Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează concurs, în condițiile legii, pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante, în cadrul Direcției juridice

 A N U N Ţ

 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs, în condițiile legii, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

– consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică,

– consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului contencios administrativ – Direcția juridică.

Proba scrisă va avea loc în data de 10.06.2019, ora 10.00, iar data desfășurării interviului va fi stabilită ulterior.

Condiţiile generale de ocupare a funcțiilor publice prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare:

– are cetăţenia română şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

– îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
 • un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 • Cerințe specifice:
 • necesitatea obținerii autorizației de acces la informații secrete de serviciu, de către candidații declarați “admis”.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

– data limită de depunere a dosarelor: candidaţii vor depune dosarele de concurs în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Serviciu resurse umane, etaj 4, camera 408-409.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs – formularul se găsește pe pagina de internet ”https://b.prefectura.mai.gov.ro” la secțiunea Despre noi – Organizare – Cariera, sau se va pune la dispoziţie de către Serviciul resurse umane;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 Formular înscriere

Atribuțiile postului din cadrul Compartimentului contencios administrativ

Atribuțiile postului din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu

BIBLIOGRAFIE concurs consilier juridic asistent Comp . contencios administrativ

BIBLIOGRAFIE concurs consilier juridic asistent Serv pt aplicarea legilor cu caracter reparatoriu

Rezultat selecție dosare

Rezultat scris

Rezultat Interviu

Rezultat final