Comunicate de Presa

Comunicat de presă

Prin adresa înregistrată la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr.22297/17.09.2021, Direcția de Sănătate Publica a Municipiului București a comunicat rata de incidență cumulată, a cărei valoare este, în data de 17.09.2021, de 2,05 .

Față de acestea, vă facem cunoscute următoarele:

 • potrivit HG nr.932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, Comitetul Municipiului București pentru Situații de urgență, în maximum 48 de ore de la atingerea acestui prag, pune în aplicare măsurile stabilite prin Hotărârea de Guvern, pe baza analizei prezentate de către Direcția de Sănătate publică a Municipiului București;
 • având în vedere termenul legal de 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite prin Hotărârea de Guvern, în care această instituție prezintă analiza epidemiologică, pentru adoptarea tuturor masurilor care se impun;
 • CMBSU urmează a fi convocat în ședință extraordinară, care se va desfășura on-line, conform prevederilor legale; data și ora desfășurării ședinței vor fi aduse la cunostință cetățenilor și instituțiilor media cu celeritate.

Instituția Prefectului – Municipiul București face apel la cetățeni să respecte recomandările specialiștilor privind normele de igienă și distanțare socială, precum și prevederile actelor normative în vigoare. Reducerea la minimum a riscului de expunere la noul coronavirus este singura cale de a ține sub control răspândirea epidemiei.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

Documentele oficiale emise la nivel național în contextul pandemiei de COVID-19 pot fi consultate pe portalul stirioficiale.ro, în secțiunea Hotărâri și legislație.

Ziua Imnului Naţional 2021

 

Imnul este poate cel mai important simbol național pe care îl avem și care transmite, de fiecare dată, același mesaj: unitate și solidaritate.  

Sărbătoarea de astăzi ne amintește, o dată în plus, cât de importantă este cinstirea istoriei și a eroilor noștri care au făcut posibila identitatea poporului român de astăzi.

La mulţi ani Imnului Naţional! La mulţi ani, România!

COMUNICAT DE PRESĂ

Măsuri de ordine și siguranță publică-AUSTRIA – MACEDONIA DE NORD

AUSTRIA – MACEDONIA DE NORD

măsuri de ordine și siguranță publică

        Duminică, 13 iunie a.c., începând cu ora 19.00, pe stadionul Arena Naţională din Capitală, va avea loc partida de fotbal dintre echipele reprezentative ale Austriei și Macedoniei de Nord, din cadrul Turneului Final EURO 2020.

         Pentru desfășurarea în condiții de ordine și siguranță publică a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei, alături de Poliția Capitalei și ISU București-Ilfov, va lua măsuri pentru deplasarea în condiţii de siguranţă a suporterilor la și de la stadion precum şi pentru menţinerea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei.

Aproximativ 2000 de jandarmi, polițiști și pompieri vor acţiona pentru asigurarea ordinii publice în imediata apropiere a Arenei Naţionale, precum şi pe traseele de deplasare ale suporterilor, pentru prevenirea apariţiei unor evenimente de natură să afecteze climatul de ordine şi siguranţă publică.

Poliţia rutieră va fluidiza traficul și va îndruma conducătorii auto pe rute care să le permit să ajungă la destinația dorită.

În Centrul Vechi, ca punct de atracție, se va acționa în sistem integrat, jandarmerie, poliție și pompieri, fiind dispuse toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică.

În cadrul dispozitivului de ordine publică, se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză, care vor participa la această misiune cu scopul de a asigura o bună relaţionare cu suporterii echipelor. Aceștia vor fi sprijiniți de câte cinci ofiţeri de poliţie din Austria și Macedonia de Nord, care au misiunea de a facilita dialogul și transmiterea principalelor mesaje ale autorităților române.

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, intrarea în stadion, accesul publicului prin turnichete, paza vestiarelor şi protecţia arbitrilor, îndrumarea şi supravegherea publicului în stadion se realizează de către agenţi ai societăţii de pază şi protecţie, contractată de organizator.

         Conform art. 14 din legea nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, anterior permiterii accesului în incinta arenei sportive, participanţii la acest eveniment vor fi supuşi unui control corporal preventiv, efectuat de către firma de securitate contractată de către organizator, cu scopul evitării introducerii pe stadion a unor materiale sau obiecte ce pot pune în pericol siguranţa spectatorilor.

         Din punct de vedere al participării la competiţia sportivă, precizăm următoarele:

Având în vedere condițiile speciale privind desfășurarea evenimentelor sportive pe timp de pandemie de COVID-19, pentru a asista din tribune la meciurile EURO 2020 de pe Arena Națională din București trebuie respectate o serie de reguli impuse de organizator și de legislația în vigoare pe care, cei interesați le pot găsi, fie accesând pagina oficială www.frf.ro fie prin intermediul aplicației EURO 2020.

         – Suporterii vor avea acces pe stadion începând cu ora 16.00, pe baza biletelor puse la dispoziție de organizator și a brățărilor de acces care confirmă respectarea regulilor sanitare și epidemiologice. Doar unul dintre aceste elemente nu este suficient. Spectatorul trebuie să aibă asupra lui și actul de identitate cu care și-a rezervat biletul.

         – Recomandăm suporterilor să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi liniştii publice, delimitându-se de orice formă de violenţă verbală sau fizică ce ar putea conduce la manifestări violente.

– Spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă. Este interzisă afişarea de inscripţii care incită la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă.

– Pentru a evita producerea unor incidente recomandam suporterilor să evite deplasarea în grupuri mari la sau de la arena sportivă.

– Sesizați orice element de dispozitiv cu eventualele probleme pe care le constatați.

Vă mulțimim tuturor pentru înțelegerea manifestată față de măsurile de siguranță luate pentru desfășurarea acestui eveniment sportiv.

SERVICIUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

http://www.jandarmeriabucuresti.eu/2021/06/12/masuri-de-ordine-si-siguranta-publica-austria-macedonia-de-nord/

COMUNICAT DE PRESĂ

Public order and safety measures, AUSTRIA – NORTH MACEDONIA – EURO 2020

AUSTRIA – NORTH MACEDONIA

public order and safety measures

 

         On Sunday, June 13 2021, starting with 19.00, on the Arena Națională stadium in Bucharest, will take place the football match between the representative teams of Austria and North Macedonia, within the EURO 2020 Final Tournament.

         For the conduct of this sporting event in order and public safety, the Bucharest Gendarmerie, together with the Bucharest Police and Bucharest-Ilfov Inspectorate for Emergency Situations, will take measures for the safe movement of fans to and from the stadium as well as for maintaining a climate of security at the level of the Capital city.

Approximately 2000 gendarmes, policemen and firefighters will act to ensure public order in the immediate vicinity of the Arena Națională, as well as on the movement routes of supporters, to prevent the occurrence of events likely to affect the climate of public order and safety.

In the Old Center, as attraction point, the gendarmerie forces, police and firefighters will act in an integrated system, being arranged all the necessary measures to ensure a climate of peace and public safety.

The traffic police will guide drivers on routes that will allow them to reach the desired destination.

In the area of the sports event will be gendarmes from the dialogue teams, english speakers, who will participate to this mission in order to ensure a good relationship with the supporters of the teams. They will be supported by ten police officers from Austria and North Macedonia, whose mission is to facilitate dialogue and the transmission of the main messages of the Romanian authorities.

         In accordance with the provisions of the local Law no. 4 of 2008 on preventing and combating violence during competitions and sports games, with subsequent amendments and completions, entrance to the stadium, public access by turnstiles, guarding of locker rooms and protection of referees, guidance and supervision of the public in the stadium is performed by company agents security guard, contracted by the organizer.

         According to art. 14 of the aforementioned law, prior to allowing access to the sports arena, participants in this event will be subjected to a preventive body control, performed by the security company contracted by the organizer, in order to avoid the introduction on the stadium of some materials or objects that can endanger the safety of the spectators.

From the point of view of participating in the sports competition, we underline the following:

Given the special conditions regarding the conduct of sports events during the pandemic of COVID-19, in order to attend the EURO 2020 matches, a series of rules imposed by the organizer and the legislation in force must be observed. Those interested can find them, either by accessing the official page www.frf.ro or through the EURO 2020 official app.

         – The fans will have access to the stadium starting with 16.00, based on the tickets provided by the organizer and the access bracelets that confirm the observance of the sanitary and epidemiological rules. Just one of these elements is not enough. The spectator must also show his/her identity card.

         – We advise supporters not to get involved in incidents that could lead to disturbance of public order and peace, delimiting themselves from any form of verbal or physical violence that could lead to violent manifestations.

– Spectators are not allowed to bring to stadium the following: alcoholic beverages, pyrotechnic materials prohibited by law or other objects that may endanger the safety of participants in this sporting competition. It is forbidden to display inscriptions that incite national, racial, class or religious hatred, discrimination of any kind and violence.

– In order to avoid incidents, we recommend to avoid traveling in large groups to or from the sports arena.

– Report any problems you find to the authorities.

We thank you all for your understanding of the safety measures taken to conduct this sporting event.

INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTAMENT OF THE GENERAL DIRECTORATE OF BUCHAREST GENDARMERIE

EURO 2020

http://www.jandarmeriabucuresti.eu/2021/06/12/public-order-and-safety-measures-austria-north-macedonia-euro-2020/

Informație 09.04.2021

Ghid de bune practici

privind aplicarea, în cadrul operatorilor economici care operează servicii de vânzare

cu amănuntul, a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului Sars-Cov 2

 

În urma consultărilor la care au participat:

– Instituția Prefectului- Municipiul București (IPMB)

– Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR)

– Asociaţia Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR)

– Organizația Patronală a Retailerilor din România (RORETAIL)

– Asociația Investitorilor de Real Estate din România (AREI)

– Reprezentanţi ai Primăriilor Sectoarelor din Bucureşti,

 

Părţile au ajuns la un acord asupra modului în care poate fi asigurată în mod optim respectarea măsurilor de prevenire a formării aglomerărilor în interiorul magazinelor, măsuri prevăzute în Hotărârea CMBSU nr. 19 din 27.03.2021.

 

În urma discuţiilor a reieşit necesitatea de a informa clienţii, de a asigura flexibilitate comercianţilor în aplicarea măsurilor şi de a menţinere un dialog constant între comercianţi şi autorităţi.

 

Toate părţile au stabilit, prin consens, următoarele acţiuni ca fiind bune practici la nivelul comercianţilor:

 

 1. Afişarea la intrarea în magazin, la loc vizibil, a unui afiş în care să fie menţionat numărul maxim de clienţi care pot fi prezenţi simultan în acel magazin. Afişul trebuie să fie cel puţin de mărime A4 şi caracterele să fie suficient de mari pentru a fi vizibile de la distanţă. Este propus următorul text:

„Pentru a putea respecta regula distanţării fizice, în acest magazin pot fi prezenţi simultan …. clienţi.”

 

 1. Modul de calcul pentru numărul maxim de clienţi va fi făcut prin raportare la cota de max. 7m.p. -client pentru magazinele mari, de tip mall, supermarket, hypermarket sau prin raportare la obligaţia asigurării distanţării de 2 m între clienţi pentru magazinele mici şi mijlocii.

 

 1. Fiecare magazin va trebui să dispună măsurile necesare pentru a evita aglomerarea. Măsurile dispuse sunt la alegerea fiecărui operator economic, acesta putând să evalueze concret situaţia şi să decidă. Printre măsurile sugerate sunt: (*) limitarea numărului de coşuri sau cărucioare disponibile la numărul maxim de clienţi care pot fi simultan în magazin, (**) asigurarea contorizării electronice sau (***) asigurarea contorizării mecanice sau orice alt mijloc pe care operatorul economic îl consideră eficient şi potrivit situaţiei proprii.

 

 1. La atingerea limitei de clienţi, operatorul va opri accesul clienţilor în magazin, urmând a permite accesul pe măsura eliberării capacităţii.

 

Prezentul document va fi adus la cunoştinţa tuturor operatorilor economici prin afişare pe site-ul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti, prin diseminare cu ajutorul instituţiilor de media şi prin intermediul organizaţiilor patronale  participante.

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

26 ianuarie 2021

Instituția Prefectului –  Municipiul București informează că, în cuprinsul Hotărârii nr.2 din 22.01.2021 adoptată de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență,  s-a constatat o eroare materială în ceea ce privește intervalul orar în care este permisă activitatea restaurantelor și cafenelelor, fiind înscris, în mod eronat, intervalul 06.00-21.00.

În Anexa nr.3 a H.G. nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, este prevăzut orarul 06.00- 23.00, ca interval în care este permisă activitatea restaurantelor și cafenelelor.

Potrivit procesului-verbal de ședință întocmit de Secretariatul Tehnic Permanent, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență s-a constatat că, în intervalul de timp 20.01.2021 – 22.01.2021, incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din municipiul București a fost mai mică de 3/1.000 de locuitori, potrivit comunicării oficiale a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București.

De asemenea, s-au luat în discuție obligativitatea respectării prevederilor H.G. nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit Anexei nr.3 a aceluiași act normativ.

În cadrul dezbaterilor, membrii Comitetului și-au exprimat punctele de vedere cu privire la oportunitatea adoptării măsurilor prevăzute în Anexa nr.3, astfel cum au fost formulate de legiuitor. Nu au existat discuții referitoare la  modificarea intervalului orar în care se vor aplica acestea măsuri, altfel decât au fost prevăzute în hotărârea de guvern incidentă.

Astfel, potrivit reglementărilor prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, a fost întocmită  Erata la Hotărârea nr.2 din 22.01.2021 a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, care va fi adusă la cunoștința publicului.

Prefectul municipiului București, domnul Traian Berbeceanu, își prezintă public scuzele pentru eroarea susmenționată.

Erată la Hotărârea nr. 2 din 22.01.2021 a CMBSU

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

22 ianuarie 2021

 

Instituția Prefectului – Municipiul București anunță că, astăzi, 22 ianuarie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență.

Luând în considerare evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2, și rata de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului București la data de 22.01.2021, comunicată de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, prin raportare la prevederile Legii nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere rata de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului București de 2,52/1.000 de locuitori,  Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a hotărât instituirea următoarele măsuri în domeniul HORECA, precum și în domeniul cultural, divertisment și recreativ începând cu data de 25.01.2021, ora 00.00, cu condiția menținerii ratei de incidență sub 3/1000 de locuitori:

 1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-21.00;
 2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00;
 3. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1493/2788/149/2020;
 4. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3245/1805/2020;
 5. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-21.00.

 

Menționăm că regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotararea CMBSU nr. 2 din 22.01.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
18.01.2021

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că, astăzi, 18.01.2021, a avut loc Ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.
Astfel, în aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 3 din 12 ianuarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, luând în considerare evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2, cu raportare la prevederile Ordinului nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a aprobat schimbarea destinației următoarelor spații în centre de vaccinare:

1. Complexul Expozițional Romexpo, B-dul Mărăști nr. 65-67 – 12 centre cu 64 puncte de vaccinare;
2. Centrul de zi Sfânta Maria, Str.Oituz nr. 9 – 1 centru cu 5 puncte de vaccinare;
3. Centrul de Îngrijire și Găzduire Neghiniță, Str. Viitorului nr.54 – 1 centru cu 4 puncte de vaccinare;
4. Circul Metropolitan, Aleea Circului, nr. 15 – 3 centre cu 14 puncte de vaccinare;
5. Centrul cultural Eminescu, Parcul Național – 1 centru cu 3 puncte de vaccinare
6. Palatul Național al Copiilor București, B-dul Tineretului nr.8-10 – 2 centre cu 8 puncte de vaccinare;
7. Grand Arena Mall, B-dul Metalurgiei nr 12-18 – 2 centre cu 6 puncte de vaccinare;
8. Sun Plaza, Calea Văcărești nr.395 – 2 centre cu 10 puncte de vaccinare;
9. City Office, Piața Eroii Revoluției – 1 centru cu 4 puncte de vaccinare;
10. Centrul Multifuncțional ” Sf. Andrei ” – 1 centru cu 4 puncte de vaccinare;
11. Clubul Seniorilor „Mihai Eminescu” – 1 centru cu 6 puncte de vaccinare;
12. Universitatea Politehnica București – 3 centre cu 16 puncte de vaccinare.

Facem precizarea că, în mare parte, centrele de vaccinare sunt deja operaționalizate – 14 centre de vaccinare cu 73 de puncte de vaccinare – iar celelalte sunt în fază avansată de amenajare, urmând a fi deschise etapizat, în funcție de cantitățile de vaccin alocate municipiului București și de cererile de vaccinare înregistrate prin intermediul platformei:https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login.
Astfel, începând cu 20.01.2021 își vor începe activitatea 2 centre cu 10 puncte de vaccinare, amenajate în cadrul Complexului Expozițional Romexpo și centrul de vaccinare amenajat la Clubul Seniorilor Mihai Eminescu cu 5 puncte de vaccinare, Calea Plevnei, nr. 234, sector 6.
Pentru centrele de vaccinare care își vor începe activitatea în data 20.01.2021 se pot face programări pe platforma: https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login.