Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează în perioada 08.11 – 12.11.2018, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de promovare în grad profesional de nivel superior a funcţionarilor publici

A N U N Ţ

 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează în perioada 08.11 – 12.11.2018, la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs de promovare în grad profesional de nivel superior a funcţionarilor publici care ocupă următoarele posturi:

– consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu – Direcția juridică  – 2 posturi;

– consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului salarizare – Serviciul economic, achiziții publice și administrativ – 1 post.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească funcţionarul public din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti pentru a participa la concurs, conform prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs, se depun la Serviciul resurse umane din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti şi conţin în mod obligatoriu:

– formularul de înscriere;

– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

– cazier administrativ.

Bibliografia necesară susţinerii probelor concursului este prevăzută în anexele nr. 1 și 2 la prezentul anunț.

Data limită de depunere a dosarelor este 29.10.2018, proba scrisă se va susţine în data de 08 noiembrie 2018, ora 10:00, iar interviul pe data de 12 noiembrie 2018, ora 12:00.

Notă: se pot înscrie la concurs toţi funcţionarii publici care ocupă, în prezent, posturile mai sus menţionate şi care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la concurs, şi vor fi declaraţi admişi funcţionarii publici care obţin punctajul minim necesar de 50 puncte la fiecare dintre probe.

Bibliografie

Rezultat Selecție Dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat Interviu

Rezultat final