Comunicate de Presa

COMUNICAT DE PRESĂ

Măsuri de ordine și siguranță publică-AUSTRIA – MACEDONIA DE NORD

AUSTRIA – MACEDONIA DE NORD

măsuri de ordine și siguranță publică

        Duminică, 13 iunie a.c., începând cu ora 19.00, pe stadionul Arena Naţională din Capitală, va avea loc partida de fotbal dintre echipele reprezentative ale Austriei și Macedoniei de Nord, din cadrul Turneului Final EURO 2020.

         Pentru desfășurarea în condiții de ordine și siguranță publică a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei, alături de Poliția Capitalei și ISU București-Ilfov, va lua măsuri pentru deplasarea în condiţii de siguranţă a suporterilor la și de la stadion precum şi pentru menţinerea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei.

Aproximativ 2000 de jandarmi, polițiști și pompieri vor acţiona pentru asigurarea ordinii publice în imediata apropiere a Arenei Naţionale, precum şi pe traseele de deplasare ale suporterilor, pentru prevenirea apariţiei unor evenimente de natură să afecteze climatul de ordine şi siguranţă publică.

Poliţia rutieră va fluidiza traficul și va îndruma conducătorii auto pe rute care să le permit să ajungă la destinația dorită.

În Centrul Vechi, ca punct de atracție, se va acționa în sistem integrat, jandarmerie, poliție și pompieri, fiind dispuse toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică.

În cadrul dispozitivului de ordine publică, se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză, care vor participa la această misiune cu scopul de a asigura o bună relaţionare cu suporterii echipelor. Aceștia vor fi sprijiniți de câte cinci ofiţeri de poliţie din Austria și Macedonia de Nord, care au misiunea de a facilita dialogul și transmiterea principalelor mesaje ale autorităților române.

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, intrarea în stadion, accesul publicului prin turnichete, paza vestiarelor şi protecţia arbitrilor, îndrumarea şi supravegherea publicului în stadion se realizează de către agenţi ai societăţii de pază şi protecţie, contractată de organizator.

         Conform art. 14 din legea nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, anterior permiterii accesului în incinta arenei sportive, participanţii la acest eveniment vor fi supuşi unui control corporal preventiv, efectuat de către firma de securitate contractată de către organizator, cu scopul evitării introducerii pe stadion a unor materiale sau obiecte ce pot pune în pericol siguranţa spectatorilor.

         Din punct de vedere al participării la competiţia sportivă, precizăm următoarele:

Având în vedere condițiile speciale privind desfășurarea evenimentelor sportive pe timp de pandemie de COVID-19, pentru a asista din tribune la meciurile EURO 2020 de pe Arena Națională din București trebuie respectate o serie de reguli impuse de organizator și de legislația în vigoare pe care, cei interesați le pot găsi, fie accesând pagina oficială www.frf.ro fie prin intermediul aplicației EURO 2020.

         – Suporterii vor avea acces pe stadion începând cu ora 16.00, pe baza biletelor puse la dispoziție de organizator și a brățărilor de acces care confirmă respectarea regulilor sanitare și epidemiologice. Doar unul dintre aceste elemente nu este suficient. Spectatorul trebuie să aibă asupra lui și actul de identitate cu care și-a rezervat biletul.

         – Recomandăm suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de violenţă verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente.

– Spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă. Este interzisă afişarea de inscripţii care incită la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă.

– Pentru a evita producerea unor incidente recomandam suporterilor să evite deplasarea în grupuri mari la sau de la arena sportivă.

– Sesizați orice element de dispozitiv cu eventualele probleme pe care le constatați.

Vă mulțimim tuturor pentru înțelegerea manifestată față de măsurile de siguranță luate pentru desfășurarea acestui eveniment sportiv.

SERVICIUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

http://www.jandarmeriabucuresti.eu/2021/06/12/masuri-de-ordine-si-siguranta-publica-austria-macedonia-de-nord/

COMUNICAT DE PRESĂ

Public order and safety measures, AUSTRIA – NORTH MACEDONIA – EURO 2020

AUSTRIA – NORTH MACEDONIA

public order and safety measures

 

         On Sunday, June 13 2021, starting with 19.00, on the Arena Națională stadium in Bucharest, will take place the football match between the representative teams of Austria and North Macedonia, within the EURO 2020 Final Tournament.

         For the conduct of this sporting event in order and public safety, the Bucharest Gendarmerie, together with the Bucharest Police and Bucharest-Ilfov Inspectorate for Emergency Situations, will take measures for the safe movement of fans to and from the stadium as well as for maintaining a climate of security at the level of the Capital city.

Approximately 2000 gendarmes, policemen and firefighters will act to ensure public order in the immediate vicinity of the Arena Națională, as well as on the movement routes of supporters, to prevent the occurrence of events likely to affect the climate of public order and safety.

In the Old Center, as attraction point, the gendarmerie forces, police and firefighters will act in an integrated system, being arranged all the necessary measures to ensure a climate of peace and public safety.

The traffic police will guide drivers on routes that will allow them to reach the desired destination.

In the area of the sports event will be gendarmes from the dialogue teams, english speakers, who will participate to this mission in order to ensure a good relationship with the supporters of the teams. They will be supported by ten police officers from Austria and North Macedonia, whose mission is to facilitate dialogue and the transmission of the main messages of the Romanian authorities.

         In accordance with the provisions of the local Law no. 4 of 2008 on preventing and combating violence during competitions and sports games, with subsequent amendments and completions, entrance to the stadium, public access by turnstiles, guarding of locker rooms and protection of referees, guidance and supervision of the public in the stadium is performed by company agents security guard, contracted by the organizer.

         According to art. 14 of the aforementioned law, prior to allowing access to the sports arena, participants in this event will be subjected to a preventive body control, performed by the security company contracted by the organizer, in order to avoid the introduction on the stadium of some materials or objects that can endanger the safety of the spectators.

From the point of view of participating in the sports competition, we underline the following:

Given the special conditions regarding the conduct of sports events during the pandemic of COVID-19, in order to attend the EURO 2020 matches, a series of rules imposed by the organizer and the legislation in force must be observed. Those interested can find them, either by accessing the official page www.frf.ro or through the EURO 2020 official app.

         – The fans will have access to the stadium starting with 16.00, based on the tickets provided by the organizer and the access bracelets that confirm the observance of the sanitary and epidemiological rules. Just one of these elements is not enough. The spectator must also show his/her identity card.

         – We advise supporters not to get involved in incidents that could lead to disturbance of public order and peace, delimiting themselves from any form of verbal or physical violence that could lead to violent manifestations.

– Spectators are not allowed to bring to stadium the following: alcoholic beverages, pyrotechnic materials prohibited by law or other objects that may endanger the safety of participants in this sporting competition. It is forbidden to display inscriptions that incite national, racial, class or religious hatred, discrimination of any kind and violence.

– In order to avoid incidents, we recommend to avoid traveling in large groups to or from the sports arena.

– Report any problems you find to the authorities.

We thank you all for your understanding of the safety measures taken to conduct this sporting event.

INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTAMENT OF THE GENERAL DIRECTORATE OF BUCHAREST GENDARMERIE

EURO 2020

http://www.jandarmeriabucuresti.eu/2021/06/12/public-order-and-safety-measures-austria-north-macedonia-euro-2020/

Informație 09.04.2021

Ghid de bune practici

privind aplicarea, în cadrul operatorilor economici care operează servicii de vânzare

cu amănuntul, a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului Sars-Cov 2

 

În urma consultărilor la care au participat:

– Instituția Prefectului- Municipiul București (IPMB)

– Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR)

– Asociaţia Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR)

– Organizația Patronală a Retailerilor din România (RORETAIL)

– Asociația Investitorilor de Real Estate din România (AREI)

– Reprezentanţi ai Primăriilor Sectoarelor din Bucureşti,

 

Părţile au ajuns la un acord asupra modului în care poate fi asigurată în mod optim respectarea măsurilor de prevenire a formării aglomerărilor în interiorul magazinelor, măsuri prevăzute în Hotărârea CMBSU nr. 19 din 27.03.2021.

 

În urma discuţiilor a reieşit necesitatea de a informa clienţii, de a asigura flexibilitate comercianţilor în aplicarea măsurilor şi de a menţinere un dialog constant între comercianţi şi autorităţi.

 

Toate părţile au stabilit, prin consens, următoarele acţiuni ca fiind bune practici la nivelul comercianţilor:

 

 1. Afişarea la intrarea în magazin, la loc vizibil, a unui afiş în care să fie menţionat numărul maxim de clienţi care pot fi prezenţi simultan în acel magazin. Afişul trebuie să fie cel puţin de mărime A4 şi caracterele să fie suficient de mari pentru a fi vizibile de la distanţă. Este propus următorul text:

„Pentru a putea respecta regula distanţării fizice, în acest magazin pot fi prezenţi simultan …. clienţi.”

 

 1. Modul de calcul pentru numărul maxim de clienţi va fi făcut prin raportare la cota de max. 7m.p. -client pentru magazinele mari, de tip mall, supermarket, hypermarket sau prin raportare la obligaţia asigurării distanţării de 2 m între clienţi pentru magazinele mici şi mijlocii.

 

 1. Fiecare magazin va trebui să dispună măsurile necesare pentru a evita aglomerarea. Măsurile dispuse sunt la alegerea fiecărui operator economic, acesta putând să evalueze concret situaţia şi să decidă. Printre măsurile sugerate sunt: (*) limitarea numărului de coşuri sau cărucioare disponibile la numărul maxim de clienţi care pot fi simultan în magazin, (**) asigurarea contorizării electronice sau (***) asigurarea contorizării mecanice sau orice alt mijloc pe care operatorul economic îl consideră eficient şi potrivit situaţiei proprii.

 

 1. La atingerea limitei de clienţi, operatorul va opri accesul clienţilor în magazin, urmând a permite accesul pe măsura eliberării capacităţii.

 

Prezentul document va fi adus la cunoştinţa tuturor operatorilor economici prin afişare pe site-ul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti, prin diseminare cu ajutorul instituţiilor de media şi prin intermediul organizaţiilor patronale  participante.

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

26 ianuarie 2021

Instituția Prefectului –  Municipiul București informează că, în cuprinsul Hotărârii nr.2 din 22.01.2021 adoptată de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență,  s-a constatat o eroare materială în ceea ce privește intervalul orar în care este permisă activitatea restaurantelor și cafenelelor, fiind înscris, în mod eronat, intervalul 06.00-21.00.

În Anexa nr.3 a H.G. nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, este prevăzut orarul 06.00- 23.00, ca interval în care este permisă activitatea restaurantelor și cafenelelor.

Potrivit procesului-verbal de ședință întocmit de Secretariatul Tehnic Permanent, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență s-a constatat că, în intervalul de timp 20.01.2021 – 22.01.2021, incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din municipiul București a fost mai mică de 3/1.000 de locuitori, potrivit comunicării oficiale a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București.

De asemenea, s-au luat în discuție obligativitatea respectării prevederilor H.G. nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit Anexei nr.3 a aceluiași act normativ.

În cadrul dezbaterilor, membrii Comitetului și-au exprimat punctele de vedere cu privire la oportunitatea adoptării măsurilor prevăzute în Anexa nr.3, astfel cum au fost formulate de legiuitor. Nu au existat discuții referitoare la  modificarea intervalului orar în care se vor aplica acestea măsuri, altfel decât au fost prevăzute în hotărârea de guvern incidentă.

Astfel, potrivit reglementărilor prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, a fost întocmită  Erata la Hotărârea nr.2 din 22.01.2021 a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, care va fi adusă la cunoștința publicului.

Prefectul municipiului București, domnul Traian Berbeceanu, își prezintă public scuzele pentru eroarea susmenționată.

Erată la Hotărârea nr. 2 din 22.01.2021 a CMBSU

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

22 ianuarie 2021

 

Instituția Prefectului – Municipiul București anunță că, astăzi, 22 ianuarie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență.

Luând în considerare evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2, și rata de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului București la data de 22.01.2021, comunicată de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, prin raportare la prevederile Legii nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere rata de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului București de 2,52/1.000 de locuitori,  Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a hotărât instituirea următoarele măsuri în domeniul HORECA, precum și în domeniul cultural, divertisment și recreativ începând cu data de 25.01.2021, ora 00.00, cu condiția menținerii ratei de incidență sub 3/1000 de locuitori:

 1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-21.00;
 2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00;
 3. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1493/2788/149/2020;
 4. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3245/1805/2020;
 5. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-21.00.

 

Menționăm că regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotararea CMBSU nr. 2 din 22.01.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
18.01.2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că, astăzi, 18.01.2021, a avut loc Ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.
Astfel, în aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 3 din 12 ianuarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, luând în considerare evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2, cu raportare la prevederile Ordinului nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a aprobat schimbarea destinației următoarelor spații în centre de vaccinare:

1. Complexul Expozițional Romexpo, B-dul Mărăști nr. 65-67 – 12 centre cu 64 puncte de vaccinare;
2. Centrul de zi Sfânta Maria, Str.Oituz nr. 9 – 1 centru cu 5 puncte de vaccinare;
3. Centrul de Îngrijire și Găzduire Neghiniță, Str. Viitorului nr.54 – 1 centru cu 4 puncte de vaccinare;
4. Circul Metropolitan, Aleea Circului, nr. 15 – 3 centre cu 14 puncte de vaccinare;
5. Centrul cultural Eminescu, Parcul Național – 1 centru cu 3 puncte de vaccinare
6. Palatul Național al Copiilor București, B-dul Tineretului nr.8-10 – 2 centre cu 8 puncte de vaccinare;
7. Grand Arena Mall, B-dul Metalurgiei nr 12-18 – 2 centre cu 6 puncte de vaccinare;
8. Sun Plaza, Calea Văcărești nr.395 – 2 centre cu 10 puncte de vaccinare;
9. City Office, Piața Eroii Revoluției – 1 centru cu 4 puncte de vaccinare;
10. Centrul Multifuncțional ” Sf. Andrei ” – 1 centru cu 4 puncte de vaccinare;
11. Clubul Seniorilor „Mihai Eminescu” – 1 centru cu 6 puncte de vaccinare;
12. Universitatea Politehnica București – 3 centre cu 16 puncte de vaccinare.

Facem precizarea că, în mare parte, centrele de vaccinare sunt deja operaționalizate – 14 centre de vaccinare cu 73 de puncte de vaccinare – iar celelalte sunt în fază avansată de amenajare, urmând a fi deschise etapizat, în funcție de cantitățile de vaccin alocate municipiului București și de cererile de vaccinare înregistrate prin intermediul platformei:https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login.
Astfel, începând cu 20.01.2021 își vor începe activitatea 2 centre cu 10 puncte de vaccinare, amenajate în cadrul Complexului Expozițional Romexpo și centrul de vaccinare amenajat la Clubul Seniorilor Mihai Eminescu cu 5 puncte de vaccinare, Calea Plevnei, nr. 234, sector 6.
Pentru centrele de vaccinare care își vor începe activitatea în data 20.01.2021 se pot face programări pe platforma: https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login.

COMUNICAT DE PRESĂ 15 ianuarie 2021

Instituția Prefectului Municipiului București vă informează că astăzi a debutat

etapa a II-a a campaniei de vaccinare împotriva virusului Covid 19, începând cu ora 15.00 putând fi efectuate programări ale vaccinării, în platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login.

Etapa va debuta cu vaccinarea persoanelor cu grad ridicat de risc, a vârstnicilor din centrele rezidențiale și a personalului care deservește aceste locații, sens în care, în cursul acestei zile echipele mobile de vaccinare se vor deplasa atât în centrele rezidentiale publice, cât și în cele prívate, aflate pe raza municipiului București, după cum urmează:

· Echipa Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș – Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Sfânta Ana; Căminul pentru persoane vârstnice Acad. Nicolae Cajal;

· Echipa Spitalului Obregia – Centrele de abilitare și recuperare pentru persoane adulte cu dizabilități Brăduț și Stejărel; Asociația pentru Redescoperire morală și cultură Maria Rosetti – Cămin Armonia;

· Echipa Spitalului Clinic de Urgență Floreasca – S.C. Seniors Heaven; Centrul medico-social Sfântul Andrei;

· Echipa Spitalului Universitar de Urgență – Centrul pentru persoane vârstnice Sfântul Mucenic Fanurie; Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Uverturii; Cămin vârstnici Sfânta Mina; Cămin vârstnici Plevnei.

Fiecare dintre echipele mobile este compusă dintr-un medic, doi asistenți și un registrator, și beneficiază de sprijinul logistic al I.S.U. București-Ilfov.

Reamintim faptul că în cadrul acestei etape a campaniei naționale de vaccinare este vizată imunizarea persoanelor cu grad ridicat de risc și a vârstnicilor, adulții de peste 65 de ani, adulții care suferă de boli cronice și persoanele care desfășoară activități esențiale.

· În categoria persoanelor cunoscute cu boli cronice se încadrează oricare persoană, indiferent de vârstă, care suferă de una dintre următoarele afecțiuni: diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, inclusiv congenitale, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, afecțiuni pulmonare, afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down, afecțiuni hepatice moderate/severe, afecțiuni autoimune, imunodepresii severe (pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV/SIDA).

Persoanele respective se pot programa pentru vaccinare prin intermediul medicilor de familie pe lista cărora sunt înscriși. În cazul în care nu au acces la medicul de familie propriu, se pot programa prin următoarele modalități:

Ø prin intermediul oricărui alt medic de familie;

Ø prin call center la numărul de telefon 021.414.44.25;

Ø prin structurile de asistență socială de la nivelul primăriilor de sector.

· Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani se pot programa la vaccinarea împotriva COVID utilizând oricare dintre următoarele modalități:

Ø prin intermediul medicilor de familie;

Ø individual, prin intermediul platformei https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login;

Ø prin contul unui aparținător, prin intermediul platformei online (de pe un cont se pot înscrie până la 10 persoane);

Ø prin call center 021.414.44.25;

Ø prin structurile de asistență socială de la nivelul primăriilor de sector.

· Persoanele care desfășoară activități esențiale vor fi programate în baza propunerilor făcute de angajator.

Pentru persoanele programate în platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login, vaccinarea va incepe în data de 18 ianuarie, iar în urma unei analize efectuate împreună cu Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, care a avut în vedere asigurarea unor centre cu mai multe fluxuri de vaccinare, în prima fază s-a decis organizarea la nivelul capitalei a unui număr de 7 centre cu 22 puncte de vaccinare, organizate în unitățile medicale, după cum urmează:

§ Spitalul Clinic Colțea (centrul ambulatoriu pentru sportivi) – 1 centru cu trei puncte de vaccinare/Calea Dudești, nr.104-122, București;

§ Spitalul Clinic de Urgență Floreasca – 1 centru cu două puncte de vaccinare/Calea Floreasca, nr. 8, București;

§ Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș – 1 centru cu patru puncte de vaccinare/Strada Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, București;

§ Institutul Pneumoftiziologie Marius Nasta – 1 centru cu patru puncte de vaccinare/Șoseaua Viilor, nr. 90, București;

§ Spitalul Obregia –1 centru cu două puncte de vaccinare/Aleea Argeșelu, nr.8, București;

§ Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă – 1 centru cu trei puncte de vaccinare/Strada Panduri, nr. 22, București;

§ Spitalul Universitar de Urgență – 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Splaiul Independenței, nr.69, București.

Reiterăm faptul că Instituția Prefectului Municipiul București, împreună cu Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, cu sprijinul deosebit al Primăriei Generale și al primăriilor de sector, au operaționalizat alte 12 centre cu 64 de puncte de vaccinare comunitare, iar în perioada imediat următoare vor fi pregătite, pentru acesta etapă a campaniei, alte 17 centre cu 76 de puncte de vaccinare. Aceste centre urmează a fi deschise etapizat, în funcție de fluxul de persoane care doresc să se vaccineze și de gradul de aprovizionare cu dozele de vaccin necesare.

Persoanele eligibile se pot programa pentru vaccinare indiferent dacă au sau nu asigurare de sănătate.

Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară și gratuită!

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

14 ianuarie 2021

 

Instituția Prefectului- Municipiul București vă informează că din data de 15 ianuarie debutează etapa a II-a a campaniei de vaccinare împotriva virusului Covid 19, începând cu acestă dată putând fi efectuate programări ale vaccinării, în platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login.

 

În primă fază, vor fi vaccinate persoanele cu grad ridicat de risc: vârstnicii din centrele rezidențiale, adulții de peste 65 de ani, adulții care suferă de boli cronice și persoanele care desfășoară activități esențiale.

 • În categoria vârstnicilor din centrele rezidențiale,conform datelor centralizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică București, vor fi avute în vedere un număr de 2026 persoane și un număr de 352 de angajați care deservesc aceste locații, iar vaccinarea se va realiza de către echipe mobile dedicate acestei activități.
 • În categoria persoanelor cunoscute cu boli cronice se încadrează oricare persoană, indiferent de vârstă, care suferă de una dintre următoarele afecțiuni: diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, inclusiv congenitale, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, afecțiuni pulmonare, afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down, afecțiuni hepatice moderate/severe, afecțiuni autoimune, imunodepresii severe (pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV/SIDA).

Persoanele respective se pot programa pentru vaccinare prin medicii de familie pe lista cărora sunt înscriși. În cazul în care nu au acces la medicul de familie propriu, se pot programa prin următoarele modalități:

 • prin intermediul oricărui alt medic de familie;
 • prin call center la numărul de telefon 021.41.44.425;
 • prin structurile de asistență socială de la nivelul primăriilor de sector.

 

 • Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani se pot programa la vaccinarea împotriva COVID utilizând oricare dintre următoarele modalități:
 • prin intermediul medicilor de familie;
 • individual, prin intermediul platformei (https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login);
 • prin contul unui aparținător, prin intermediul platformei online (de pe un cont se pot înscrie până la 10 persoane);
 • prin call center 021.41.44.425;
 • prin structurile de asistență socială de la nivelul primăriilor de sector.

 

 • Persoanele care desfășoară activități esențiale vor fi programate în baza propunerilor făcute de angajator.

 

Persoanele eligibile se pot programa pentru vaccinare indiferent dacă au sau nu asigurare de sănătate.

 

Procesul de vaccinare va debuta la data de 18 ianuarie, iar în urma unei analize efectuate împreună cu D.S.P. Bucuresti, care a avut în vedere asigurarea unor centre cu mai multe fluxuri de vaccinare, în prima fază s-a decis organizarea la nivelul capitalei a unui număr de 7 centre cu 22 puncte de vaccinare, organizate în unitățile medicale, după cum urmează:

 • Spitalul Clinic Colțea (centrul ambulatoriu pentru sportivi) – 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Calea Dudești, nr.104-122, București
 • Spitalul Clinic de Urgență Floreasca – 1 centru cu două puncte de vaccinare / Calea Floreasca, nr. 8, București
 • Institutul Național de Boli Infecțioase Prof.Dr Matei Balș – 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Strada Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, București
 • Institutul de Peneumoftiziologie Marius Nasta – 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Șoseaua Viilor, nr.90, București
 • Spitalul Obregia – 1 centru cu două puncte de vaccinare / Aleea Argeșelu, nr.8, București
 • Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă – 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Strada Panduri, nr.22, București
 • Spitalul Universitar de Urgență – 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Splaiul Independenței, nr.69, București.

 

Facem mențiunea că, pentru perioada următoare, au mai fost stabilite un număr de alte 29 centre de vaccinare, comunitare, în cadrul cărora vor funcționa un număr de 140 puncte de vaccinare, amplasate în toate sectoarele capitalei, dintre care 12 centre cu 64 puncte de vaccinare sunt deja operaționalizate.

Aceste centre urmează a fi deschise etapizat în funcție de fluxul de persoane care doresc să se vaccineze și de gradul de aprovizionare cu dozele de vaccin necesare.

Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară și gratuită!

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

14 ianuarie 2021

 

 

Instituția Prefectului Municipiului București vă informează că din data de 15 ianuarie debutează etapa a II-a a campaniei de vaccinare împotriva virusului Covid 19, începând cu acestă dată putând fi efectuate programări ale vaccinării, în platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login.

 

În primă fază, vor fi vaccinate persoanele cu grad ridicat de risc: vârstnicii din centrele rezidențiale, adulții de peste 65 de ani, adulții care suferă de boli cronice și persoanele care desfășoară activități esențiale.

 • În categoria vârstnicilor din centrele rezidențiale,conform datelor centralizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică București, vor fi avute în vedere un număr de 2026 persoane și un număr de 352 de angajați care deservesc aceste locații, iar vaccinarea se va realiza de către echipe mobile dedicate acestei activități.
 • În categoria persoanelor cunoscute cu boli cronice se încadrează oricare persoană, indiferent de vârstă, care suferă de una dintre următoarele afecțiuni: diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, inclusiv congenitale, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, afecțiuni pulmonare, afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down, afecțiuni hepatice moderate/severe, afecțiuni autoimune, imunodepresii severe (pacienți transplantați, cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV/SIDA).

Persoanele respective se pot programa pentru vaccinare prin medicii de familie pe lista cărora sunt înscriși. În cazul în care nu au acces la medicul de familie propriu, se pot programa prin următoarele modalități:

 • prin intermediul oricărui alt medic de familie;
 • prin call center la numărul de telefon 021.9462;
 • prin structurile de asistență socială de la nivelul primăriilor de sector.

 

 • Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani se pot programa la vaccinarea împotriva COVID utilizând oricare dintre următoarele modalități:
 • prin intermediul medicilor de familie;
 • individual, prin intermediul platformei (https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login);
 • prin contul unui aparținător, prin intermediul platformei online (de pe un cont se pot înscrie până la 10 persoane);
 • prin call center 021.9462;
 • prin structurile de asistență socială de la nivelul primăriilor de sector.

 

 • Persoanele care desfășoară activități esențiale vor fi programate în baza propunerilor făcute de angajator.

 

 

 

Persoanele eligibile se pot programa pentru vaccinare indiferent dacă au sau nu asigurare de sănătate.

 

Procesul de vaccinare va debuta la data de 18 ianuarie, iar în urma unei analize efectuate împreună cu D.S.P. Bucuresti, care a avut în vedere asigurarea unor centre cu mai multe fluxuri de vaccinare, în prima fază s-a decis organizarea la nivelul capitalei a unui număr de 8 centre cu 23 puncte de vaccinare, organizate în unitățile medicale, după cum urmează:

 

 • Spitalul Clinic Colțea (centrul ambulatoriu pentru sportivi) – 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Calea Dudești, nr.104-122, București
 • Spitalul Clinic de Urgență Floreasca – 1 centru cu două puncte de vaccinare / Calea Floreasca, nr. 8, București
 • Institutul Național de Boli Infecțioase Prof.Dr Matei Balș – 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Strada Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, București
 • Institutul Peneumofiziologie Marius Nasta – 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Șoseaua Viilor, nr.90, București
 • Spitalul Obregia – 1 centru cu două puncte de vaccinare / Aleea Argeșelu, nr.8, București
 • Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă – 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Strada Panduri, nr.22, București
 • Spitalul Universitar de Urgență – 2 centre cu cinci puncte de vaccinare / Splaiul Independenței, nr.69, București.

 

 

Facem mențiunea că, pentru perioada următoare, au mai fost stabilite un număr de alte 29 centre de vaccinare, comunitare, în cadrul cărora vor funcționa un număr de 140 puncte de vaccinare, amplasate în toate sectoarele capitalei, dintre care 12 centre cu 64 puncte de vaccinare sunt deja operaționalizate.

Aceste centre urmează a fi deschise etapizat în funcție de fluxul de persoane care doresc să se vaccineze și de gradul de aprovizionare cu dozele de vaccin necesare.

 

Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară și gratuită!

 

COMUNICAT DE PRESĂ
02.11.2020

Instituția Prefectului- Municipiul București anunță că astăzi, 02.11.2020, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, a hotărât, având în vedere că rata de incidență cumulată, calculată la 14 zile, a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 nu a scăzut sub valoarea de 3/1000 locuitori, la data de 02.11.2020 înregistrându-se incidența de 3,91/1.000 de locuitori, să se mențină pentru următoarele 14 zile, începând cu ora 00:00 a zilei de 03.11.2020 până la ora 24:00 a zilei de 16.11.2020 următoarele măsuri:

– obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise;

– interzicerea organizării și desfășurării activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte;

– interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

– interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

– suspendarea temporă a activităţilor didactice care presupun prezenţa faţă în faţă din unităţile de învăţământ, aplicându-se scenariul 3 (participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții on-line).

Menționăm că, regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art.64 – 70 din Legea nr.55/2020.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în unanimitate, a apreciat că nu este oportun și că nu se impune instituirea de noi restricții la nivelul municipiului București, cadrul normativ existent în vigoare, și avem în vedere H.G. nr. 856/2020, reglementând optim măsurile care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

S-a considerat că se impune o mai atentă urmărire a respectării restricțiilor impuse prin actele normative incidente, reiterate și indivizualizate la nivelul municipiului București prin hotărârile precedente ale Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

În ședința Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă de astăzi, 02.11.2020, s-a insistat pe dispunerea, de îndată, a măsurilor în vederea aplicării prevederilor imperative ale art. 11 cuprinse în Anexa 3 la H.G. nr. 856/2020.

Norma mai sus invocată prevede că, în condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, prin Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, pentru toate instituțiile și operatorii economici publici sau privați, se instituie obligația analizării modului de desfășurare a activității și organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.

Prin măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc se prevede că, în situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii economici publici și privați organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

La nivelul Instituției Prefectului – Municipiul București, s-a stabilit măsura ca funcționarii instituției să înceapă programul de lucru, din data de 03.11.2020, de la ora 07.00, respectiv de la ora 09.00.

Referitor la intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a transmiterii virusului SARS-CoV-2 la nivel local, măsuri care să permită gestionarea situației la parametri adecvați nivelului de infectare înregistrat, precum și pentru o reacție rapidă, pentru ca autoritățile publice să intervină eficient și cu mijloace adecvate, în cadrul ședinței, Primarul General al Capitalei și primarii Sectoarelor Municipiului București au convenit ca, administratorii publici ai piețelor agroalimentare, publice și private, să instituie fluxuri de acces, astfel încât, zonele de intrare în piețele agroalimentare să fie separate de zonele de ieșire. Administratorii vor stabili măsuri prin care va fi asigurat un flux de persoane optim care să conducă la respectarea distanței sociale recomandate, de minim 1,5 metri între cumpărători, dar și între cumpărători și comercianți.

Instituția Prefectului- Municipiul București aduce la cunoștința tuturor bucureștenilor faptul că toate măsurile restrictive prelungite prin Hotărârea adoptată astăzi, în ședința extraordinară a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, nu vizează limitarea libertăților și drepturilor acestora, ci sunt menite să îi apere și să îi protejeze.

De asemenea, asigurăm pe toți bucureștenii că structurile de ordine și siguranță publică care acționează pe raza municipiului București și veghează la respectarea, cu strictețe, a măsurilor instituite, au rolul de a veni în ajutorul cetățenilor, în a-i sprijini și ajuta să perceapă și să conștientizeze importanța respectării normelor legale în vigoare și, doar atunci când acestea sunt încălcate, cu vădită rea- credință, să acționeze în limite legale, aplicând măsuri sancționatorii.

Hotararea CMBSU nr 26 din 02.11.2020 – aici

Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

30.10.2020

Instituția Prefectului – Municipiul București anunță că astăzi, 30.10.2020, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință pentru funcția publică de Subprefect al Municipiului București de către domnul Corneliu CÎRSTEA.

La ceremonia organizată au participat: domnul Secretar de Stat- Gheorghe SORESCU, Prefectul municipiului București, domnul Traian BERBECEANU, Subprefectul municipiului București, domnul Marian-Ioan CIOLTAN, reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și personalul din cadrul Instituției Prefectului- Municipiul București.

Domnul Corneliu CÎRSTEA, exercită, cu caracter temporar, în condițiile legii, funcția publică de subprefect al municipiului București, în baza Hotărârii Guvernului nr. 914 /29.10.2020.