Atribuţiile prefectului/Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă

Potrivit Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul situaţiilor de urgenţă, prefectul are următoarele atribuţii:
– asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, pregătirea şi aducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă;
– dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie;
–  utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;
    Prefectul poate solicita primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz, convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice.
În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale, prefectul poate solicita convocarea de îndată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Pentru îndeplinirea atribuţiunilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ.
 
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă
 
Temeiul legal:
– Ordinul nr. 283/08.05.2012 privind actualizarea Componenţei Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, actualizarea componenţei  Grupurilor de Suport Tehnic, pe tipuri de risc şi actualizarea Regulamentului privind organizarea atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 15/2005;
– Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.
Principalele atribuţii:
Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt organisme interinstituţionale de sprijin şi componente ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
La nivelul municipiului Bucureşti se constituie, sub conducerea prefectului, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii principale:
– informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
– evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul municipiului Bucureşti, stabileşte măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor;
– declară, cu acordul Ministrului Afacerilor Interne, starea de alertă pe teritoriul municipiului Bucureşti şi propune instituirea stării de urgenţă;
– analizează şi avizează planul municipal pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
– informează Comitetul Naţional şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti asupra activităţii desfăşurate.