Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează, concurs de recrutare, în condițiile legii, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, temporar vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, și consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică.

A N U N Ţ

 

Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de recrutare, în condițiile legii, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, temporar vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice– Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate – 1 post, și consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică – 1 post.

Proba scrisă va avea loc în data de 18.05.2020, ora 10.00, iar data desfășurării interviului va fi stabilită ulterior.

Condiţiile generale de ocupare a funcțiilor publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice– Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă;
 • 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

–  Cerințe specifice:

 • necesitatea obținerii autorizației de acces la informații secrete de serviciu, de către candidatul declarat “admis”.

Condiţiile specifice pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă;
 • 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

–  Cerințe specifice:

 • necesitatea obținerii autorizației de acces la informații secrete de stat, nivel ”secret” de către candidatul declarat “admis”.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs – formularul se găsește pe pagina de internet ”https://b.prefectura.mai.gov.ro” la secțiunea Despre noi – Organizare – Carieră;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, după caz;
 9. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a documentelor de la literele c) – f), cu menţiunea că originalele vor fi prezentate până la parcurgerea probei scrisă, în vederea conformităţii cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

–   data limită de depunere a dosarelor: candidaţii vor depune dosarele de concurs în termen de 8 zile de la data publicării anunţului pe site-ul Instituției Prefectului – Municipiul București și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, scanate, purtând semnătura olografă pe formularul de înscriere, la adresa de email e_petitie@mai.gov.ro, sau prin poştă, la adresa Piaţa Presei libere, nr. 1, corp B, parter, sector 1, Bucureşti. Data de transmitere a e-mailului, respectiv data poştei, trebuie să fie până la termenul stabilit, respectiv de 8 de zile de la data afişării anunţului, cu mențiunea că până la momentul susținerii probei scrise, se vor prezenta documentele în original.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.315.48.34.

Atribuţii consilier asistent

 1. Analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, nominalizate în sarcina sa. În baza documentării, a verificărilor în teren şi a analizării rapoartelor comunicate, întocmeşte informări, note pe care le înaintează conducerii instituţiei;
 2. Informează superiorul ierarhic asupra principalelor probleme apărute la nivelul serviciilor deconcentrate aflate în monitorizare;
 3. Urmăreşte şi sprijină conlucrarea dintre autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice deconcentrate, în vederea întocmirii de propuneri pentru soluţionarea problemelor comunităţilor locale;
 4. Asigură lucrările de secretariat pentru comisiile, grupurile de lucru înfiinţate pe lângă instituţia prefectului, nominalizate în sarcina sa, a căror organizare intră în atribuţiile serviciului diseminează deciziile adoptate de aceste foruri şi urmăreşte modul lor de aplicare;
 5. Urmăreşte modificările legislative în domeniul de activitate, propunând, pe linie ierarhică, măsuri în consecinţă;
 6. Asigură soluţionarea petiţiilor specific adresate serviciului, precum şi comunicarea către petent a răspunsului;
 7. Primeşte corespondenţa repartizată, elaborează răspunsurile şi urmăreşte expedierea lor în termenele legale;
 8. Asigură păstrarea şi arhivarea corespondenţei repartizate;
 9. Procedează la scăderea lucrărilor repartizate din registrul electronic de intrare-ieşire al instituţei, de îndată ce au fost soluţionate;
 10. Asigură conformitatea datelor de pe site-ul instituţiei prefectului conform competenţelor şi sesizează de îndată dacă acestea nu sunt corecte;
 11. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
 12. Respectă prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și normele interne în materie emise la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
 13. Informează persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condițiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute și consecințele refuzului de a le pune la dispoziție, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, condițiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv oferă orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziții ale Autorității naționale de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării;
 14. Prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și acordă sprijin responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal pentru realizarea activităților specifice ale acestuia;
 15. Păstrează confidențialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
 16. Respectă măsurile de securitate, precum și celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite de procedurile proprii;
 17. Informează de îndată conducerea operatorului sau, după caz, a împuternicitului și responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situație în care au fost accesate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care au luat la cunoștință;
 18. Își desfășoară activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instruncțiunie primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 19. Utilizează corect echipamentele repartizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
 20. Își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 21. Identifică și raportează către responsabilul de risc desemnat la nivelul serviciului riscurile aferente activității proprii și aplică măsurile de minimizare stabilite;
 22. Poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări;
 23. Urmăreşte implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurii în care îşi desfăşoară activitatea, în limitele de competenţă și conform dispozițiilor șefului ierarhic.
 24. Îndeplinește atribuțiile stabilite de superiorii ierarhici, în vederea organizării și desfășurării proceselor electorale;
 25. Participă la cursuri de perfecționare profesională în vederea îmbunătățirii nivelului de pregătire.

Atribuţii consilier superior

Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin acestora pentru realizarea măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor situaţiilor de urgenţă şi îl informează operativ pe prefect cu privire la acest aspect;

 1. Întocmeşte note pentru avizarea documentelor de planificare şi conducere pe care membrii comitetului şi serviciile publice deconcentrate din coordonare le întocmesc pentru managementul situaţiilor de urgenţă din competenţă;
 2. Asigură, îndrumă şi sprijină structurile abilitate în întocmirea lucrărilor pentru comisiile, comitetele şi grupurile de lucru specifice situaţiilor de urgenţă din competenţă; urmăreşte modul de aplicare a hotărârilor adoptate de aceste foruri;
 3. Participă la acţiunile de îndrumare, verificare şi control la care a fost desemnat precum şi la activităţile pentru care a fost delegat de superiorii ierarhici în calitate de reprezentat al Instituţiei Prefectului, în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 4. Gestionează corespondența repartizată privind activitățile Prefectului pe linia situațiilor de urgență, realizează informări și propuneri;
 5. Întocmeşte proiectele de ordin privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, comitetelor şi grupurilor de lucru a căror activitate intră în atribuţii;
 6. Sprijină şi îndrumă, cu ajutorul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, instituţiile din competenţă, pentru întocmirea (reactualizarea) în termen a planurilor de apărare şi intervenţie la tipurile de risc specifice zonei (sectorului) în care sunt amplasate, precum şi a planurilor de evacuare;
 7. Asigură informarea prefectului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza datelor comunicate de Centrele Operative ale ministerelor, ori alte structuri abilitate, cu privire la iminenţa producerii unor fenomene periculoase;
 • Întocmeşte rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de dezastru, precum şi privind măsurile întreprinse în acest domeniu de autorităţile administraţiei publice locale, pe care le înaintează prefectului;
 1. Însoţeşte prefectul, în teren, pentru verificarea efectelor situaţiilor de urgenţă şi îl consiliază pentru luarea măsurilor urgente ce se impun;
 2. Propune prefectului structurile care să desemneze personal pentru constituirea grupei operative de la sediul Instituţiei Prefectului pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse;
 3. Întocmeşte note, sinteze şi rapoarte privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale, pe care le înaintează prefectului, cu propuneri corespunzătoare;
 4. Propune prefectului componenţa comisiei de evaluare a pierderilor, distrugerilor şi pagubelor produse în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă;
 5. Prezintă prefectului propuneri pentru utilizarea, în calitate de şef al protecţiei civile, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat şi sume din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
 6. Asigură, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, informarea zilnică a prefectului despre situaţia preliminară a afectelor şi pagubelor produse;
 7. Verifică modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
 8. Urmăreşte cu sprijinul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect şi a prevederilor ordinelor emise de acesta în calitate de preşedinte al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
 9. Participă, împreună cu Secretariatul Tehnic Permanent, la pregătirea şi buna desfăşurare a şedinţelor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
 10. Asigură sprijinul pentru organizarea acţiunilor/activităţilor care marchează evenimente deosebite (culturale, sportive, zile festive, etc.);
 11. Susţine activitatea prefectului în cazul în care îşi asumă calitatea de “comandant al acţiunii”;
 12. Întocmeşte, împreună cu Secretariatul Tehnic Permanent, proiecte de ordine ale prefectului privind instituirea, în condiţiile legii, a stării de alertă şi a stării de urgenţă;
 13. Întocmește și gestionează ducumentaţia referitoare la evacuarea şi instruirea angajaţilor instituţiei prefectului pentru situaţii de urgenţă;
 14. întocmeşte şi reactualizează Planul de evacuare a angajaţilor şi bunurilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti;
 15. sprijină cadrul tehnic sau persoana desemnată din cadrul instituției, pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi instruire a salariaţilor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 16. sprijină cadrul tehnic sau persoana desemnată din cadrul instituției, în întocmirea planurilor de intervenţie în caz de incendiu;
 17. asigură, în baza solicitărilor intemeiate ale Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, documentele necesare pentru aprobarea intervenției în forță a efectivelor de jandarmi pentru restabilirea ordinii publice;
 18. gestionează corespondența repartizată cu privire la desfășurarea în bune condiții a competițiilor sportive, a festivităților și ceremoniilor, acordând sprijinul necesar în relația prefectului cu alte instituții implicate;
 19. Sprijină activitatea funcţionarului de securitate pentru protecţia documentelor/materialelor care conţin informaţii clasificate;
 20. Urmăreşte modificările legislative în domeniul de activitate, propunând, pe linie ierarhică, măsuri în consecinţă;
 21. Primeşte corespondenţa repartizată, elaborează răspunsurile şi urmăreşte expedierea lor în termenele legale;
 22. Asigură păstrarea şi arhivarea corespondenţei repartizate;
 23. Procedează la scăderea lucrărilor repartizate din registrul electronic de intrare-ieşire al instituţiei, de îndată ce au fost soluţionate;
 24. Urmăreşte conformitatea datelor de pe site-ul instituţiei prefectului conform competenţelor şi sesizează de îndată, dacă acestea nu sunt corecte;
 25. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
 26. Aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
 27. Informează persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condiţiile legii, cu privile la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv oferă orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţii ale Autorităţii naţionale de supravaghere, ţinând seama de specificul prelucrării;
 28. Prelucrează numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;
 29. Păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate;
 30. Respectă măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite de procedurile proprii;
 31. Informează de îndată conducerea operatorului sau, după caz, a împuternicitului şi responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă;
 32. Respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare;
 33. își însușește și respectă prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 34. identifică şi raportează către responsabilul de risc desemnat riscurile aferente activităţii proprii şi aplică măsurile de minimizare stabilite;
 35. poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, fiind protejat împotriva oricăror discriminări;
 36. urmăreşte implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurii în care îşi desfăşoară activitatea, în limitele de competenţă și conform dispozițiilor șefului ierarhic.

BIBLIOGRAFIE consilier asistent

cuprinzând lista actelor normative pentru susţinerea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post temporar vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice – Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate

 1. Constituţia României, revizuită;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea a IV a – Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate, Partea a VI a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice și Partea a VII a Răspunderea administrativă, Partea a VIII a- Servicii publice;
 3. Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE consilier superior

cuprinzând lista actelor normative pentru susţinerea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post temporar vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului pentru situații de urgență și ordine publică

 1. Constituţia României, revizuită;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea a IV a – Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate, Partea a VI a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice și Partea a VII a Răspunderea administrativă;
 3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordin nr. 1995/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren, publicat în M.O. nr. 207 din 2006;
 5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
 6. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordin nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, publicat în M. O. nr. 349 din 2006;
 8. Ordin nr. 2.178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică, publicat în M. O. nr.456/2013.

Formular inscriere

Rezultat selecție dosare