Declarații de avere și interese

[davere prefectura=2

Traian Berbeceanu DA 80 Berbeceanu Traian

Traian Berbeceanu DI 80 Berbeceanu Traian

Traian Berbeceanu DA 13 Berbeceanu Traian

Traian Berbeceanu DI 13 Berbeceanu Traian

Gina Ștefan DA 1 – Stefan Gina

Gina Ștefan DI 1 – Stefan Gina

Biholar Cristina Maria DA 4 – Biholar Cristina Maria

Biholar Cristina Maria DI 4 – Biholar Cristina Maria

Biholar Cristina Maria DA 11 – Biholar Cristina Maria

Biholar Cristina Maria DI 11 – Biholar Cristina Maria

Bondoc Viorica DA 12 Bondoc Viorica

Bondoc Viorica DI 12 Bondoc Viorica

Bratu Andreea Mihaela DA 3 – Bratu Andreea Mihaela

Bratu Andreea Mihaela DI 3 – Bratu Andreea Mihaela

Buși Sebastian -Nicolae DA 34 Buși Sebastian-Nicolaei

Buși Sebastian -Nicolae DI 34 Buși Sebastian-Nicolae

Chiliban -Mărășescu Bianca-Florica DA 25 Chiliban-Mărășescu Bianca-Florica

Chiliban -Mărășescu Bianca-Florica DI 25 Chiliban-Mărășescu Bianca-Florica

Cilighidrian George DA 5 – Cilighidrian George

Cilighidrian George DA 72 Cilighidrian George

Cilighidrian George DI 72 Cilighidrian George

Cioltan Ioan Marian DA 18 – Cioltan Ioan Marian

Cioltan Ioan Marian DI 18 – Cioltan Ioan Martian

Ciurea Vlad- Ioan  DA 26 Ciurea Vlad-Ioan

Ciurea Vlad- Ioan DI 26 Ciurea Vlad-Ioan

Cîrstea Corneliu DA 17 – Cîrstea Corneliu

Cîrstea CorneliuDI 17 – Cîrstea Corneliu

Cotîrlă Anca-Mihaela DA – 22 Cotîrlă Anca-Mihaela

Cotîrlă Anca-Mihaela DI – 22 Cotîrlă Anca-Mihaela

Dinu Marian Geani DA 76 Dinu Marian Geani

Dinu Marian Geani DI 76 Dinu Marian Geani

Dinu Ionela Gabriela DA 33 Dinu Ionela Gabriela

Dinu Ionela GabrielaDI 33 Dinu Ionela Gabriela

Duduș  Stelian  DA – 19 Duduș Stelian

Duduș  Stelian DI – 19 Duduș Stelian

Ioniță Georgeta Da 74 Ionita Georgeta

Ioniță Georgeta DI 74 Ionita Georgeta

Ghiță Florela-Antonela DA 28 Ghita

Ghiță Florela-Antonela DI 28 Ghita

Ghiță Florela-Antonela DA 29 GHiță

Goleac Nicoleta Matilda DA 75 Goleac Nicoleta Matilda

Goleac Nicoleta Matilda DI 75 Goleac Nicoleta Matilda

Matei Alina DA 31 Matei Alina

Matei AlinaDI 31 Matei Alina

Melintescu  Maria DA 78 Melintescu Maria

Melintescu  Maria DI 78 Melintescu Maria

Melintescu  Maria DA 16 – Melintescu Maria

Melintescu  Maria DI 16 – Melintescu Maria

Năstescu Roxana Ioana DA 79 Nastescu Roxana Ioana

Năstescu Roxana Ioana DI 79 Nastescu Roxana Ioana

Pătrașcu Eftimie Marius DA 2 – Patrascu Eftimie Marius

Pătrașcu Eftimie Marius DI 2 – Patrascu Efrimie Marius

Pătrașcu Eftimie Marius DA – 20 Pătrașcu Eftimie Marius

Pătrașcu Eftimie Marius DI – 20 Pătrașcu Eftimie Marius

Popa Carmen Marilena Popa Carmen Marilena – 85 DA

Popa Carmen Marilena Popa Carmen Marilena – 85 DI

Rășnoveanu Ana DA 77 Rasnoveanu Ana

Râșnoveanu Ana DI 77 Rasnoveanu Ana

Râșnoveanu Ana DA 15 – Râșnoveanu Ana

Râșnoveanu AnaDI 15 – Râșnoveanu Ana

Stoica Alin -Bogdan DA 27 Stoica

Stoica Alin -Bogdan DI 27 Stoica

Iancu  Cătălin Iancu Catalin 81 – DA

Iancu  Cătălin Iancu Catalin 81 – DI

Iancu Cătălin DA 14 Iancu Catalin

Iancu Cătălin  DI 14 – Iancu Catalin

Cojanu Gheorghe – DA

Gheorghe Cojanu  – DI

Solomon Violeta DA 23 Solomon Violeta Viorica

Solomon Violeta DI 23 Solomon Violeta Viorca

Sunică Marin DA 24 Sunică Marin

Sunică Marin DI 24 Sunică Marin

Unciuleanu  Laura DA – 21 Unciuleanu Laura

Unciuleanu  Laura DI – 21 Unciuleanu laura

Ursu Nicolae –DA 73 Ursu Nicolae

Ursu Nicolae DI 73 Ursu Nicolae

Nicoleta Zamfir Zamfir Nicoleta – 87 DA

Nicoleta Zamfir Zamfir Nicoleta – 86 DI

Liliana Ciupilan Ciupilan Liliana – 87 DI

Liliana Ciupilan Ciupilan Liliana – 88 DA

Crivei  Liviu Eugen Crivei Liviu Eugen – 88 DI

Crivei  Liviu Eugen Crivei Liviu Eugen – 89 DA