Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs, în condițiile legii, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului audit intern

A N U N Ţ

 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs, în condițiile legii, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului audit intern.

Proba scrisă va avea loc în data de 27.02.2019, ora 10.00, iar data desfășurării interviului va fi stabilită ulterior.

Condiţiile generale de ocupare a funcțiilor publice prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare:

– are cetăţenia română şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

– îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
 • 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

–       Cerințe specifice: necesitatea obținerii autorizației de acces la informații clasificate de nivel “Secret”, de către candidatul declarat „admis”.

– Condiţiile pentru obţinerea avizului favorabil al directorului Direcţiei Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în baza prevederilor pct. 2.3.4. din Anexa la H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 3.3.4. din O.M.A.I. nr. 18/2015 aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne:

 • Candidatul declarat admis la concursul de recrutare trebuie să depună, la sediul Direcţiei Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din str. Eforie nr. 3-5, sector 5, București, următoarele documente:

–    cerere de avizare;

–    curriculum vitae;

–    copia actului de identitate;

–    copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor absolvite, necesare ocupării postului de auditor (inclusiv foile matricole anexe la diplome), precum și copii ale diplomelor/certificatelor de specializare/perfecționare, care atestă competențele dobândite în urma stagiilor de formare profesională absolvite, corespunzător celor prevăzute de art. 20 alin. (3) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizată;

–    o declarație pe propria răspundere privind respectarea cerințelor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizată (referitoare la una dintre incomatibilitățile auditorilor intreni, respectiv “persoanele care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii publice nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiaşi entităţi publice”);

–    o lucrare de auditor în domeniul auditului public intern de maximum 15 pagini (font Times New Roman de 14, la 1,5 rânduri), care să conțină: titlul, cuprinsul, corpul lucrării pe capitole, citarea surselor de documentare, ideile/opiniile autorului și bibliografia;

–    două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern, din care să rezulte inclusiv experiența în domeniul auditului public intern a celui care face recomandarea.

Procedura de avizare se realizează prin analiza documentelor depuse şi organizarea unui interviu în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de avizare. Avizul (favorabil/nefavorabil) se transmite (în termen de 2 zile lucrătoare de la data susţinerii interviului) atât candidatului, cât şi conducerii Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. Relaţii suplimentare pot fi solicitate la D.A.P.I., nr. de telefon: 0213135321.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

– data limită de depunere a dosarelor: candidaţii vor depune dosarele de concurs în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Serviciu resurse umane, etaj 4, camera 408-409.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs – formularul se găsește pe pagina de internet ”https://b.prefectura.mai.gov.ro” la secțiunea Despre noi – Organizare – Cariera, sau se va pune la dispoziţie de către Serviciul resurse umane;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuții auditor

Bibliografie

FORMULAR ÎNSCRIERE

Rezultat selecție dosare

Rezultat scris

Rezultat Interviu

Rezultat final