Declarații de avere și interese

ADURIAN Cristina-Roxana – 2022 DADA RectificativăDI

AGHINITEI I. Marioara-Liliana – 2022 DA DI  DI

AGHINITEI I. Marioara-Liliana – AGHINITEI I. MARIOARA-LILIANA – DA 1255469 – 15 IUNIE 2022AGHINITEI I. MARIOARA-LILIANA – DA 1671868 -2023

ALEXANDRU M. Aurel -Claudiu 2024 ALEXANDRU M. AUREL-CLAUDIU – DA 3209834 ALEXANDRU M. AUREL-CLAUDIU – DI 3209606

ANDRIEȘ Simona – 2022 DA * DA RectificativăDI

ANDRIEȘ Simona – 2023 ANDRIEȘ N. SIMONA DA NR. 2369402 ANDRIEȘ N. SIMONA DI NR. 2358185

ANDRIES N.. SIMONA – DA 2961812 ANDRIES N. SIMONA – DI 2961734

ARTENE Diana-Anca – 2022 DA 8.2.22 * DA 6.6.22  *  DI 8.2.22  *  DI 14.6.22

ARTENE Diana-Anca – 2023 ARTENE T.O. DIANA-ANCA – DA NR. 2477181 ARTENE T.O. DIANA-ANCA – DI NR. 2494294

ARTENE Diana-Anca – 2023 ARTENE T.O. DIANA-ANCA – DA 2779645

ARTENE T.O. DIANA-ANCA – DI 2779655

ASPRU Doina Maria – 2022 DADI

ASPRU Doina Maria-2023 ASPRU I. DOINA-MARIA DA NR. 2047927ASPRU I. DOINA-MARIA DI NR. 2058724 ASPRU I. DOINA-MARIA – DI 2857565

ASPRU Doina Maria-ASPRU I. DOINA-MARIA – DA 2857247

AXINIA Larisa – DA DI 

AXINIA Larisa -2023 1937259_ AXINIA LARISA – DA 1937147_ AXINIA LARISA – DI

BABUȘ Ionel 2024- BABUS I. IONEL – DA 3704610 BABUS I. IONEL – DI 3704534

BADEA D. Jean – 2022 DADI

BADEA D. Jean – 2023 BADEA D. JEAN – DA NR. 2575423 BICHI I. ADRIANA-OLIMPIA – DI NR. 2587029

BADEA D. Jean- 2023 BADEA D. JEAN – DA 2794393 BADEA D. JEAN – DI 2794402

BADEA D. Jean- 2023 –BADEA D. JEAN – DA 2817434 BADEA D. JEAN – DI 2817436

BADEA D. Jean- 2024 BADEA D. JEAN – DA 2895062BADEA D. JEAN – DA 2898035BADEA D. JEAN – DI 2895068BADEA D. JEAN – DI 2898086

BALAU Ionuț-Ciprian – 2021 DA DI

BĂDOIU G. Georgiana – 2022 DADI

BĂDOIU G. Georgiana -2023 BĂDOIU G. GEORGIANA DA NR. 2284119 BĂDOIU G. GEORGIANA DI NR. 2283439

BADOIU G. GEORGIANA – DA 2953637 BADOIU G. GEORGIANA – DI 2953844

BĂRNOAIEA Claudia – 2022 DADI

BĂRNOAIEA Claudia -2023 BĂRNOAIEA G. CLAUDIA DA NR. 2370463 BĂRNOAIEA G. CLAUDIA DI NR. 2370186

BĂROIU Victor -2023- 1746582_ BĂROIU VICTOR – DA1746486_ BĂROIU VICTOR – DI

BĂROIU Victor -2023 –BĂROIU A. VICTOR – DA NR. 2523485  BĂROIU A. VICTOR – DI NR. 2522658

BĂROIU Victor -2024 BAROIU A. VICTOR – DA 3210755 BAROIU A. VICTOR – DI 3210233

BICHI I. Adriana-Olimpia – 2022 DA, DI  * DA numire DI numire

BICHI I. Adriana-Olimpia – 2023 BICHI I. ADRIANA-OLIMPIA – DA NR. 2587542 BICHI I. ADRIANA-OLIMPIA – DI NR. 2587029

BIHOLAR Cristina-Maria – 2022 DA  *  DI  DA încetare DI încetare 

BRATU Andreea- Mihaela – 2022 DADI

BUCUR Adela – 2022 DADI

BUCUR Adela -2023- 2020718_ BUCUR ADELA – DA 2020997_BUCUR ADELA – DI

Budai Richard –BUDAI A.L. RICHARD-TIBERIUS DA NR. 2372048– Tiberius -2023  BUDAI A.L. RICHARD-TIBERIUS DI NR. 2371753

BUȘI Sebastian – Nicolae 2021 DA 19.4.21DA 15.10.21 * DA 12.11.21 * DI 19.04.21 * DI 15.06.21DI 12.11.21

CARDAȘ G. Daniel Constantin –CARDAS G. DANIEL CONSTANTIN – DA 2798689 CARDAS G. DANIEL CONSTANTIN – DI 798687

CARDAȘ G. Daniel Constantin 2024 CARDAS G. DANIEL CONSTANTIN – DA 3090111 CARDAS G. DANIEL CONSTANTIN – DI 3133694

CĂLIN Elena-Adriana – 2022 DA *  DI

CĂLIN Elena-Adriana- 2023 CĂLIN M. ELENA-ADRIANA DA NR. 2317209 CĂLIN M. ELENA-ADRIANA DI NR. 2316795

CERBAN N. Mădălina-Georgiana – 2022 DADA * DIDI

CERBAN N. Mădălina-Georgiana –1772034_ CERBAN MADALINA-GEORGIANA – DA1772636_ CERBAN MADALINA-GEORGIANA – DI

CHILIBAN-MĂRĂȘESCU Bianca-Florica – 2021 DA DI

CILIGHIDRIAN George – 2022 DA încetare DI încetare DA DI DA DI  *** 2021 DA  *  DI

CIOLTAN Marian – 2022 DA * DI

CIOLTAN Virginia – 2022 DADI

CIOLTAN Virginia – 2022 DA DI

CIUPILAN Liliana – 2022 DA * DI

CIUPILAN Liliana -2023 CIUPILAN C. LILIANA DA NR. 2314881 CIUPILAN C.LILIANA DI NR. 2314005

CIUPILAN Liliana -2023 CIUPILAN C. LILIANA – DA 2793854 CIUPILAN C. LILIANA – DI 2795568

CIUREA Vlad-Ioan – 2022 DA * DI

 COJOACĂ G.H. Eugen – Ștefan -Dorel –COJOACA G.H. EUGEN-STEFAN-DOREL – DA 2800759 COJOACA G.H. EUGEN-STEFAN-DOREL – DI 2800757

COJOACĂ G.H. Eugen – Ștefan -Dorel –COJOACA G.H. EUGEN-STEFAN-DOREL – DI 3286384 COJOACA G.H. EUGEN-STEFAN-DOREL – DA 3291745 RECTIFICATIVA COJOACA G.H. EUGEN-STEFAN-DOREL – DA 3286033

CONSTANTINESCU Roxana Daniela: 2021 DA  DI  *  2022 DA   DI

CONSTANTINESCU Roxana Daniela -2023 CONSTANTINESCU I. ROXANA-DANIELA DA NR. 2211222 CONSTANTINESCU I. ROXANA-DANIELA DI NR. 2353237

CONSTANTINESCU Roxana Daniela: 2024 CONSTANTINESCU I. ROXANA-DANIELA – DI 3333184 CONSTANTINESCU I. ROXANA-DANIELA – DA 3333523

COSTIN Maria-Valeria – 2022 DA DI DA DI

COSTIN Maria-Valeria-2023- 1876388_COSTIN MARIA VALERIA – DA 1879196_COSTIN MARIA VALERIA – DI

COTÎRLĂ Anca- Mihaela – 2022 DA DI

COTÎRLĂ Anca- Mihaela-2023 COTÎRLĂ V. ANCA-MIHAELA DA NR. 2330660COTÎRLĂ V. ANCA-MIHAELA DI NR. 2330267

COTÎRLĂ Anca- Mihaela 2024- COTARLA V. ANCA-MIHAELA – DA 2998709 COTARLA V. ANCA-MIHAELA – DI 2998892

CUCLEA Florinela: 2022 DI 30.06.22 încetare  DA – DA

DAMIAN Daniela – 2022 DA DI   DA DI încetare

DEDIU Alexandra Ana-Maria – 2022 DA numire DI numire DA încetare DI încetare DA DI

DEDIU Alexandra Ana-Maria -2023 –1781082_ DEDIU ALEXANDRA ANA-MARIA -DA1781178_ DEDIU ALEXANDRA ANA-MARIA – DI

DINU Ionela-Gabriela – 2021 DA  *  DI

 DOBRIN D. Ioana- Cătălina -Hristeea 2024  DOBRIN D. IOANA-CATALINA-HRISTEEA – DI 3378376  DOBRIN D. IOANA-CATALINA-HRISTEEA – DA 3378664

DRAGAN Mariana –1856508_ DRAGAN MARIANA – DA1856382_ DRAGAN MARIANA – DI

DRAGAN Mariana- 2072058_ DRAGAN MARIANA – DA 2071987_DRAGAN MARIANA – DI

DRAGAN Mariana- 2023 –DRĂGAN C. MARIANA – DA 2811006 DRĂGAN C. MARIANA – DI 2811003

DUDUȘ V. Stelian – 2022 DA DI

DUDUȘ Stelian – DA DI

DUMITRACHE Iulian – 2022 DA  DI

DUMITRACHE Iulian – DA DI

DUMITRU-ACHIM Alexandra – 2021 DA  * DI

DUMITRU Lucian-Dorin – 2022 DA DI DA Rectificativă DA DI Rectificativă DI DA DI * DA DI

FELECAN Raluca – 2022 DA DI

FELECAN Raluca – 2023 FELECAN C. RALUCA DA NR. 2387064 FELECAN C. RALUCA DI NR.2393577

FLORESCU Gabriela – 2022 DA DI DA DI

GHICA Anda-Gabriela – DA DI

GHICA Anda-Gabriela –GHICA M. ANDA GABRIELA DA NR. 2128486 GHICA M. ANDA GABRIELA DI NR. 2128753

GHICA M. ANDA-GABRIELA – DA 2973968 GHICA M. ANDA-GABRIELA – DI 2969264

GHIȚĂ Florela-Antonela – 2022 DA DA DI DI DA DI DI DA DA DI *** 2021 DA * DA *DADA  * DA *DA * DA * DI * DI * DI

GHIȚĂ Florela-Antonela- 2023 GHIȚĂ F. FLORELA-ANTONELA DI NR. 2271013

GHIȚĂ Florela-Antonela – 2023 1883204_GHITA FLORELA ANTONELA – DA 1886909_GHITA FLORELA ANTONELA – DI

GHIȚĂ Florela-Antonela – 2023 1883693_GHITA FLORELA ANTONELA – DA 1887437_GHITA FLORELA ANTONELA – DI

GOJNEA Eugen – DI DA

GOJNEA Eugen – 2023 GOJNEA I. EUGEN – DA NR. 2633931 GOJNEA I. EUGEN – DI NR. 2633791

GREBLĂ Toni – 2022 DA DA DI DI

GREBLĂ Toni –1781240_ GREBLA TONI – DA1781018_ GREBLA TONI – DI

GRIGOROVICI TOGĂNEL Iulia – 2022 DA  DI DI DA DA Rectificativă

GRIGORE Constantin – 2022 DA DI DA DI

GRIGORE I. Daniela -2023 GRIGORE I. DANIELA DA NR. 2275718 GRIGORE I. DANIELA DI NR. 2282389

HANEA Livia Gabriela  -2023HANEA D. LIVIA GABRIELA – DA NR. 2683853 HANEA D. LIVIA GABRIELA – DI NR. 2683718

HOLBAN V. Lăcrămioara-Viorica – 2022 DA DI

HOLBAN V. Lăcrămioara-Viorica – 2023 HOLBAN V. LĂCRĂMIOARA-VIORICA – DA NR. 2481511 HOLBAN V. LĂCRĂMIOARA-VIORICA – DI NR. 2480841

HOPINCĂ M. Rareș 2024  HOPINCA M. RARES – DA 3347386 HOPINCA M. RARES – DA 3347386

IANCU C. Antoanela Oana – IANCU C. ANTONELA OANA – DA 2769850 IANCU C. ANTOANELA OANA – DI 2769842

IANCU C. ANTOANELA-OANA – DA 2949512 IANCU C. ANTOANELA-OANA – DA 2949557 IANCU C. ANTOANELA-OANA – DI 2949098 IANCU C. ANTOANELA-OANA – DI 2949149

IANCU C. Antoanela Oana 2024 IANCU C. ANTOANELA-OANA – DA 3159218 IANCU C. ANTOANELA-OANA – DI 3159194

IFTEMIE-CHEȘCULESCU Adrian – 2022 DI DA

IFTEMIE-CHEȘCULESCU Adrian – 2023 IFTEMIE-CHEȘCULESCU P. ADRIAN DA NR. 2405350 IFTEMIE-CHEȘCULESCU P. ADRIAN DI NR. 2387021

IFTEMIE-CHEȘCULESCU Elena – 2022 DI DA

IFTEMIE-CHEȘCULESCU Elena -2023 IFTEMIE CHEȘCULESCU A. ELENA – DA NR. 2418177 IFTEMIE CHEȘCULESCU A. ELENA – DI NR. 2415610

ILIESCU Adina – 2021 DA 07.09.2021  *  DI 07.09.2021

IFRIM Alina – 2022 DA DI

IFRIM Alina – 2023 IFRIM F. ALINA DA NR. 2369425 IFRIM F. ALINA DI NR. 2368963

IORDACHE Elena – 2022 DA  DI

IORDACHE Elena – 2023 IORDACHE A. ELENA DA NR. 2374900 IORDACHE A. ELENA DI NR. 2375320

JEREGHIE Andreea-Alexandra – DA DI

JIVAN  Silvia- Anca – 2022 DA DI

JIVAN  Silvia- Anca – 2023 JIVAN I. SILVIA-ANCA DA NR. 2364932 JIVAN I SILVIA-ANCA DI NR. 2364775

JUBLEANU Costică – 2022 DA DI

LAZAROV P. Alexandru-Sebastian -2023LAZAROV P. ALEXANDRU-SEBASTIAN – DA 2776395 LAZAROV P. ALEXANDRU-SEBASTIAN – DI 2776378

LAZAROV P. Alexandru-Sebastian LAZAROV P. ALEXANDRU-SEBASTIAN – DA 2803482 LAZAROV P. ALEXANDRU-SEBASTIAN – DI 2803481

LEPĂDAT Alexandru – 2021 DA 07.09.2021  *  DI 07.09.2021

MANEA Tudorița – DI DA

MANEA Tudorița- 2023 MANEA C. TUDORIȚA – DA NR. 2643271 MANEA C. TUDORIȚA – DI NR. 2642868

MANOLACHE Ecaterina – 2022 DA  DI DI Rectificativă  DA Rectificativă DI DA

MANOLACHE Dănuț-George – 2022 DA

MANOLACHE Dănuț-George – 2023 MANOLACHE M. DĂNUȚ-GEORGE – DI NR. 2441020

MANOLACHE Dănuț-George – 2024 MANOLACHE M. DANUT-GEAORGE – DI 3209417 MANOLACHE M. DANUT-GEORGE – DA 3209585

MARIN Iulia – 2022 DA  DA DI DI

MARIN Iulia – 2023 MARIN G. IULIA DA NR. 2374859 MARIN G. IULIA DI NR. 2374613

MATEI Alina – 2021 DA 14.09.2021  *  DI 14.09.2021

MIHĂILESCU Silvio-Mihai – 2021 DA14.09.2021  *  DI 14.09.2021 

 MILITARU Tiberio George –MILITARU G.H. TIBERIO GEORGE – DA 2936681 MILITARU G.H. TIBERIO GEORGE – DI 2936789

MILITARU Tiberio George 2024 MILITARU G.H. TIBERIO GEORGE – DA 3153191 MILITARU G.H. TIBERIO GEORGE – DI 3167438

MOCANU Gabriela – 2022 DA  DI DA DI

NEGRU Marian – 2022 DA DI DA Rectificativă DI Rectificativă DA DI

NESTORESCU Cristina – 2022 DA numire 2.2.22 DI numire 2.2.22   DA  DI  DA numire 29.6.22 DI numire 29.6.22 2023 –1870230_ NESTORESCU CRISTINA – DA 1870149_ NESTORESCU CRISTINA – DI

NESTORESCU Cristina – 2023 NESTORESCU N. CRISTINA DA NR. 2390366 NESTORESCU N. CRISTINA DI NR. 2392073

NESTORESCU Cristina – 2023-NESTORESCU N. CRISTINA – DA 2810335 NESTORESCU N. CRISTINA – DI 2810334

NICA Mioara-Mihaela – 2022 DA DI

NICA Mioara-Mihaela-2023 NICA M. MIOARA-MIHAELA DA NR. 2329254 NICA M. MIOARA-MIHAELA DI NR. 2330550

NICOLESCU Cornel – 2022  DA  DI

NICOLESCU Cornel – 2023 NICOLESCU A.L. CORNEL DI NR. 2386499 NICOLESCU A.L. CORNEL DI RECTIFICATIVĂ NR. 2490210 NICOLESCU A.L. CORNEL – DA NR. 2390944

NICULAE Ileana-Mirela – 2022 DA DI

NICULAE Ileana-Mirela-2023 NICULAE M. ILEANA-MIRELA DA NR. 2314739 NICULAE M. ILEANA-MIRELA DI NR. 2314007

NICULAE Ileana-Mirela -2024 NICULAE M. ILEANA-MIRELA – DA 3015581 NICULAE M. ILEANA-MIRELA – DI 3015671

OLTEANU Rozica Mirela – 2022 DA  DI  ***  2021 DA 08.11.2021  *  DI 08.11.2021 

PANAITESCU S. Gabi-Mădălina – 2022 DI  DI DA DA

PETRESCU Aurel-Mihai – 2022  DA  DI

PETRESCU Aurel-Mihai – 2023 PETRESCU M. AUREL-MIHAI DA NR. 2377858 PETRESCU M. AUREL-MIHAI DI NR. 2377617

PETRESCU Aurel-Mihai – 2023 –PETRESCU M. AUREL-MIHAI – DA 2822247 PETRESCU M. AUREL-MIHAI – DI 2822246

PINCHIS Toma – 2021 DA 14.09.2021  * DI 14.09.2021

POENARU Andreea-Magdalena – 2022 DIDA

POENARU Andreea-Magdalena – 2023 POENARU F. ANDREEA-MAGDALENA DI NR. 2368453 POENARU F. ANDREEA-MAGDALENA – DA Rectificativa -1358084 – 2022

POENARU Andreea-Magdalena POENARU F. ANDREEA-MAGDALENA – DA 2987540 POENARU F. ANDREEA-MAGDALENA – DI 2985353

POP Raluca- Georgiana – 2022 DA  DI DA  DI

POSTOLACHE Adina – 2022 DA DI

PREDA MARIAN -2023 –PREDA D. MARIAN – DA 2819126 PREDA D. MARIAN – DI 2818820 PREDA D. MARIAN – DI 2819526 RECTIFICATIVA

PREDA MARIAN -2024 PREDA D. MARIAN – DA 3704150 PREDA D. MARIAN – DI 3710776

RADU Denis-Alexandru – 2021 DA DI 18.05.2021

RADU Maria-Alina – 2021 DA DI 09.06.2021

RADU Mirela-Violeta – DA DI

RADU Mirela-Violeta -2023 RADU G.H. MIRELA-VIOLETA DA NR. 2320365 RADU G.H. MIRELA-VIOLETA DI NR. 2316186

RASTY-PETZALIS Emilia – 2022 DA  DI  DA DI

RASTY-PETZALIS Emilia -2023 RASTY-PETZALIS N. EMILIE DA NR. 2134603 RASTY-PETZALIS N. EMILIA DI NR. 2136154

RASTY-PETZALIS N. EMILIA – DA 2916632 RASTY-PETZALIS N. EMILIA – DI 2916620

RĂDULESCU Constantin – 2021 DA DI

RĂDULESCU Constantin – 2022 DA DI * DA DI

ROMAN Florin – 2021 DA DI 20.04.2021

ROSOIU Andrei Octavian – 2021 DA DI 19.05.2021

ROȘCA Diana-Bianca – 2022 DA DI 

ROȘCA Diana-Bianca – 2023 –1817688_ ROSCA DIANA-BIANCA – DA 1843512_ ROSCA DIANA-BIANCA – DI

RUSU Alexandru-Gabriel – 2021 DA DI 11.05.2021.

SAMOILĂ-LĂZĂRESCU Elena-Gabriela – 2022 DA DI

SAMOILĂ-LĂZĂRESCU Elena-Gabriela -2023 SAMOILĂ-LĂZĂRESCU G.H. ELENA-GABRIELA – DA NR. 2658706 SAMOILĂ-LĂZĂRESCU G.H. ELENA-GABRIELA – DI NR. 2579673

SANDU Anișoara – 2022 DA DI *** 2021 DA 16.12.2021  DI 16.12.2021 * DA DI

SERBAN Carmen Adriana – 2021 DA DI 17.05.2021

SFETCU Laura Elisabeta – 2021 DA DI 26.05.2021

SOLOMON Violeta-Viorica – 2022 DA  DI

SOLOMON Violeta-Viorica – 2023 SOLOMON I. VIOLETA-VIORICA DA NR. 2368106 SOLOMON I. VIOLETA-VIORICA DI NR. 2366896

SOLOMON I. VIOLETA-VIORICA – DA 2961776 SOLOMON I. VIOLETA-VIORICA – DI 2961698

SPAN G. Remus Vasile -2023 SPAN G. REMUS VASILE – DI 2777711

SPAN G. Remus Vasile -2024 SPAN G. REMUS VASILE – DA 3230735 SPAN G. REMUS VASILE – DI 3230651

SPIRIDON Paula – 2021 DA DI 17.05.2021

STANCU Bianca-Maria – 2021 DA DI 13.05.2021

STANCU Daniel-  2023 –1789596_ STANCU DANIEL – DA –  1793316_ STANCU DANIEL – DI

STANCU Daniel-  2023 STANCU A. DANIEL DA NR. 2376140 STANCU A. DANIEL DI NR. 2376459

STEFAN Dorina – 2021 DA DI 12.05.2021

STOICA Alin-Bogdan – 2021 DA 24.03.21  *  DA 15.06.21  *  DI 24.03.21  *  DI 15.06.21  * DA 08.10.21 * DI 08.10.21

STOICAN Cristian – 2022 DA DI *** 2021 DA DI

STUPARU Raluca-Mariana – 2021 DA DI 12.03.2021

SUNICĂ Marin – 2022 DA DI * DA –  DI * DA – DI –  2023 – 1845789_ SUNICA MARIN – DA 1845801_ SUNICA MARIN – DI 

SUNICĂ Marin – 2023 –1845771_ SUNICA MARIN – DA 1845783_ SUNICA MARIN – DI

SUNICĂ Marin -2023 –SUNICA I. MARIN DA NR. 2118728 SUNICA I. MARIN DI NR. 2118736

SUNICA I. MARIAN – DA 2935961 SUNICA I. MARIAN – DI 2935973 SUNICA I. MARIN – DA – 2935946 SUNICA I. MARIAN – DI 2935955  

SUNICA I. MARIN – DI 2944148 RECTIFICATIVA

TCACIUC Adrian-Emil – 2022 DI DI

TCACIUC Adrian-Emil- 2023- TCACIUC Ș. ADRIAN-EMIL DA NR. 2306484TCACIUC Ș. ADRIAN-EMIL DI NR 2279551

TEODORESCU  M. Daniela-Bogdana  2024 TEODORESCU M. DANIELA-BOGDANA – DA 3218085 TEODORESCU M. DANIELA-BOGDANA – DI 3218229

TOADER N. Mugur- Mihai 2024 –TOADER N. MUGUR-MIHAI – DA 3261974 TOADER N. MUGUR-MIHAI – DI 3256661

TOMA  E. Tudor 2024 TOMA E. TUDOR – DA 3040802 TOMA E. TUDOR – DI 3040697

TONCA Gheorghe Gigi – 2021 DA DI 17.05.2021

TRUCHINĂ Ioana Bianca – 2022  DA DI  *** 2021 DA 27.10.2021  *  DI 27.10.2021

TUDOR Ionuț Claudiu – 2021 DA DI 11.05.2021

TUDOR Antoniu –TUDOR M. ANTONIU DA NR. 2141455 TUDOR M. ANTONIU DI NR. 2141725

TUDOR M. Antoniu 2023 TUDOR M. ANTONIU DA NR. 2141455 TUDOR M. ANTONIU DI NR. 2141725

TUDOR M. Antoniu – 2023 TUDOR M. ANTONIU – DA NR. 2554591 TUDOR M. ANTONIU – DA RECTIFICATIVĂ NR. 2526754 TUDOR M. ANTONIU – DI NR. 2524886 TUDOR M. ANTONIU – DI NR. 2524886

TUDOR Antoniu- TUDOR M. ANTONIU – DA 2767057 TUDOR M. ANTONIU – DI 2767064

UNCIULEANU Laura – 2022 DA  DI

UNCIULEANU Laura – 2023 UNCIULEANU A. LAURA – DA NR. 2530668 UNCIULEANU A. LAURA – DI NR. 2543996

UNGUREANU Ionuț-Ciprian – 2022 DA  DI DA  DI

UNGUREANU Ionuț-Ciprian- 2023 1885598_UNGUREANU IONUT CIPRIAN – DA 1881737_UNGUREANU IONUT CIPRIAN – DI

URSU Nicolae – 2022  DA DA DA DI DI DI  *** 2021 DA 01.11.2021  *  DI 01.11.2021

URSU Nicolae – 2023 URSU V. NICOLAE DA NR. 2308836 URSU V. NICOLAE DI NR. 2308793

URSU V. Nicolae-2023 URSU V. NICOLAE – DA 2779295 URSU V. NICOLAE – DI 2779311

VACARU Georgiana-Alexandra – 2022  DA DI ***  2021 DA DI

VAETUS Nicu – 2021   DA DI19.05.2021

VASILE Oana Daniela – 2021 DA DI 18.05.2021

VASILESCU Mihail – Gabriel – 2022 DA DI

VASILESCU Mihail – Gabriel- 2023 VASILESCU E. MIHAIL-GABRIEL DA NR. 2302836 VASILESCU E. MIHAIL-GABRIEL DI NR. 2301537

VĂLUȚANU Marius – 2021 DA 16.09.2021  *  DI 16.09.2021

VIERU Daniel -2024 VIERU N. DANIEL DA – 2916410 VIERU M. DANIEL DI – 2916404

VIGU Eduard-Iulian – 2021 DA DI 12.05.2021

VINULESCU Ana – 2021 DA DI 02.06.2021

VIȘOIU C. Loredana-Constanța – 2022 DI

VIȘOIU C. Loredana-Constanța- 2022 –866000_ VISOIU LOREDANA-CONSTANTA – DA

VIȘOIU C. Loredana-Constanța-1812066_ VISOIU LOREDANA-CONSTANTA – DA 1812153_VISOIU LOREDANA-CONSTANTA – DI

VIZITEU Mădălina – DA DI

VIZITEU Mădălina – 2023 VIZITEU R. MĂDĂLINA – DA NR. 2648978 VIZITEU R. MĂDĂLINA – DI NR. 2613588

VIZITEU Mădălina – 2023 VIZITEU MADALINA – DA 2791287 VIZITEU MADALINA – DI 2791286

VÎLCU Alexandra Ștefania – 2021 DA DI 18.05.2021

VLASE Cornelia – 2021 DA DI 10.05.2021

ZADOROJNAI Adrian – 2021 DA DI 11.06.2021

ZORILĂ FLorian-Daniel – 2021 DA 14.09.2021  *  DI 14.09.2021