Comunicate de Presa

Comunicat de presă

Prin adresa înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr.22297/17.09.2021, Direcția de Sănătate Publica a Municipiului București a comunicat rata de incidență cumulată, a cărei valoare este, în data de 17.09.2021, de 2,05 .

Față de acestea, vă facem cunoscute următoarele:

  • potrivit HG nr.932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, Comitetul Municipiului București pentru Situații de urgență, în maximum 48 de ore de la atingerea acestui prag, pune în aplicare măsurile stabilite prin Hotărârea de Guvern, pe baza analizei prezentate de către Direcția de Sănătate publică a Municipiului București;
  • având în vedere termenul legal de 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite prin Hotărârea de Guvern, în care această instituție prezintă analiza epidemiologică, pentru adoptarea tuturor masurilor care se impun;
  • CMBSU urmează a fi convocat în ședință extraordinară, care se va desfășura on-line, conform prevederilor legale; data și ora desfășurării ședinței vor fi aduse la cunostință cetățenilor și instituțiilor media cu celeritate.

Instituția Prefectului – Municipiul București face apel la cetățeni să respecte recomandările specialiștilor privind normele de igienă și distanțare socială, precum și prevederile actelor normative în vigoare. Reducerea la minimum a riscului de expunere la noul coronavirus este singura cale de a ține sub control răspândirea epidemiei.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

Documentele oficiale emise la nivel național în contextul pandemiei de COVID-19 pot fi consultate pe portalul stirioficiale.ro, în secțiunea Hotărâri și legislație.

Ziua Imnului Naţional 2021

 

Imnul este poate cel mai important simbol național pe care îl avem și care transmite, de fiecare dată, același mesaj: unitate și solidaritate.  

Sărbătoarea de astăzi ne amintește, o dată în plus, cât de importantă este cinstirea istoriei și a eroilor noștri care au făcut posibila identitatea poporului român de astăzi.

La mulţi ani Imnului Naţional! La mulţi ani, România!

COMUNICAT DE PRESĂ

21 iunie 2021

Având în vedere prognoza meteorologică care indică creșterea temperaturilor, corelat cu creșterea nivelului umidității ca urmare a precipitațiilor din ultima perioadă, pentru siguranța populației, atașăm Măsurile de prevenire pentru perioadele caniculare.

Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare

COMUNICAT DE PRESĂ

Măsuri de ordine și siguranță publică-AUSTRIA – MACEDONIA DE NORD

AUSTRIA – MACEDONIA DE NORD

măsuri de ordine și siguranță publică

        Duminică, 13 iunie a.c., începând cu ora 19.00, pe stadionul Arena Naţională din Capitală, va avea loc partida de fotbal dintre echipele reprezentative ale Austriei și Macedoniei de Nord, din cadrul Turneului Final EURO 2020.

         Pentru desfășurarea în condiții de ordine și siguranță publică a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei, alături de Poliția Capitalei și ISU București-Ilfov, va lua măsuri pentru deplasarea în condiţii de siguranţă a suporterilor la și de la stadion precum şi pentru menţinerea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei.

Aproximativ 2000 de jandarmi, polițiști și pompieri vor acţiona pentru asigurarea ordinii publice în imediata apropiere a Arenei Naţionale, precum şi pe traseele de deplasare ale suporterilor, pentru prevenirea apariţiei unor evenimente de natură să afecteze climatul de ordine şi siguranţă publică.

Poliţia rutieră va fluidiza traficul și va îndruma conducătorii auto pe rute care să le permit să ajungă la destinația dorită.

În Centrul Vechi, ca punct de atracție, se va acționa în sistem integrat, jandarmerie, poliție și pompieri, fiind dispuse toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică.

În cadrul dispozitivului de ordine publică, se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză, care vor participa la această misiune cu scopul de a asigura o bună relaţionare cu suporterii echipelor. Aceștia vor fi sprijiniți de câte cinci ofiţeri de poliţie din Austria și Macedonia de Nord, care au misiunea de a facilita dialogul și transmiterea principalelor mesaje ale autorităților române.

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, intrarea în stadion, accesul publicului prin turnichete, paza vestiarelor şi protecţia arbitrilor, îndrumarea şi supravegherea publicului în stadion se realizează de către agenţi ai societăţii de pază şi protecţie, contractată de organizator.

         Conform art. 14 din legea nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, anterior permiterii accesului în incinta arenei sportive, participanţii la acest eveniment vor fi supuşi unui control corporal preventiv, efectuat de către firma de securitate contractată de către organizator, cu scopul evitării introducerii pe stadion a unor materiale sau obiecte ce pot pune în pericol siguranţa spectatorilor.

         Din punct de vedere al participării la competiţia sportivă, precizăm următoarele:

Având în vedere condițiile speciale privind desfășurarea evenimentelor sportive pe timp de pandemie de COVID-19, pentru a asista din tribune la meciurile EURO 2020 de pe Arena Națională din București trebuie respectate o serie de reguli impuse de organizator și de legislația în vigoare pe care, cei interesați le pot găsi, fie accesând pagina oficială www.frf.ro fie prin intermediul aplicației EURO 2020.

         – Suporterii vor avea acces pe stadion începând cu ora 16.00, pe baza biletelor puse la dispoziție de organizator și a brățărilor de acces care confirmă respectarea regulilor sanitare și epidemiologice. Doar unul dintre aceste elemente nu este suficient. Spectatorul trebuie să aibă asupra lui și actul de identitate cu care și-a rezervat biletul.

         – Recomandăm suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de violenţă verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente.

– Spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă. Este interzisă afişarea de inscripţii care incită la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă.

– Pentru a evita producerea unor incidente recomandam suporterilor să evite deplasarea în grupuri mari la sau de la arena sportivă.

– Sesizați orice element de dispozitiv cu eventualele probleme pe care le constatați.

Vă mulțimim tuturor pentru înțelegerea manifestată față de măsurile de siguranță luate pentru desfășurarea acestui eveniment sportiv.

SERVICIUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

http://www.jandarmeriabucuresti.eu/2021/06/12/masuri-de-ordine-si-siguranta-publica-austria-macedonia-de-nord/

COMUNICAT DE PRESĂ

Public order and safety measures, AUSTRIA – NORTH MACEDONIA – EURO 2020

AUSTRIA – NORTH MACEDONIA

public order and safety measures

 

         On Sunday, June 13 2021, starting with 19.00, on the Arena Națională stadium in Bucharest, will take place the football match between the representative teams of Austria and North Macedonia, within the EURO 2020 Final Tournament.

         For the conduct of this sporting event in order and public safety, the Bucharest Gendarmerie, together with the Bucharest Police and Bucharest-Ilfov Inspectorate for Emergency Situations, will take measures for the safe movement of fans to and from the stadium as well as for maintaining a climate of security at the level of the Capital city.

Approximately 2000 gendarmes, policemen and firefighters will act to ensure public order in the immediate vicinity of the Arena Națională, as well as on the movement routes of supporters, to prevent the occurrence of events likely to affect the climate of public order and safety.

In the Old Center, as attraction point, the gendarmerie forces, police and firefighters will act in an integrated system, being arranged all the necessary measures to ensure a climate of peace and public safety.

The traffic police will guide drivers on routes that will allow them to reach the desired destination.

In the area of the sports event will be gendarmes from the dialogue teams, english speakers, who will participate to this mission in order to ensure a good relationship with the supporters of the teams. They will be supported by ten police officers from Austria and North Macedonia, whose mission is to facilitate dialogue and the transmission of the main messages of the Romanian authorities.

         In accordance with the provisions of the local Law no. 4 of 2008 on preventing and combating violence during competitions and sports games, with subsequent amendments and completions, entrance to the stadium, public access by turnstiles, guarding of locker rooms and protection of referees, guidance and supervision of the public in the stadium is performed by company agents security guard, contracted by the organizer.

         According to art. 14 of the aforementioned law, prior to allowing access to the sports arena, participants in this event will be subjected to a preventive body control, performed by the security company contracted by the organizer, in order to avoid the introduction on the stadium of some materials or objects that can endanger the safety of the spectators.

From the point of view of participating in the sports competition, we underline the following:

Given the special conditions regarding the conduct of sports events during the pandemic of COVID-19, in order to attend the EURO 2020 matches, a series of rules imposed by the organizer and the legislation in force must be observed. Those interested can find them, either by accessing the official page www.frf.ro or through the EURO 2020 official app.

         – The fans will have access to the stadium starting with 16.00, based on the tickets provided by the organizer and the access bracelets that confirm the observance of the sanitary and epidemiological rules. Just one of these elements is not enough. The spectator must also show his/her identity card.

         – We advise supporters not to get involved in incidents that could lead to disturbance of public order and peace, delimiting themselves from any form of verbal or physical violence that could lead to violent manifestations.

– Spectators are not allowed to bring to stadium the following: alcoholic beverages, pyrotechnic materials prohibited by law or other objects that may endanger the safety of participants in this sporting competition. It is forbidden to display inscriptions that incite national, racial, class or religious hatred, discrimination of any kind and violence.

– In order to avoid incidents, we recommend to avoid traveling in large groups to or from the sports arena.

– Report any problems you find to the authorities.

We thank you all for your understanding of the safety measures taken to conduct this sporting event.

INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTAMENT OF THE GENERAL DIRECTORATE OF BUCHAREST GENDARMERIE

EURO 2020

http://www.jandarmeriabucuresti.eu/2021/06/12/public-order-and-safety-measures-austria-north-macedonia-euro-2020/

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

31 mai 2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 31.05.2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, care în aplicarea prevederilor HG nr. 580 din data de 27 mai 2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, luând în considerare:

– evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARSCoV2;

– Ordinul nr. 699/67/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii 2 de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

– Ordinul nr. 700/68/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

– adresa DSP București nr. 23676/31.05.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 13027/31.05.2021, prin care a fost comunicată rata de incidență cumulată, pe o perioadă de 14 zile, care la nivelul Municipiului București este de 0,35/1000 de locuitori în data de 31.05.2021, orele 10.03,

A constatat că la nivelul Municipiului București rata de incidență cumulată la 14 zile, în data de 31.05.2021, ora 10.03 este de 0,35/1000 de locuitori, fapt pentru care, începând cu data de 01.06.2021 ora 00:00 se dispun următoarele 3 măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate în funcție de rata de incidență.

1 În spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, emis în temeiul art.13 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Este obligatorie purtarea măștii pe o rază de 50 m în jurul unităților de învățământ, pentru persoanele care staționează în acest perimetru.

  1. Competițiile sportive se pot desfășura în spațiile închise, respectiv deschise, cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al Ministrului Tineretului și Sportului și al Ministrului Sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

3 Competițiile sportive se pot desfășura cu participarea spectatorilor peste 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care  prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, numai dacă acestea se vaccinează la intrarea în incintă, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

ŸOrganizarea şi desfăşurarea activităţii cu publicul în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție.

ŸOrganizarea şi desfăşurarea activităţii cu publicul în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

ŸOrganizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 1000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 5 culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Activitățile se interzic atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

  1. Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de participanți de maximum 70 de persoane în exterior și maximum 50 de persoane în interior. La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani.

 

Activitățile se interzic atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

ŸSe permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente,până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

ŸActivitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte.

ŸSe interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale

ŸSe permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 70 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană,cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.

 

ŸSe permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți mai mare de 70 de persoane în interior și mai mare de 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

ŸSe permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.

ŸSe permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți mai mare de 100 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană,dacă persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

ŸSe permit festivitățile organizate în spații deschise, prilejuite de terminarea anului școlar, cu participarea personalului didactic, a elevilor, precum și a însoțitorilor acestora. Participarea însoțitorilor este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

ŸActivitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5:00-24:00.

ŸActivitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5:00-24:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate  împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

ŸActivitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5:00- 24:00.

ŸActivitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5:00-24:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

ŸPrepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Măsurile prevăzute mai sus se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

ŸActivitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 05.00-24.00, dacă 9 toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

ŸUnitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

ŸActivitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană.

ŸActivitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

ŸActivitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului.

ŸActivitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului.

ŸActivitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5.00-24.00, cu condiția ca însoțitorii copiilor să fie vaccinați împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la 10 finalizare a schemei complete de vaccinare sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

ŸActivitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5.00-24.00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

STB S.A. va monitoriza permanent gradul de încărcare a mijloacelor de transport pe care le deservește, în scopul diminuării aglomerației din vehicule și stații, mai ales la orele de vârf.

Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijloacele de transport, după cum urmează: – în autobuze și troleibuze, accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din față, iar coborârea pe celelalte uși; – în tramvaie, accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din mijloc, iar coborârea pe celelalte uși.

STB S.A. va informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție și a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de transport în comun, prin mijloace audio-video și prin afișare în mijloacele de transport în comun.

Metrorex S.A. va informa și îndruma publicul călător prin stațiile de sonorizare despre situațiile de aglomerare apărute și îl va informa asupra obligativității de a păstra distanțarea fizică și de a purta corect masca de protecție.

Menționăm că, regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.

Totodată, facem precizarea că, în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul Municipiului București se vor putea institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale în vigoare.

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
15 mai 2021
Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 15 mai 2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice  de comunicare, care, în aplicarea prevederilor H.G. nr.531 din data de 10 mai 2021 modificată şi completată prin H.G. nr. 550 din 14 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, luând în considerare:
         – evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV2;
         – Ordinul nr. 699/67/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
– adresa DSP București nr. 20790/15.05.2021, înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr.11723/15.05.2021, prin care a fost comunicată rata de incidență cumulată, pe o perioadă de 14 zile, care la nivelul Municipiului București este de 1,11/1000 de locuitori în data de 15.05.2021, orele 10.03,
 a constatat că la nivelul Municipiului București rata de incidență cumulată la 14 zile, în data de 15.05.2021, ora 10.03 este de 1,11/1000 de locuitori,  fapt pentru care, începând cu data de 15.05.2021 s-au dispun următoarele măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia sau la data constatării încadrării la altă rată de incidență:
         1.  În spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
        Este obligatorie purtarea măștii pe o rază de 50 m în jurul unităților de învățământ, pentru persoanele care staționează în acest perimetru.
         În vederea stabilirii altor zone cu potenţial de aglomerări de persoane, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti vor monitoriza traficul şi aglomerările de persoane din Municipiul Bucureşti în perioada 15 mai 2021 – 21 mai 2021, urmând să înainteze propuneri către Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă.
         2. În spațiile deschise competițiile sportive se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, în condițiile stabilite prin ordinul comun al Ministrului Tineretului și Sportului și al Ministrului Sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
         3. Competițiile sportive se pot desfășura cu participarea spectatorilor peste 25% din capacitatea maximă a spațiului doar ca evenimente test/pilot, cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pe baza propunerii Ministerului Tineretului și Sportului și cu avizul Ministerului Sănătății. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
         4. Organizarea şi desfăşurarea activităţii cu publicul în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea spațiului, dar nu mai mult de 500 de spectatori, conform Ordinului Comun al Ministerului Culturii și Ministerul Sănătății nr. 3245/19.10.2020 și nr.1805/21.10.2020.
              Organizarea şi desfăşurarea activităţii cu publicul în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte cu participarea publicului peste 50% din capacitatea spațiului este permisă doar ca evenimente teste/pilot, cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pe baza propunerii Ministerului Culturii și cu avizul Ministerului Sănătății. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, persoanele care prezintă un rezultat negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății.
          Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
         Activitățile se interzic atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
         5. Se permit organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.
         6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5:00-24:00.
               Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5:00-24:00.
         7. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5:00-24:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.
          Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5:00-24:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.
        8. Măsurile prevăzute mai sus se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
         9.  Nu este permisă activitatea în cluburi și discoteci.
         10.  Unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
          11. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permit exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, nici activitatea cluburilor și discotecilor.
         12. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine interioare, locuri de joacă și săli de jocuri.
         13. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană.
          Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
         14. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului.
            15. STB S.A. va monitoriza permanent gradul de încărcare a mijloacelor de transport pe care le deservește, în scopul diminuării aglomerației din vehicule și stații, mai ales la orele de vârf.
 Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijloacele de transport, după cum urmează:
 – în autobuze și troleibuze, accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din față, iar coborârea pe celelalte uși;
– în tramvaie, accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din mijloc, iar coborârea pe celelalte uși.
STB S.A. va informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție și a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de transport în comun, prin mijloace audio-video și prin afișare în mijloacele de transport în comun.
         16. Metrorex S.A. va informa și îndruma publicul călător prin stațiile de sonorizare despre situațiile de aglomerare apărute și îl va informa asupra obligativității de a păstra distanțarea fizică și de a purta corect masca de protecție.
         Menționăm că regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.
         Totodată, facem precizarea că,  în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul Municipiului București se vor putea institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Hoătărârea nr. 30 din 15.05.2021Hotărârea CMBSU nr. 30 din 15.05.2021 (1)