Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului contencios administrativ – Direcția juridică

A N U N Ţ 

 

 1. Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului contencios administrativ – Direcția juridică, în data de 19.09.2019 proba scrisă. Probele stabilite pentru concurs sunt selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul. Proba scrisă va avea loc în data de 19.09.2019, ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti.
 2. Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă:

– Condiţiile generale de ocupare a funcţiilor publice:

 1.   a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2.   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.   c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4.   d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5.   e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6.   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7.   g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8.   h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9.   i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10.   j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11.   k) nu a fost lucrător alSecurităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

–   Condiţiile specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în științe juridice;
 • un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 • Cerințe specifice:
 • necesitatea obținerii autorizației de acces la informații secrete de serviciu, de către candidatul declarat “admis”, pentru exercitarea atribuțiilor funcției publice în care va fi numit.
 1. Candidaţii vor depune dosarele de înscriere în perioada 19.08 – 09.09.2019, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, parter, sector 1, Bucureşti. Dosarele de înscriere vor fi depuse la secretarul comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, respectiv doamna Călin Elena-Adriana, referent superior în cadrul Compartimentului resurse umane – Serviciul resurse umane, telefon: 021.312.65.25/int. 21590, tel/fax: 021.315.48.34, e-mail: adriana.calin@mai.gov.ro.
 2. 4. Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs:
 3. cerere de înscriere la concurs – formularul se găsește pe pagina de internet ”https://b.prefectura.mai.gov.ro” la secțiunea Despre noi – Organizare – Cariera, sau se va pune la dispoziţie de către secretarul comisiei de concurs;
 4. curriculum vitae, modelul comun european;
 5. copia actului de identitate;
 6. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 7. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 9. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiţia de a completa dosarul de înscriere la concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;
 10. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit.e) se regăsește pe pagina de internet ”https://b.prefectura.mai.gov.ro” la secțiunea Despre noi – Organizare – Cariera. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare și din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Atribuțiile postului din cadrul Compartimentului contencios administrativ

Bibliografie

Formular Înscreiere

Tipizat adeverință

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat interviu

Rezultat final