ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de conducere vacantă, de șef serviciu, gradul II, al Serviciului economic, achiziții publice și administrativ

Publicat 04.05.2020

 

ANUNŢ

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti

 

În conformitate cu prevederile art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 149 alin. (1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti, cu sediul în Piaţa Presei libere, nr. 1, corp B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, pune la dispoziţia funcţionarilor publici interesaţi, în vederea modificării raporturilor de serviciu prin transfer la cerere, funcţia publică de conducere, vacantă, de șef serviciu, gradul II, al Serviciului economic, achiziții publice și administrativ – 1 post.

Transferul la cerere se face pe o funcţie publică vacantă de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public, sau într-o funcţie publică vacantă de nivel inferior, cu îndeplinirea condițiilor de studii, de vechime şi a condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice, prevăzute în fişa postului, după cum urmează:

  • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe economice;
  • diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau diplomă echivalentă conform prevederilor 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor – 5 ani;
  • perfecționări în cel puțin unul din domeniile management, administrație publică, comunicare, salarizare, financiar, contabilitate;
  • cunoştinţe operare calculator – MsOffice – nivel avansat;
  • certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi(S.E.C.);
  • necesitatea obținerii autorizației de acces la informații clasificate secrete de stat, nivelul ”SECRET”, de către funcționarul public al cărui transfer este aprobat.

Funcţionarii publici interesaţi vor depune, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la avizierul instituţiei şi pe pagina de internet https://b.prefectura.mai.gov.ro, cererile de transfer cu semnătură olografă, însoțite de curriculum vitae (în format european), copie a actului de identitate, copii ale actelor de studii și ale altor documente care atestă îndeplinirea condițiilor din fișa postului şi copiile documentelor care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, în format scanat, la adresa de email e_petitie@mai.gov.ro, sau prin poştă, la adresa Piaţa Presei libere, nr. 1, corp B, parter, sector 1, Bucureşti. Data de transmitere a e-mailului, respectiv data poştei trebuie să fie până la termenul stabilit, respectiv cel de 20 de zile de la data afişării anunţului, cu mențiunea că, în cazul aprobării transferului/susţinerii interviului, după caz, se vor prezenta toate documentele în original, în vederea certificării conformităţii.

În situaţia în care vor depune cereri de transfer mai mulţi funcţionari publici pentru această funcţie publică de conducere vacantă, Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti va organiza un interviu cu toţi funcţionarii publici solicitanţi, în temeiul prevederilor art. 149 alin. (5) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare; data, ora şi locul susţinerii interviului fiind aduse la cunoştinţa acestora.

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa Serviciului resurse umane la tel. 021/315.48.34.