Proiecte, Programe, Parteneriate

Proiecte cu finanțare europeană/ Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR

 • Având în vedere adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor referitoare la realizarea Campaniei naționale de împădurire prevăzută de Planul Național de Redresare și Reziliență, aducem la cunoștință următoarele:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este coordonatorul investiției „Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane” din cadrul PNRR. Această investiție are ca obiectiv realizarea de împăduriri și reîmpăduriri pe o suprafață de 56.700 ha.

Măsura de investiții „Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri” vizează realizarea de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice, prin identificarea terenurilor, finanțarea împăduririi și a lucrărilor de îngrijire a plantațiilor.

Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de  păduri” are o valoare totală estimată de 500 de milioane de euro  și vizează înființarea de trupuri de pădure, cu suprafața minimă de 0,5 ha și perdele forestiere de protecție, cu suprafața minimă de 0,1 ha. Beneficiarii acestei scheme pot fi deținătorii publici sau privați de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora.

În cadrul schemei de ajutor de stat, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare este de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul „primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de luna februarie 2026.

Pentru implementarea cât mai facilă a schemei de ajutor de stat a fost concepută aplicația informatică „Program de gestionare împăduriri PNRR (PGI)”, care poate fi accesată la adresa de internet impaduriripnrr.mmap.ro.

 • Având în vedere adresa Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse referitoare la lansarea apelului în vederea accesării fondurilor europene pentru crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, în cadrul Componentei 13 – Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), aducem la cunoștință următoarele:

Crearea posibilității de finanțare a unor obiective naționale relevante, care să contribuie în mod direct la îmbunătățirea calității vieții și remedierea unor probleme de sistem identificate în diferite sectoare de activitate, reprezintă o prioritate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

La nivel național lipsa serviciilor de îngrijire de zi destinată copiilor expuși riscului de separare de familie continuă să rămână una din principalele cauze ce conduc la eșecul activităților de prevenire a separării copiilor de familie și intrarea în sistemul de protecție specială.

În acest context, una din țintele PNRR vizează prevenirea separării copiilor de familie, care beneficiază de o finanțare de 50.270.000 Euro, în vederea înființării unei rețele de 150 de centre de zi. Astfel, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a lansat în acest sens apelul de proiecte destinat furnizorilor publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii, ce funcționează la nivelul unităților administrativ teritoriale și care pot depune proiecte individuale sau în parteneriat cu furnizori privați acreditați, de servicii sociale.

Activitățile eligibile ale proiectelor se încadrează în următoarele acțiuni:

– construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea unei clădiri pentru înființarea unui serviciu social pentru prevenirea separării copiilor de familie;

– dotarea centrelor de zi prevăzute;

– susținerea funcționării serviciului social nou înființat după finalizarea investiției pentru o perioadă de maxim 8 luni, dar fără a depăși 31 decembrie 2024.

Prin proiect va fi creat unul din următoarele servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale:

a) Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți – cod serviciu social 8891CZ-C-II;

b) Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități – cod serviciu social 8891CZ-C III;

c) Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii – cod serviciu social 8899CZ-F-I;

Un proiect poate viza înființarea unei singure categorii de centre de zi din cele enumerate anterior.

Pentru a veni în sprijinul celor interesați, Ghidul specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I.1, precum și alte documente și informații necesare întocmirii cererilor de finanțare pot fi consultate la adresa: http://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

 • 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri al căror consum de energie este aproape zero;
 • 484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale.

Sumele care vor depăși pragul sus-menționat vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate neeligibile.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte a început în data de 07 noiembrie 2022, ora 10:00, și se va închide în data 09 ianuarie 2023, ora 23:59.


 • Proiectul “ACCES – Administrație în sprijinul cetățeanului prin calitatea și eficiența serviciilor”, cod SMIS 11273, a fost implementat în perioada septembrie 2010 – martie 2012 și a beneficiat de finanțare europeană prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, în cadrul axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul major de intervenţie 2.2 „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”, operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”.

Scopul proiectului a fost de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa furnizării serviciilor publice prin: introducerea unui sistem electronic de gestionare a documentelor, instruirea personalului instituţiei, crearea unui portal online de identificare în timp real a stadiului de soluţionare a dosarelor aflate în lucru, introducerea de infochioşcuri şi introducerea unui sistem de arhivare electronică a documentelor.


Proiecte în parteneriat cu instituții publice, societatea civilă și mediul privat

Anul 2017

 • Protocol de parteneriat încheiat cu ASOCIAȚIA ROMÂNIA CULTURALĂ, în vederea realizării proiectului cultural „REGINA SOLDAT”, în cadrul evenimentelor dedicate Centenarului Marii Unirii și Primului Război Mondial: expoziție itinerantă, simpozion, mese rotunde și ateliere educaționale. I.D.E.A.S. – Incluziune. Diversitate. Egalitate. Conştientizare. Succes (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România)

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană – DG Justiție și Consumatori și implementat de Compania pentru formarea și angajarea persoanelor cu dizabilități din Slovenia, cu parteneri din sectorul privat și public din trei țări: România, Slovenia și Croația. Agenția Națională a Funcționarilor Publici este unul dintre partenerii români, alături de Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 și Fundaţia Forum for International Communications.

Proiectul se va desfășura pe parcursul a doi ani (2017-2018) și are ca obiectiv promovarea și stimularea punerii în aplicare a principiului nediscriminării și respectarea acestuia și a drepturilor omului, prin crearea și dezvoltarea Cartelor Diversității în Slovenia, România și Croația pentru sectorul privat și public.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 16 instituții publice (din municipiul București și județele Buzău, Giurgiu și Prahova), precum și minimum 30 de companii private. Din Capitală, au fost selectate în grupul țintă al proiectului următoarele instituții: Instituția Prefectului Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6.

Informații suplimentare despre acest proiect sunt disponibile la următorul link: www.anfp.gov.ro/continut/Proiect_IDEAS

 • Protocol de parteneriat cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie
 • Protocol în vederea implementării în România a programelor cu caracter mondial/național de educaţie pentru mediu „Eco-Şcoala” (Eco-Schools); „Să învăţăm despre pădure” (Learning About Forests); „Tineri reporteri pentru Mediul Înconjurător” (Young Reporters for Environment); “Mai curat” (Litter Less); „Eco-Fotogafia anului”.

Anul 2016

 • Protocol de colaborare încheiat cu Școala Gimnazială nr. 178, respectiv Colegiul Tehnic „Media”, pentru organizarea de activități în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
 • Protocol de parteneriat cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, în vederea implementării în România a programelor cu caracter mondial de educaţie pentru mediu „Eco-Şcoala” (Eco-Schools); „Să învăţăm despre pădure” (Learning About Forests); „Tineri reporteri pentru Mediul Înconjurător” (Young Reporters for Environment); “Mai curat” (Litter Less); Blue flag, precum şi a programelor cu caracter naţional de educaţie pentru mediu „Patrula Eco” și „Eco-Fotogafia anului”.
 • Protocol de parteneriat cu KARTELL MEDIA & EVENTS privind sprijinirea proiectului KULTURAMA – un proiect ce promovează și ajută la dezvoltarea tinerilor artiști români din București.
 • Protocol de parteneriat cu KARTELL MEDIA & EVENTS privind susținerea evenimentului sportiv-cultural ARTA SPORTULUI by CAMELIA POTEC, din 11-26 iunie 2016. Obiectivele principale se bazează pe doi mari piloni, sport și artă, constând în promovarea sportului prin oferirea publicului larg liberul acces la manifestații sportive de calitate și valorificarea bogăției arhitecturale a Pieței George Enescu, locul de desfășurare a evenimentului, după modelul marilor orașe europene. Pe durata celor două săptămâni au fost prevăzute demonstrații și cursuri de înot, expoziții de fotografie cu tematică sportivă, ateliere de creație pentru copii, mini-concerte și spectacole.
 • Protocol cu FUNDAŢIA LUMINA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru susținerea evenimentelor GALA CULTURALĂ INTERNAȚIONALĂ și FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE LIMBĂ ȘI CULTURĂ, evenimente ce își propun să celebreze multiculturalitatea și să contribuie la dezvoltarea prieteniei dintre cele două țări prin activități culturale, sportive si științifice.
 • Protocol cu Asociația JUNIOR SPORT privind susținerea evenimentului BALUL JUNIOR SPORT. Obiectivul principal al evenimentului îl reprezintă prezentarea și premierea celor mai valoroși 10 juniori de la 10 discipline sportive olimpice, care au avut cele mai bune performanțe în anul 2015; în plus, susținerea a două cazuri sociale ale unor copii din mediul sportiv.
 • Protocol de parteneriat cu Asociaţia Ghidelor şi Ghizilor din România pentru susținerea organizării Concursului de artă fotografică „Fii pregătit!” – ediția a III-a, 2016. Prin acest concurs, orice persoană care iubește fotografia este încurajată să participe prin imortalizarea unor momente unice din activitățile organizate cu copiii și tinerii, activități ce au legătură cu arta, cultura și creația – ateliere, cursuri, tabere, ceremonii, expoziții, proiecte comunitare, concursuri, activități de voluntariat, precum și orice alte activități care presupun implicarea unui grup de tineri și au impact asupra comunității.

Anul 2015

 • Instituția Prefectului – Municipiul București a reînnoit parteneriatul cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie. Scopul parteneriatului îl constituie promovarea implementării în România a programelor cu caracter mondial de educaţie pentru mediu, și anume:
 • Programul „Eco-Şcoala”(Eco-Schools); Programul „Să învăţăm despre pădure” (Learning About Forests); Programul „Tineri reporteri pentru Mediul Înconjurător”(Young Reporters for Environment); Campania “Mai curat” (Litter Less); Programul Blue flag, precum şi a programelor cu caracter naţional de educaţie pentru mediu: Programul „Patrula Eco” și Programul „Eco-Fotogafia anului”.  
 • Parteneriat pe doi ani de zile încheiat cu Asociaţia “FOIŞORUL DE FOC = VOLUNTARIAT ŞI PARTENERIAT PENTRU VIAŢĂ” în scopul susţinerii reciproce în derularea de campanii de informare a populaţiei privind promovarea voluntariatului pentru situaţii de urgenţă şi a importanţei acestuia în viaţa comunităţilor locale.

Anul 2014

 • Instituția Prefectului – Municipiul Bucureşti este parteneră în campania de prevenire a traficului de persoane “VIEŢI FURATE, VISE SPULBERATE… Alege educaţia, spune NU traficului de persoane!” – clip campanie

Campania este derulată de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANTIP) prin Centrul Regional Bucureşti, în parteneriat cu Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, Televiziunea Română şi Revista “Pentru Patrie”. Scopul campaniei este acela de a informa şi preveni asupra fenomenului traficului de persoane. Grupul-țintă: elevi cu vârste cuprinse între 14 – 18 ani de pe raza de competenţă a Centrului Regional Bucureşti: municipiul Bucureşti şi judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov, Giurgiu şi Teleorman. Campania se va desfăşura pe parcursul anilor de învăţământ:   2013-2014, respectiv 2014-2015.

 • Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti participă, în calitate de partener local, la implementarea proiectului „Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media„, finanţat prin granturile Spaţiului Economic European 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, şi derulat în perioada mai 2014 – aprilie 2015, de către asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă Agenda 21”, în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Anul 2013

 • Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti colaborează, în calitate de partener local, la implementarea proiectului „Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici”, finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 şi derulat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în parteneriat cu Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia şi Asociaţia Municipiilor din România, în perioada 2013-2014.
 • Parteneriatul cu Asociaţia “FOIŞORUL DE FOC = VOLUNTARIAT ŞI PARTENERIAT PENTRU VIAŢĂ”, încheiat în scopul susţinerii reciproce în derularea unor campanii de informare a populaţiei privind promovarea voluntariatului pentru situaţii de urgenţă şi a importanţei acestuia în viaţa comunităţilor locale.
 • Parteneriatul cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, prin care se urmăreşte promovarea implementării în municipiul Bucureşti, la nivelul reţelei şcolare, a programelor internaţionale de educaţie pentru mediu: „Eco-Şcoala” (Eco-Schools), „Să învăţăm despre pădure” (Learning about Forests), „Tineri reporteri pentru mediul înconjurător” (Young Reporters for Environment), Blue Flag, Iniţiativa Europeană U4Energy, precum şi a programelor naţionale „Patrula Eco”, „Eco-fotografia anului” şi Festivalul de film documentar „Lumina verde”.
 • Parteneriate cu Facultatea de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi cu Facultatea de Administraţie şi Afaceridin cadrul Universităţii Bucureşti, în vederea organizării de stagii de practică pentru studenţii şi masteranzii acestora.