Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează în data de 23.12.2019, proba scrisă, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de promovare în grad profesional de nivel superior

 

E R A T Ă 

 

Se revine în parte la anunțul nr. 24094/22.11.2019 privind organizarea în data de 23.12.2019, proba scrisă, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de promovare în grad profesional de nivel superior a funcţionarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – Municipiul București, întrucât în cuprinsul anunțului publicat în data de 22 noiembrie 2019, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:

în loc de: “Data limită de depunere a dosarelor este 18.12.2019, proba scrisă se va susţine în data de 23 decembrie 2019, ora 10:00, iar interviul se va stabili ulterior.”

se va citi: “Data limită de depunere a dosarelor este 11.12.2019, proba scrisă se va susţine în data de 23 decembrie 2019, ora 10:00, iar interviul se va stabili ulterior.”

A N U N Ţ

 

Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti organizează în data de 23.12.2019, proba scrisă, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de promovare în grad profesional de nivel superior a funcţionarilor publici care ocupă următoarele posturi:

– consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului financiar, contabilitate – Biroul financiar, contabilitate și salarizare – Serviciul economic, achiziții publice și administrativ – 1 post;

– consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică – 1 post.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească funcţionarul public din cadrul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti pentru a participa la concurs, conform prevederilor art. 479 alin. (1) lit. a) și lit. c)-d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Serviciul resurse umane din cadrul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti şi conţin în mod obligatoriu:

– formularul de înscriere;

– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

– copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

– cazierul administrativ.

Bibliografia necesară susţinerii probelor concursului este prevăzută în anexele nr. 1 și 2 la prezentul anunț.

Data limită de depunere a dosarelor este 18.12.2019, proba scrisă se va susţine în data de 23 decembrie 2019, ora 10:00, iar interviul se va stabili ulterior.

Notă: se pot înscrie la concurs toţi funcţionarii publici care ocupă, în prezent, posturile mai sus menţionate şi vor fi declaraţi admişi cei care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la concurs și care obţin punctajul minim necesar de 50 puncte la fiecare dintre probe.

BIBLIOGRAFIE cuprinzând lista actelor normative pentru susţinerea concursului de promovare în grad profesional de nivel superior a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate – Biroul financiar, contabilitate și salarizare – Serviciul economic, achiziții publice și administrativ

 1.  Constituţia României, revizuită;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare: Partea a IV a – Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate, Partea a VI a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice și Partea a VII a – Răspunderea administrativă;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE cuprinzând lista actelor normative pentru susţinerea concursului de promovare în grad profesional de nivel superior a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică

 1. Constituţia României, revizuită;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare: Partea a IV a – Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate, Partea a VI a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice și Partea a VII a – Răspunderea administrativă;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare;
 5. HG nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările ulterioare;
 6. HG nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Formular înscriere

Rezultat selecție dosare

Rezultat Probă scrisă 

Rezultat interviu

Rezultat final concurs