilite care au ca obiect dosarele depuse în temeiul legilor nr. 9/1998 și nr. 290/2003;
– asigură inventarierea și pregătirea documentelor create, în vederea predării acestora către arhivarul instituției;
– elaborează proiecte de ordin ale prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate în domeniul juridic;
– urmărește conformitatea datelor de pe website-ul instituției prefectului conform competențelor și sesizează de îndată dacă acestea nu sunt corecte;
– respectă obligațiile ce revin personalului instituțiilor publice în domeniul protecției mediului, conform normelor și regulamentelor în vigoare;
– își desfășoară activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
– utilizează corect echipamentele repartizate în vederea atribuțiilor de serviciu;
– își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicarea a acestora;
– indentifică și raportează către responsabilului de risc desemnat la nivelul serviciului riscurile aferente activității proprii și aplică măsurile de minimizare stabilite;
– poate semnala neregularități de care are cunoștință, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări;
– își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația, ordinele, instrucțiunile, dispozițiile și procedurile aplicabile;
– asigură păstrarea secretului profesional; documentele primite sau instrumentate de instituție, aflate în evidența compartimentului, nu pot fi scoase din incinta instituției pentru a fi predate, consultate sau copiate de diferite persoane fizice sau juridice decât în condițiile prevăzute de lege;
– cunoaște și aplică prevederile actelor normative din domeniu prelucrării datelor cu caracter personal, precum și normele interne în materie emise la nivelul MAI;
– informează persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectatedirect de la acesta, în condițiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute și consecințele refuzului de a le pune la dispoziție, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, condițiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv oferă orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziții ale Autorității naționale de supăraveghere, ținând seama de specificul prelucrării;
– prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și acordă sprijin responsabilului/structurii responsabile cu protecția datelor cu caracter personal pentru realizarea activităților specifice ale acestuia/acesteia;
– păstrează confidențialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
– respectă măsurile de securitate, precum și celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii;
– informează de îndată conducerea operatorului sau, după caz, a împuternicitului și responsabilul/ structura responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situație în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încărcarea normelor legale, despre care a luat la cunoștință;
– are acces la informații „secret de serviciu”, având obligația de a păstra confidențialitatea acestora;
– asigură ținerea la zi a programului „Document Manager” ce conține repartizarea propriilor lucrări.

 

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – 1 post

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Titlul I al părții a – IV- a și Titlurile I și II ale părții a VI a;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români, cu modificările pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 1.120/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

 

TEMATICA

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – 1 post

1. Constituția României, republicată – Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale.
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Prefectul și subprefectul, instituția prefectului. Statutul funcţionarilor publici.
Prevederi aplicabile funcționarului public.
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.
4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare; – Egalitatea de șanse și tratament. Definiții. Egalitate de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe
criteriul de sex.
5. Legea nr. 9/1998, Legea nr. 290/2003 și Legea nr. 164/2014 – Aplicarea dispozițiilor legilor cu caracter reparatoriu.

 

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele se depun în perioada 21.06.2022-11.07.2022, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00 și vineri, între orele 09.00- 13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Daniela Damian, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25, interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro .

Selecția dosarelor are loc în perioada 12.07.2022-18.07.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 21.07.2022, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

 

Dosarele de înscriere:

a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres, la înscrierea la concurs, preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Afişat astăzi: 21.06.2022, ora 08.00

 

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ Serviciul economic, resurse umane și materiale – Instituţia Prefectului-Municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale – 1 post.

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

– condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, – minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

1. Își însușește, respectă și acționează în conformitate cu legislația privind achizițiile publice, precum și cu procedurile operaționale, regulamentul intern al instituției și alte norme/proceduri interne;
2. Asigură întocmirea documentațiilor privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în conformitate cu legislația în domeniu;
3. Asigură respectarea în cazul achiziției directe, a utilizării catalogului electronic pus la dispoziție de Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice – SICAP.
4. Ține evidența achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări, ca anexă la Programul Anual al Achizițiilor Publice;
5. Întocmeşte referatul/notă pentru constituirea comisiilor de recepție a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor ce vor constitui obiectul unei achiziţii publice, pe care îl înaintează prefectului în vederea desemnării membrilor;
6. Transmite prin platforma Directiei Generale Logistică lunar toate facturile primite de la operatorii economici de energie electrică și gaze naturale;
7. Asigură întocmirea şi supunerea spre aprobare a notei justificative privind selectarea procedurii de atribuire;
8. Iniţiază şi derulează procedura de încheiere de contracte pentru predarea către operatori economici autorizaţi a tuturor categoriilor de deşeuri generate şi stocate temporar la nivelul instituţiei;
9. Încheie contracte anuale cu comercianţi/brokeri/operatori economici autorizaţi pentru transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale în vigoare;
10. Iniţiază/reia la începutul fiecărui an, după caz, procedura de analiză a ofertelor operatorilor economici autorizaţi interesaţi pentru preluarea deşeurilor colectate selectiv din deşeurile municipale, în situaţia în care contractul nu respectă prevederile Legii nr. 132/2010;
11. Asigură păstrarea şi arhivarea corespondenţei repartizate şi a lucrărilor întocmite;
12. Efectuează, pentru fiecare lucrare repartizată, operaţiile necesare în aplicaţia de gestiune electronică a documentelor;
13. Asigura confidențialitatea în ceea ce privește soluțiile și valorile unor documentații prevăzute în actele normative;
14. Face parte din comisia pentru evaluarea ofertelor, selectarea și adjudecarea ofertelor câștigătoare pentru achizițiile publice la care nu este obligatorie licitația;
15. Elaborează nota justificativă pentru procedura selectată;
16. Elaborează, utilizează și arhivează documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică;
17. Utilizează mijloacele electronice puse la dispoziție de către SEAP;
18. Răspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice, de constituirea și de activitatea comisiilor specifice fiecărui tip de procedură ales;
19. Răspunde de respectarea modalităților de desfășurare a procedurilor de atribuire selectate și lansate;
20. Participă la evaluarea și redactarea documentelor pe parcursul evaluării ofertelor, inclusiv solicitărilor de clarificări și a raportului procedurii de atribuire.
21. Întocmește contractul de achiziție publică și îl înaintează spre verificare, avizare și semnare entităților abilitate din cadrul autorității contractante;
22. Întocmește și păstrează dosarul achiziției publice cu toate documentele aferente conținute de acesta, specificate conform legislației în vigoare;
23. Rezolvă lucrările repartizate la termenele stabilite prin lege și le arhivează;
24. Răspunde și semnează pentru lucrările întocmite;
25. Urmăreşte conformitatea datelor de pe website-ul instituţiei prefectului conform competenţelor şi sesizează de îndată dacă acestea nu sunt corecte;
26. Cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
27. Îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

28. Utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
29. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
30. Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
31. Identifică şi raportează către responsabilul de risc desemnat riscurile aferente activităţii proprii şi aplică măsurile de minimizare stabilite;
32. Poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări.

Bibliografia este aceeași cu tematica.

 

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Biroului achiziții publice și administrativ – Serviciul economic, resurse umane și materiale – 1 post

1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Dosarele se depun în perioada 21.06.2022-11.07.2022, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00 și vineri, între orele 09.00- 13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Călin Elena-Adriana, referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25, interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro .

Selecția dosarelor are loc în perioada 12.07.2022-18.07.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 21.07.2022, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

Dosarele de înscriere:

a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres, la înscrierea la concurs, preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Afişat astăzi: 21.06.2022, ora 08.00

 

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate – Biroul financiar, contabilitate și salarizare – Serviciul economic, resurse umane și materiale – Instituţia Prefectului-Municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate – Biroul financiar, contabilitate și salarizare – Serviciul economic, resurse umane și materiale – 1 post.

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

– condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe economice;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

 1. asigură întocmirea, verificarea, supunerea spre aprobare şi înregistrarea documentelor justificative ale operaţiunilor financiar – contabile care se desfăşoară în procesul execuţiei bugetului aprobat;
 2. asigură evidenţa furnizorilor, debitorilor, creanţelor şi datoriilor, urmărind realizarea creanţelor şi plata datoriilor în raport cu exigibilitatea acestora;
 3. operează în aplicația Forexbug pentru înrgistrarea CAB –urilor
 4. asigură efectuarea tuturor operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi creditorii privind achiziţiile de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii şi a altor operaţiuni de decontare care se execută prin trezorerii şi bănci, ţine evidenţa acestora potrivit legislaţiei aplicabile şi procedurilor proprii;
 5. participă la întocmirea şi prezentarea la termenele dispuse de ordonatorul de credite ierarhic superior a bilanţului contabil al instituţiei, împreună cu ceilalţi purtători de informaţii periodici, corespunzător prevederilor legale aplicabile;
 6. ţine evidenţa contabilă corect şi la zi, prin efectuarea înregistrărilor contabile în mod cronologic şi sistematic a tuturor operaţiunilor care privesc taxele pentru înmatricularea vehiculelor încasate de către Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti prin Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor, astfel:

– evidenţa contabilă a încasării taxelor în conturile de disponiblități deschise la trezorerie;

– evidenţa contabilă a operaţiunilor de decontare (prin plăţi de virament şi numerar) care se execută prin trezorerie;

– evidenţa contabilă a încasărilor taxelor prin casierie;

– verificarea zilnică a încasărilor taxelor care se derulează prin casierie;

 1. efectuează punctajul dintre soldul scriptic și soldul faptic stabilit în urma inventarierii și efectuează regularizările, prelucrează și centralizează rezultatele inventarierii;
 2. întocmește registrul inventar pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ și pasiv cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 3. înregistrează în contabilitate casările de bunuri materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe pe baza documentelor aprobate de ordonatorul principal de credite;
 4. participă nemijlocit la elaborarea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale;
 5. răspunde de manipularea și păstrarea documentelor repartizate, asigurând gruparea documentelor în unități arhivistice, potrivit problematicii și termenului de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă și trimiterea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale.
 6. desfășoară activitați de asigurarea financiară pentru organizarea alegerilor și a refrendumului, in condițiile actelor normative in vigoare.
 7. gestionează şi manipulează informaţii şi documente clasificate din clasa secrete de serviciu; 14. răspunde, potrivit legii, de toate documentele/informaţiile clasificate date spre consultare/lucru;
 8. ia cunoştinţă şi prelucrează toate documentele/informaţiile clasificate necesare desfăşurării activităţii;
 9. acordă sprijin funcţionarului de securitate în vederea elaborării normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, a programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, precum şi a planului de pregătire în domeniul informaţiilor clasificate;
 10. informează, de îndată, funcţionarul de securitate sau conducătorul instituţiei despre orice incident de securitate despre care ia cunoştinţă;
 11. exercită orice alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii şi nivelului de acces, la cererea funcţionarului de securitate sau a prefectului;
 12. operează în programul de registratură electronică modul de soluționare a lucrărilor repartizate și pregătește documentele redactate în vederea expedierii prin poștă, poșta specială, fax, e-mail, etc.;
 13. în materia prelucrării datelor cu caracter personal va respecta prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și normele interne în materie emise la nivelul MAI;
 14. răspunde de manipularea și păstrarea documentelor repartizate, asigurând gruparea documentelor în unități arhivistice, potrivit problematicii și termenului de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă și trimiterea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale
 15. are obligația să-și însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora, precum și cele ce reglementează prevenirea și stingerea incendiilor;
 16. asigură respectarea și aplicarea cerințelor specifice prevăzute de sistemul de control intern/managerial elaborat la nivelul instituției, precum și a procedurilor de lucru specifice activității desfășurate; îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de către conducerea instituției prin ordin, conform legii.
 17. alte atribuții, din dispoziția prefectului, în condițiile legii.

Bibliografia este aceeași cu tematica.

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate – Biroul financiar, contabilitate și salarizare – Serviciul economic, resurse umane și materiale – 1 post

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
 6. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 7. OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare,
 8. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele se depun în perioada 21.06.2022-11.07.2022, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00 și vineri, între orele 09.00-13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Florinela Cuclea, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25, interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 12.07.2022-18.07.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 21.07.2022, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

 

Dosarele de înscriere:

a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres, la înscrierea la concurs, preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Afişat astăzi: 21.06.2022, ora 08.00

 

 

 

A N U N Ț

 

Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, examen de promovare în grad profesional de nivel superior a unui funcţionar public care ocupă postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate și servicii comunitare de utilități publice – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească funcţionarul public din cadrul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti pentru a participa la examen, conform prevederilor art. 479 alin. (1) lit. a) și lit. c) – d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

–           să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care     promovează;

–           să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale        în ultimii 2 ani de activitate;

–           să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările    și completările ulterioare.

 

Condiţii de desfăşurare a examenului:

Dosarul de înscriere la examen se depune la registratura Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti şi conţine în mod obligatoriu:

–           formularul de înscriere;

–           adeverinţă eliberată de Biroul resurse umane, privind vechimea în gradul      profesional din care se promovează;

–           copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din      ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

–           cazierul administrativ.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovare în grad profesional de nivel superior a unui funcţionar public care ocupă postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate și servicii comunitare de utilități publice – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate

 

 Constituţia României, republicată;

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

 

Bibliografia este aceeași cu tematica.

Data limită de depunere a dosarului de înscriere este 04 iulie 2022, proba scrisă se va susţine în data de 14 iulie 2022, ora 11.00, iar interviul se va stabili ulterior.

Notă: funcţionarul public va fi declarat admis dacă îndeplinşte condiţiile pentru a participa la examen și obţine punctajul minim necesar de 50 puncte la fiecare dintre probe.

 

 

***

REZULTATUL FINAL

 al concursului organizat în data de 09.06.2022, proba scrisă, pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar

 

Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1. 11105/11476 absent respins

 Comisia:

Afişat astăzi: 09.06.2022, ora 12.30

 

**************************

 

REZULTATUL

probei scrise la concursul organizat în data de 09.06.2022, pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică

  

Nr.

crt.

Nr. înregistrare dosar

 

Funcția publică pentru care candidează Punctajul obținut Rezultat
1. 11105/11476 Consilier juridic, clasa I grad profesional superior absent respins

 Comisia:

 Afişat astăzi:  09.06.2022, ora 12:30

***

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale, Instituția Prefectului – Municipiul București

  

          Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării funcției publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale, Instituția Prefectului – Municipiul București.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

 • condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice sau juridice;
 • studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

 

 1. Coordonează elaborarea procedurilor în domeniile de activitate conduse, asigură aducerea lor la cunoştinţă personalului implicat, controlează aplicarea şi respectarea lor, prin șefii structurilor subordonate în cadrul cărora au fost elaborate;
 2. Urmărește elaborarea, fundamentarea şi execuţia bugetului propriu al Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti, conform prevederilor legale aplicabile în materie, pentru fiecare an fiscal-bugetar;
 3. Solicită lunar, Biroului financiar, contabilitate și salarizare, cauzele neutilizării creditelor bugetare şi propune măsuri de îmbunătăţire a execuţiei;
 4. Urmăreşte actualizarea indicatorilor financiari privind creditele bugetare, pe baza rectificărilor de buget, în condiţiile legii;
 5. Urmăreşte modificările în alocaţiile bugetare aprobate şi în creditele repartizate, pe baza propunerilor care se transmit la Direcţia generală financiară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, privind aprobarea virărilor de credite, începând cu prima luna a trimestrului I din anul financiar în curs;
 6. Controlează, organizează şi îndrumă activitatea administrativă, logistică şi achiziţiile publice din cadrul instituţiei;
 7. Urmăreşte aplicarea legii privind asigurarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti, în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul curent, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, prin persoanele desemnate a acorda viza de control financiar preventiv propriu;
 8. Monitorizează, evaluează şi controlează elaborarea rapoartelor periodice, pe domeniul de activitate financiar-contabil și de gestiune, în termenele legale sau stabilite de prefect;
 9. Urmăreşte asigurarea unei imagini fidele, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a execuţiei bugetare;
 10. Coordonează înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială, prin personalul Biroului achiziții publice și administrativ;
 11. Coordonează operaţiunile de plată, a cheltuielilor de personal, materiale şi de capital, în numerar şi prin trezorerie, în limita creditelor deschise de ordonatorul principal de credite;
 12. Asigură din punct de vedere financiar – contabil, aprovizionarea şi gestionarea bunurilor necesare funcţionării instituţiei şi folosirea lor raţională;
 13. Organizează şi urmăreşte executarea inventarierii o dată pe an, pe baza ordinului emis de către prefect, a tuturor operaţiunilor de decontare cu debitorii şi creditorii, care figurează în evidenţa contabilă, a numerarului aflat în casa de bani a instituţiei, precum şi a formularelor cu regim special;
 14. Primeşte, analizează şi repartizează corespondenţa adresată serviciului, verifică răspunsurile şi documentele întocmite în cadrul acestuia pe care le semnează şi asigură transmiterea acestora în termenul legal;
 15. Participă la întocmirea şi actualizarea permanentă a cadrului general şi specific al operaţiunilor care se supun vizei de control financiar preventiv propriu;
 16. Urmăreşte derularea contractelor încheiate de Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti în condiţiile legii, cu agenţii economici pentru achiziţii de materiale, prestări servicii şi executări lucrări şi asigură achiziţionarea acestora, necesare instituţiei pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia;
 17. Avizează proiecte de ordin ale prefectului, având ca obiect domeniile de activitate pe care le coordonează;
 18. Participă, ca membru nominalizat prin ordinul prefectului, în diferite comisii constituite la nivelul instituţiei sau la nivelul altor instituţii;
 19. Asigură implementarea strategiei de reformă în administraţia publică din perspectiva managementului financiar, administrativ, al achiziţiilor publice şi al resurselor umane;
 20. Cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul MAI;
 21. Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora, efectuează conform legii, instruirea privind securitatea şi sănătatea în muncă a personalului din subordine (instruirea la locul de muncă, instruirea periodică şi instruirea periodică suplimentară);
 22. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
 23. Utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
 24. Identifică și raportează către responsabilul de risc, riscurile aferente activității proprii și aplică măsurile de minimizare stabilite;
 25. Asigură implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurilor conduse, în limitele de competenţă;
 26. Efectuează, pentru fiecare lucrare repartizată, operaţiile necesare în aplicaţia de gestiune electronică a documentelor;
 27. Îndeplineşte, în limitele de competenţă stabilite de către conducerea instituţiei, în condiţiile legii, atribuţii ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului local sau naţional;
 28. Poate semnala neregularități de care are cunoștință, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări.

Bibliografia este aceeași cu tematica.

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale, Instituția Prefectului – Municipiul București

 

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I al părții a IV – a și Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 82/1991-Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. OUG nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 8. OMFP nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr.201/2003, cu modificările și completările ulterioare,
 9. OG nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare,
 10. OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
 11. OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 12. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare,
 13. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea nr. 207/2015 – Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

          Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

          Dosarele se depun în perioada 07.06.2022-27.06.2022, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic de luni până joi între orele 09.00-15.00 și vineri între orele 09.00-13.00.

          Persoana desemnată ca persoană de contact este Călin Elena-Adriana, referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25 interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 28.06.2022 – 04.07.2022.

          Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 07.07.2022, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

          Dosarele de înscriere:

 

 1. a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 1. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

          Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

                                                                                                                                                                   MAI

REZULTATUL

selecției dosarelor la concursul de recrutare organizat

pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică, organizat în data de 09.06.2022, proba scrisă 1 rezultat dosare SITE

REZULTATUL FINAL

al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului, Instituția Prefectului – Municipiul București, organizat în data de 23.05.2022, proba scrisă Rezultat FINAL – SITE

REZULTATUL

probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul Corpului de control al prefectului, Instituția Prefectului-Municipiul București, organizat în data de 23.05.2022

Rezultatul probei scrise-SITE

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul Corpului de control al prefectului, Instituția Prefectului – Municipiul București, organizat în data de 23.05.2022, proba scrisă    10365-12.05.2022 Rezultat selectie dosare

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării a două funcții publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică – Instituția Prefectului – Municipiul București

 Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului – Municipiul București organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică – 2 posturi.

 

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– condițiile generale pentru ocuparea funcției publice, conform prevederilor art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

– primeşte, înregistrează şi asigură evidenţa actelor administrative repartizate, emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Bucureşti, comunicate prefectului în vederea exercitării dreptului de control al legalităţii;

– verifică de legalitate actele administrative repartizate şi redactează referatul privind legalitatea acestora;

– elaborează şi supune aprobării conducerii note de informare cu privire la legalitatea actelor administrative verificate;

– elaborează, atunci când este cazul, proceduri prealabile pe care le supune spre aprobare conducerii, cu privire la actele administrative verificate;

– redactează şi prezintă spre aprobare, acţiunile având ca obiect anularea actelor administrative verificate de legalitate, apreciate ca fiind emise cu nesocotirea legii;

– comunicarea către compartimentul contencios administrativ a punctului de vedere necesar formulării întâmpinărilor în cauzele izvorând/privind actele administrative verificate, precum  și a documentației necesară formulării unei apărări pertinente, conformată cu originalul;

– certifică pentru conformitate cu originalul  înscrisurile depuse în instanță, pe care se fundamentează acțiunile redactate, potrivit dispozițiilor art.150 din NCPC;

– urmăreşte comunicarea în termen legal a procedurilor prealabile, respectiv a acţiunilor pentru anularea actelor administrative;

– elaborează situaţii şi informări având ca obiect actele administrative verificate sub aspectul legalităţii, modul de executare de către autorităţile administraţiei publice locale a legilor şi a celorlalte acte normative;

– efectuează studii de documentare şi informare cu privire la legislaţia internă şi comunitară astfel încât aprecierea legalităţii actelor administrative să fie temeinică şi pertinentă;

– grupează în unităţi arhivistice, cronologic şi pe autorităţi, actele administrative verificate de legalitate, potrivit termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă, şi constituie dosarele de arhivare a actelor administrative;

– verifică modul de respectare de către secretari a obligaţiei de comunicare către prefect a actelor administrative la termenele stipulate de lege şi întocmeşte, la solicitarea conducerii, nota privind constatările efectuate;

– formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de contracte sau proiectele altor acte cu caracter juridic în care Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti este parte, la solicitarea şefului ierarhic sau a conducerii instituţiei;

– asigură soluţionarea petițiilor repartizate şi asigură transmiterea în termen a răspunsurilor la acestea;

– prezintă informări semestriale privind modul de soluţionare a petiţiilor repartizate;

– grupează în unităţi arhivistice petiţiile, sesizările, memoriile şi reclamaţiile primite şi soluţionate, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă şi constituie dosarele de arhivare ale acestora;

– îndeplinește atribuțiile ce îi revin potrivit Procedurii privind organizarea și funcționarea Sistemului de Soluționare a Problemelor în calitate de utilizator SISOP;

– îndeplinește atribuții, în limitele de competență stabilite de conducerea instituției, pentru îndeplinirea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin prefectului în domeniul organizării și desfășurării alegerilor locale, parlamentare și prezidențiale, precum și a referendumului național ori local;

– participă, ca membru nominalizat de către conducere, în diferite comisii constituite la nivelul instituţiei sau la nivelul altor instituţii publice;

– asigură păstrarea secretului profesional; documentele primite sau instrumentate nu pot fi scoase din incinta instituţiei pentru a fi predate, consultate sau copiate de diferite persoane fizice sau juridice, decât în condiţiile prevăzute de lege.

– se preocupă de asigurarea mijloacelor materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii;

– cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul MAI;

– informează persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condiţiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv oferă orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţii ale Autorităţii naţionale de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării;

– prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului/structurii responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia/acesteia;

– păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;

–  respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii;

– informează de îndată conducerea operatorului sau, după caz, a împuternicitului şi responsabilul/structura responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă;

– respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;

– îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

– utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

– îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

– identifică şi raportează către responsabilul de risc desemnat riscurile aferente activităţii proprii şi aplică măsurile de minimizare stabilite;

– poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări;

– urmărește implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurii în care își desfășoară activitatea, în limitele de competență și conform dispozițiilor șefului ierarhic.

BIBLIOGRAFIE

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică – 2 posturi

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Partea a III-a, Partea a IV-a, Partea a V-a – Titlul I – Capitolul III, Partea a VI-a – Titlul I și Titul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Cartea I, Titlul III din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Titlul VI, Capitolul I și Capitolul II din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare – în integritate;
 11. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare – în integritate.

 

Tematică

 

 1. Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Instituții și autorități publice.
 2. Reglementări privind: Administrația publică locală. Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate. Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. Statutul funcţionarilor publici. Prevederi aplicabile funcționarului public.
 3. Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.
 4. Egalitatea de șanse și tratament. Definiții. Egalitate de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.
 5. Competența instanțelor judecătorești.
 6. Reglementări privind contenciosul administrativ.
 7. Proprietatea publică.
 8. Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor.
 9. Reglementări privind liberul acces la informații de interes public.
 10. Reglementări privind transparența decizională în administrația publică.
 11. Reglementări privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

 

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele se depun în perioada 02.05.2022-23.05.2022, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00 și vineri, între orele 09.00-13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Roxana-Daniela Constantinescu, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25, interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 24.05.2022-30.05.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică – 2 posturi, are loc în data de 09.06.2022, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

 

Dosarele de înscriere:

 1. a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres, la înscrierea la concurs, preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 1. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formular de înscriere Formular-de-inscriere

 

                                                                                                           APRILIE

                                                                                                           ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului – Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului – Municipiul București organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului – 1 post.

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

– condițiile generale pentru ocuparea funcției publice, conform prevederilor art. 465 alin. (1) din OUG   nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe juridice, administrative sau economice;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

 1. Elaborează Planul anual de control, cu consultarea prealabilă a subprefecților, pe care îl supune aprobării prefectului.
 2. Elaborează și supune aprobării prefectului procedura de organizare și desfășurare a activității de control, pe care o actualizează în funcție de actele normative în vigoare.
 3. Participă la acțiuni de control din ordinul prefectului, în situația în care miniștrii și conducătorii celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului deleagă prefectului unele atribuții de conducere și control, precum: * verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice deconcentrate; *verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale; *analizarea modului de realizare a acțiunilor cu caracter interministerial, care au ca scop creșterea calității serviciilor publice.
 1. În condițiile art. 259 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea prefectului, prin ordin, procedează la verificarea respectării legislației ce vizează atribuțiile de monitorizare și control în domeniul în care activează serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale de pe raza municipiului București, ca urmare a reclamațiilor/sesizărilor, în vederea soluționării acestora.
 2. Ca urmare a sesizărilor primite, la solicitarea prefectului, procedează la efectuarea verificărilor sau declanșarea acțiunilor de control privind respectarea legislației de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul municipiului București.
 3. Redactează ordinele și, după caz, referatele de declanșare a unei acțiuni de control/documentare/monitorizare și orice alte documente.
 4. Participă în comisiile de control, alături de reprezentanți ai structurilor de specialitate din cadrul instituției prefectului, în cadrul activităților de verificare, îndrumare și control, a autorităților administrației publice locale de la nivelul municipiului București, ce vor fi efectuate inclusiv la sediul acestora, cu privire la respectarea atribuțiilor, a obligațiilor prevăzute de lege, și întocmește rapoarte pe care le supune aprobării prefectului privind aspectele constatate, a situaților în care nerespectarea legii constituie contravenții, menționarea sancțiunilor prevăzute de lege, iar acolo unde este cazul necesitatea sesizării organelor competente, și în funcție de situație, cu propuneri de conformare cu prevederile legale pentru eliminarea deficiențelor constatate.
 5. Elaborează rapoarte de control, note de constatare, note de informare, note de monitorizare, referate, sinteze și puncte de vedere, precum și orice alte documente specifice activităților de control/documentare/monitorizare, după caz.
 6. Arhivează dosarele acțiunilor de control/documentare/monitorizare, precum și ale petițiilor și lucrărilor soluționate, conform atribuțiilor stabilite în sarcina sa.
 7. Participă la elaborarea Nomenclatorului arhivistic aplicabil instituției, formulând propuneri pentru domeniul său de activitate.
 8. Participă la elaborarea proiectului Raportului anual de activitate al instituției, în colaborare cu celelalte structuri ale instituției.
 9. Asigură îndrumarea metodologică a sistemului de control intern managerial, analiza și sinteza datelor privind controlul intern/managerial și verificarea modului de implementare a acestuia, urmărind modul de realizare a obiectivelor aparținând compartimentelor funcționale.
 10. Urmărește realizarea măsurilor stabilite în planul cu măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate în cadrul acțiunilor de verificare, îndrumare și control, informând prefectul asupra rezultatelor obținute.
 11. În situația în care, în timpul controlului, ia cunoștință de fapte care contravin prevederilor legale, are obligația de a înștiința prefectul pentru sesizarea, în condițiile legii, a organelor abilitate să procedeze imediat la verificarea și luarea măsurilor de conformare cu prevederile legale.
 12. Stabilește și comunică numărul maxim de posturi pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială de la nivelul municipiului București, în conformitate cu prevederile OUG nr. 63/2010; asigură transmiterea acestora, și în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și altor instituții interesate.
 13. Are obligația să anunțe de îndată prefectul pentru a dispune măsuri în consecință, în cazul în care, în exercitarea sarcinilor de serviciu este supus unor presiuni pentru efectuarea/neefectuarea acestora.
 14. Verifică respectarea legislației ca urmare a sesizărilor adresate prefectului de instituțiile publice, de persoanele fizice și juridice, în cazul în care soluţionarea problemelor cu grad ridicat de dificultate implică efectuarea unor controale/verificări, conform competențelor, la solicitarea prefectului, cu elaborarea răspunsului la corespondența repartizată și cu expedierea acesteia.
 15. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale și locale, cu alte instituţii publice competente, precum și cu structurile de specialitate ale instituției prefectului.
 16. Urmărește modificările legislative în domeniul de activitate, propunând măsuri în consecință.
 17. Efectuează, pentru fiecare lucrare repartizată, operațiile necesare în aplicația de gestiune electronică a documentelor.
 18. Respectă obligațiile ce revin personalului instituțiilor publice în domeniul protecției mediului, conform normelor și regulamentelor în vigoare.
 19. Își însușește și respectă prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora.
 20. Își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum, și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului în domeniul securității și sănătății în muncă, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
 21. Utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.
 22. Identifică și raportează către responsabilul de risc desemnat riscurile aferente activității proprii și aplică măsurile de minimizare stabilite.
 23. Poate semnala neregularități de care are cunoștință, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări.
 24. Cunoaște și aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și normele interne în materie emise la nivelul MAI.
 25. Păstrează confidențialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal.

 

Bibliografia este aceeași cu tematica.

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectulu– Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a IV-a, și Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. III – IV și Anexa din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 7. OMAI nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. HG nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne;
 9. Legea nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele se depun în perioada 21.04.2022-10.05.2022, la sediul Instituţiei Prefectului –  Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic, de luni până joi, între orele 09.00-15.00 și vineri, între orele 09.00-13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este Daniela Damian, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25 interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 11.05.2022-17.05.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, din cadrul Corpului de control al prefectului, are loc în data de 23.05.2022, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

Dosarele de înscriere:

 1. a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 1. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formular de înscriere Formular-de-inscriere…

 

 

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publicăServiciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate din cadrul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publicăServiciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate – 1 post.

 

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

 • condițiile generale pentru ocuparea unei funcții publice, conform art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

 1. Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin acestora pentru realizarea măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor situaţiilor de urgenţă şi îl informează operativ pe prefect cu privire la acest aspect;
 2. Întocmeşte note pentru avizarea documentelor de planificare şi conducere pe care membrii comitetului şi serviciile publice deconcentrate din coordonare le întocmesc pentru managementul situaţiilor de urgenţă din competenţă;
 3. Gestionează corespondența repartizată privind activitățile Prefectului pe linia situațiilor de urgență, realizează informări și propuneri;
 4. Sprijină şi îndrumă, cu ajutorul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, instituţiile din competenţă, pentru întocmirea (reactualizarea) în termen a planurilor de apărare şi intervenţie la tipurile de risc specifice zonei (sectorului) în care sunt amplasate, precum şi a planurilor de evacuare;
 5. Asigură informarea prefectului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza datelor comunicate de Centrele Operative ale ministerelor, ori alte structuri abilitate, cu privire la iminenţa producerii unor fenomene periculoase;
 6. Întocmeşte note, sinteze şi rapoarte privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale, pe care le înaintează prefectului, cu propuneri corespunzătoare;
 7. Asigură, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, informarea zilnică a prefectului despre situaţia preliminară a afectelor şi pagubelor produse;
 8. Urmăreşte cu sprijinul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect şi a prevederilor ordinelor emise de acesta în calitate de preşedinte al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
 9. Participă, împreună cu Secretariatul Tehnic Permanent, la pregătirea şi buna desfăşurare a şedinţelor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
 10. Sprijină activitatea funcţionarului de securitate pentru protecţia documentelor/materialelor care conţin informaţii clasificate;
 11. Urmăreşte modificările legislative în domeniul de activitate, propunând, pe linie ierarhică, măsuri în consecinţă;
 12. Primeşte corespondenţa repartizată, elaborează răspunsurile şi urmăreşte expedierea lor în termenele legale;
 13. Asigură păstrarea şi arhivarea corespondenţei repartizate;
 14. Procedează la scăderea lucrărilor repartizate din registrul electronic de intrare-ieşire al instituţiei, de îndată ce au fost soluţionate;
 15. Urmăreşte conformitatea datelor de pe site-ul instituţiei prefectului conform competenţelor şi sesizează de îndată, dacă acestea nu sunt corecte;
 16. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
 17. Aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
 18. Informează persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condiţiile legii, cu privile la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv oferă orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţii ale Autorităţii naţionale de supravaghere, ţinând seama de specificul prelucrării;
 19. Prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;
 20. Păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate;
 21. Respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite de procedurile proprii;
 22. Informează de îndată conducerea operatorului sau, după caz, a împuternicitului şi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă;
 23. Își însușește și respectă prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 24. Identifică şi raportează către responsabilul de risc desemnat riscurile aferente activităţii proprii şi aplică măsurile de minimizare stabilite;
 25. Poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări;
 26. Urmăreşte implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurii în care îşi desfăşoară activitatea, în limitele de competenţă și conform dispozițiilor șefului ierarhic.

 

Bibliografia este aceeași cu tematica.

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publicăServiciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate – 1 post

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Secțiunea a-2-a a Capitolului IV și secțiunea a-2-a a Capitolului VII – Titlul V al Părții a III-a, Titlul I al părții a IV-a, Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. OU.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. OMAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
 10. HG nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. HG. nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă.

 

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Dosarele se depun în perioada 07.04.2022 – 26.04.2022, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic de luni până joi între orele 09.00-15.00 și vineri între orele 09.00-13.00.

 

Persoana desemnată ca persoană de contact este Elena-Adriana Călin, referent, clasa III, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25 interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

 

Selecția dosarelor are loc în perioada 27.04.2022 – 03.05.2022.

 

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 09.05.2022, ora 11.00, la sediul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

 

Dosarele de înscriere:

 1. a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 1. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formular concurs Formular-de-inscriere

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     FEBRUARIE

REZULTATUL FINAL al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului, Instituția Prefectului – Municipiul București, organizat în data de 21.02.2022, proba scrisă

Rezultat FINAL

REZULTATUL

contestației probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul Corpului de control al prefectului, Instituția Prefectului – Municipiul București, organizat în data de 21.02.2022

Rezultatul contestatiei la proba scrisa

REZULTATUL

probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul Corpului de control al prefectului, Instituția Prefectului-Municipiul București, organizat în data de 21.02.2022

Rezultatul probei scrise

 

REZULTATUL  selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul Corpului de control al prefectului, Instituția Prefectului-Municipiul București, organizat în data de 21.02.2022, proba scrisă

Rezultat-dosare

REZULTATUL FINAL al concursului organizat în data de 04.02.2022, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Servicii strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate

Rezultat FINAL

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 04.02.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Servicii strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate

6 rezultat scris

REZULTATUL FINAL al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale,

organizat în data de 04.02.2022, proba scrisă

10 rezultat FINAL

REZULTATUL contestațiilor selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale, organizat în data de 04.02.2022, proba scrisă

1 rezultat CONTESTAȚII dosare

IANUARIE

REZULTATUL selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale, organizat în data de 04.02.2022, proba scrisă

1 rezultat dosare

REZULTATUL selecției dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate, organizat în data de 04.02.2022, proba scrisă.

1 rezultat dosare SITE

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice  de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului, Instituția Prefectului –  Municipiul București Anunț nr. 1487

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef birou al Biroului achiziții publice și administrativ din cadrul Instituției Prefectului- Municipiul București, organizat în data de 27.01.2022, proba scrisă – aici.

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, de șef birou al Biroului achiziții publice și administrativ din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București

 

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare

pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă

de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică-Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București

 

Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică-Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate – 1 post.

 

Candidații trebuie să îndeplineasă cumulativ următoarele condiții:

– condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

– cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare programe uzuale Windows şi MS Office, Internet Explorer/nivel mediu.

– limbi străine(necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă de circulaţie internaţională/ nivel mediu (scris, citit, vorbit).

– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: Spirit de răspundere şi iniţiativă, capacitate de a finaliza activităţile, capacitate de a lucra atât individual cât şi în echipă.  Capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor. Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, de a rezolva eficient problemele,  de a planifica şi de a acţiona strategic, de asumare a responsabilităţilor, de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite; bune aptitudini de comunicare verbală; înaltă probitate şi conduită morală; flexibilitate şi adaptabilitate;

– cerinţe specifice: participare la activităţile delegate de superiorii ierarhici; are acces la informații clasificate secrete de stat, nivelul “SECRET”, având obligația de a păstra confidențialitatea acestora.

Mențiuni: verificarea cunoștințelor de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare programe uzuale Windows şi MS Office, Internet Explorer/nivel mediu; de limbi străine(necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă de circulaţie internaţională/nivel mediu (scris, citit, vorbit); a abilităților, calităților și aptitudinilor necesare, se va realiza în cadrul probei interviu. Cerința specifică privind necesitatea obținerii autorizației de acces la informații clasificate ,,secrete de stat”, nivelul ,,SECRET”, se îndeplinește ulterior de către candidatul declarat “admis”.

 

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

 

 1. Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin acestora pentru realizarea măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor situaţiilor de urgenţă şi îl informează operativ pe prefect cu privire la acest aspect;
 2. Întocmeşte note pentru avizarea documentelor de planificare şi conducere pe care membrii comitetului şi serviciile publice deconcentrate din coordonare le întocmesc pentru managementul situaţiilor de urgenţă din competenţă;
 3. Gestionează corespondența repartizată privind activitățile Prefectului pe linia situațiilor de urgență, realizează informări și propuneri;
 4. Sprijină şi îndrumă, cu ajutorul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, instituţiile din competenţă, pentru întocmirea (reactualizarea) în termen a planurilor de apărare şi intervenţie la tipurile de risc specifice zonei (sectorului) în care sunt amplasate, precum şi a planurilor de evacuare;
 5. Asigură informarea prefectului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza datelor comunicate de Centrele Operative ale ministerelor, ori alte structuri abilitate, cu privire la iminenţa producerii unor fenomene periculoase;
 6. Întocmeşte note, sinteze şi rapoarte privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale, pe care le înaintează prefectului, cu propuneri corespunzătoare;
 7. Asigură, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, informarea zilnică a prefectului despre situaţia preliminară a afectelor şi pagubelor produse;
 8. Urmăreşte cu sprijinul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect şi a prevederilor ordinelor emise de acesta în calitate de preşedinte al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
 9. Participă, împreună cu Secretariatul Tehnic Permanent, la pregătirea şi buna desfăşurare a şedinţelor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
 10. Sprijină activitatea funcţionarului de securitate pentru protecţia documentelor/materialelor care conţin informaţii clasificate;
 11. Urmăreşte modificările legislative în domeniul de activitate, propunând, pe linie ierarhică, măsuri în consecinţă;
 12. Primeşte corespondenţa repartizată, elaborează răspunsurile şi urmăreşte expedierea lor în termenele legale;
 13. Asigură păstrarea şi arhivarea corespondenţei repartizate;
 14. Procedează la scăderea lucrărilor repartizate din registrul electronic de intrare-ieşire al instituţiei, de îndată ce au fost soluţionate;
 15. Urmăreşte conformitatea datelor de pe site-ul instituţiei prefectului conform competenţelor şi sesizează de îndată, dacă acestea nu sunt corecte;
 16. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
 17. Aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
 18. Informează persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condiţiile legii, cu privile la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv oferă orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţii ale Autorităţii naţionale de supravaghere, ţinând seama de specificul prelucrării;
 19. Prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;
 20. Păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate;
 21. Respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite de procedurile proprii;
 22. Informează de îndată conducerea operatorului sau, după caz, a împuternicitului şi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă;
 23. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
 24. Își însușește și respectă prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 25. Identifică şi raportează către responsabilul de risc desemnat riscurile aferente activităţii proprii şi aplică măsurile de minimizare stabilite;
 26. Poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări;
 27. Urmăreşte implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurii în care îşi desfăşoară activitatea, în limitele de competenţă și conform dispozițiilor șefului ierarhic.

 

Bibliografia este aceeași cu tematica.

 

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de excecuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică-Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate–1 post;

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Secțiunea a-2-a a Capitolului IV și Secțiunea a-2-a a Capitolului VII – Titlul V al Părții a III-a, Titlul I al părții a IV – a, Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 6. G. nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 7. G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 8. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. OMAI 132/2006 – metodologia de elaborare a Planului de analiză si acoperire a riscurilor;
 10. G. 94/2014 – privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 11. G. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă.

 

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele se depun în perioada 03.01-25.01.2022, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic de luni până joi între orele 09.00-15.00 și vineri între orele 09.00-13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este doamna Adriana Elena Călin, referent, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25 interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 26.01-01.02.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 04.02.2022, ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

 

Dosarele de înscriere:

 1. a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 1. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Atenţie: În conformitate cu prevederile HG 1242/2021, cu modificările şi completările ulterioare, accesul în sediul Instituției Prefectului – Municipiul București este permis doar în baza unui certificat digital european COVID (certificat verde) valid, emis în urma vaccinării, recuperării după boală sau testării negative.
De asemenea, la intrarea în Instituția Prefectului – Municipiul București, vizitatorii sunt supuşi triajului epidemiologic și au obligaţia de a deţine şi purta mască de protecţie, care să acopere nasul și gura.

Formular-de-inscriere

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare

în vederea ocupării funcției publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale, Instituția Prefectului – Municipiul București

 

Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului-Municipiul București organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale, Instituția Prefectului – Municipiul București.

 

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, vacantă, de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale sunt:

 • condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice sau juridice;
 • studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 • perfecționări (specializări): cursuri de comunicare, resurse umane, salarizare, achiziții publice.
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Ms Office – nivel avansat.
 • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: foarte bune cunoştinţe în domeniul de activitate, spirit organizatoric, bună capacitate de a comunica verbal şi în scris, disponibilitate la efort, adaptabilitate, creativitate, spontaneitate, spirit de observaţie, conştiinciozitate.
 • Cerinţe specifice: are acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivelul „SECRET”, având obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii, delegări potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei.
 • Competenţa managerială: experienţă în management, calităţi şi aptitudini manageriale.

Mențiuni: verificarea cunoștințelor de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Ms Office – nivel avansat, abilităților, calităților și aptitudinilor necesare, precum și competența managerială, se va realiza în cadrul probei interviu. Cerința specifică privind necesitatea obținerii autorizației de acces la informații clasificate ,,secrete de stat”, nivelul ,,SECRET”, se îndeplinește ulterior de către candidatul declarat “admis”.

            Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele:

 1. Coordonează elaborarea procedurilor în domeniile de activitate conduse, asigură aducerea lor la cunoştinţă personalului implicat, controlează aplicarea şi respectarea lor, prin șefii structurilor subordonate în cadrul cărora au fost elaborate;
 2. Urmărește elaborarea, fundamentarea şi execuţia bugetului propriu al Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti, conform prevederilor legale aplicabile în materie, pentru fiecare an fiscal-bugetar;
 3. Solicită lunar, Biroului financiar, contabilitate și salarizare, cauzele neutilizării creditelor bugetare şi propune măsuri de îmbunătăţire a execuţiei;
 4. Urmăreşte actualizarea indicatorilor financiari privind creditele bugetare, pe baza rectificărilor de buget, în condiţiile legii;
 5. Urmăreşte modificările în alocaţiile bugetare aprobate şi în creditele repartizate, pe baza propunerilor care se transmit la Direcţia generală financiară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, privind aprobarea virărilor de credite, începând cu prima luna a trimestrului I din anul financiar în curs;
 6. Controlează, organizează şi îndrumă activitatea administrativă, logistică şi achiziţiile publice din cadrul instituţiei;
 7. Urmăreşte aplicarea legii privind asigurarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor Instituţiei Prefectului –  Municipiul Bucureşti, în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul curent, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, prin persoanele desemnate a acorda viza de control financiar preventiv propriu;
 8. Monitorizează, evaluează şi controlează elaborarea rapoartelor periodice, pe domeniul de activitate financiar-contabil și de gestiune, în termenele legale sau stabilite de prefect;
 9. Urmăreşte asigurarea unei imagini fidele, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a execuţiei bugetare;
 10. Coordonează înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială, prin personalul Biroului achiziții publice și administrativ;
 11. Coordonează operaţiunile de plată, a cheltuielilor de personal, materiale şi de capital, în numerar şi prin trezorerie, în limita creditelor deschise de ordonatorul principal de credite;
 12. Asigură din punct de vedere financiar – contabil, aprovizionarea şi gestionarea bunurilor necesare funcţionării instituţiei şi folosirea lor raţională;
 13. Organizează şi urmăreşte executarea inventarierii o dată pe an, pe baza ordinului emis de către prefect, a tuturor operaţiunilor de decontare cu debitorii şi creditorii, care figurează în evidenţa contabilă, a numerarului aflat în casa de bani a instituţiei, precum şi a formularelor cu regim special;
 14. Primeşte, analizează şi repartizează corespondenţa adresată serviciului, verifică răspunsurile şi documentele întocmite în cadrul acestuia pe care le semnează şi asigură transmiterea acestora în termenul legal;
 15. Participă la întocmirea şi actualizarea permanentă a cadrului general şi specific al operaţiunilor care se supun vizei de control financiar preventiv propriu;
 16. Urmăreşte derularea contractelor încheiate de Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti în condiţiile legii, cu agenţii economici pentru achiziţii de materiale, prestări servicii şi executări lucrări şi asigură achiziţionarea acestora, necesare instituţiei pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia;
 17. Avizează proiecte de ordin ale prefectului, având ca obiect domeniile de activitate pe care le coordonează;
 18. Participă, ca membru nominalizat prin ordinul prefectului, în diferite comisii constituite la nivelul instituţiei sau la nivelul altor instituţii;
 19. Asigură implementarea strategiei de reformă în administraţia publică din perspectiva managementului financiar, administrativ, al achiziţiilor publice şi al resurselor umane;
 20. Cunoaşte şi aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul MAI;
 21. Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora, efectuează conform legii, instruirea privind securitatea şi sănătatea în muncă a personalului din subordine (instruirea la locul de muncă, instruirea periodică şi instruirea periodică suplimentară);
 22. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
 23. Utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
 24. Identifică și raportează către responsabilul de risc, riscurile aferente activității proprii și aplică măsurile de minimizare stabilite;
 25. Asigură implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurilor conduse, în limitele de competenţă;
 26. Efectuează, pentru fiecare lucrare repartizată, operaţiile necesare în aplicaţia de gestiune electronică a documentelor;
 27. Îndeplineşte, în limitele de competenţă stabilite de către conducerea instituţiei, în condiţiile legii, atribuţii ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului local sau naţional;
 28. Poate semnala neregularități de care are cunoștință, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricãror discriminãri.

Bibliografia este aceeași cu tematica.

 

BIBLIOGRAFIE

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului economic, resurse umane și materiale

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I al părții a IV – a și Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 82/1991-Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. OUG nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 8. OMFP nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr.201/2003, cu modificările și completările ulterioare,
 9. OG nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare,
 10. OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
 11. OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 12. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare,
 13. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea nr. 207/2015 – Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele se depun în perioada 03.01-25.01.2022, la sediul Instituţiei Prefectului -Municipiul Bucureşti din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, camera 05 – Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivă, zilnic de luni până joi între orele 09.00-15.00 și vineri între orele 09.00-13.00.

Persoana desemnată ca persoană de contact este doamna Florinela Cuclea, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului resurse umane, telefon 021.312.65.25 interior 21567, fax 021.315.48.34, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.

Selecția dosarelor are loc în perioada 26.01-01.02.2022.

Proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacantă, din cadrul Instituției Prefectului-Municipiul București, are loc în data de 04.02.2022, ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

 

Dosarele de înscriere:

 1. a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce se va găsi în format electronic pe pagina de internet a instituției la secțiunea „Carieră”, precum și letric la registratura instituției;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, eliberată de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;

Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 1. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Atenţie: În conformitate cu prevederile HG 1242/2021, cu modificările şi completările ulterioare, accesul în sediul Instituției Prefectului – Municipiul București este permis doar în baza unui certificat digital european COVID (certificat verde) valid, emis în urma vaccinării, recuperării după boală sau testării negative.
De asemenea, la intrarea în Instituția Prefectului – Municipiul București, vizitatorii sunt supuşi triajului epidemiologic și au obligaţia de a deţine şi purta mască de protecţie, care să acopere nasul și gura.

 

Formular-de-inscriere

2021

DECEMBRIE

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou al Biroului achiziții publice și administrativ din cadrul Instituției Prefectului – Municipiul BucureștiFormular-de-inscriere

Rezultat final al concursului organizat în data de 27.12.2021 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juuridică

Rezultat probă interviu 27.12.2021 – funcții publice de execuție din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică

Rezultat selecție dosare – funcții publice de execuție din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică

Rezultat probă scrisă 27.12.2021 – funcții publice de execuție din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală – Direcția juridică

Rezultat selecție dosare- funcții publice de execuție din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică

Rezultat probă scrisă 27.12.2021- funcții publice de execuție din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică

Rezultat probă interviu  27.12.2021 – funcții publice de execuție din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică

Rezultat final al concursului organizat în data de 27.12.2021 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică

 

 

Procedura de organizare și desfășurare  a probei suplimentare de testare  a competențelor  specifice  în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației în cadrul  concursurilor  organizate  de către Instituția Prefectului –  Municipiul București Ordin nr. 752

NOIEMBRIE

Anunț

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Instituției Prefectului – Municipiul București

Formular de înscriere

OCTOMBRIE

 • Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine/ limba minorităților naționale, în cadrul concursurilor organizate e Instituția Prefectului – Municipiul București – Ordin nr. 693 – 01.11.2021

SEPTEMBRIE

 • Procedura de redistribuire a funcționarilor publici la nivelul Instituției Prefectului – Municipiul București                  Ordin nr. 627 – 29.09.2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Anunț – Instituția Prefectului Municipiul București organizează examen de promovare în grad profesional de nivel superior a unui functionar public care ocupă postul de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului resurse umane – Serviciul resurse umane.

ANUNȚ, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățiile publice se suspendă orice tip de concurs pe pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante

ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de conducere vacantă, de șef serviciu, gradul II, al Serviciului economic, achiziții publice și administrativ

ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului financiar, contabilitate

Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează concurs de recrutare, în condițiile legii, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, temporar vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice– Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate, și consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică.

Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de promovare în grad profesional de nivel superior al funcționarilor publici:

Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de promovare în grad profesional de nivel superior

ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuție vacantă din cadrul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti

ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti