Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de promovare în grad profesional de nivel superior

 

Publicat, astăzi 23.03.2020

  

A N U N Ţ

 Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de promovare în grad profesional de nivel superior a funcţionarilor publici care ocupă următoarele posturi:

–    consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului resurse umane – Serviciul resurse umane –– 1 post

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească funcţionarul public din cadrul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti pentru a participa la concurs, conform prevederilor art. 479 alin. (1) lit. a) și lit. c) – d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

–    să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

–    să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

–    să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti şi conţin în mod obligatoriu:

–    formularul de înscriere;

–    copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Serviciul resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

–    copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

–    cazierul administrativ.

Bibliografia necesară susţinerii probelor concursului este prevăzută în anexa la prezentul anunț.

Data limită de depunere a dosarelor este 13.04.2020, proba scrisă se va susţine în data de 27 aprilie 2020, ora 10:00, iar interviul se va stabili ulterior.

Notă: se pot înscrie la concurs funcţionarii publici care ocupă, în prezent, posturile mai sus menţionate şi vor fi declaraţi admişi cei care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la concurs și care obţin punctajul minim necesar de 50 puncte la fiecare dintre probe.

BIBLIOGRAFIE

cuprinzând lista actelor normative pentru susţinerea concursului de promovare în grad profesional de nivel superior a funcţionarilor publici din cadrul

Compartimentului resurse umane – Serviciul resurse umane

 Constituţia României, revizuită;

    1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea a IV a – Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate, Partea a VI a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice și Partea a VII a Răspunderea administrativă;
    2. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

  • Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat interviu

Rezultat final