Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Bucureşti organizează concurs în vederea încadrăriia unui post de personal contractual, de analist (programator) ajutor II – IA la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor al municipiului Bucureşti

A N U N Ţ

 

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Bucureşti organizează concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi ale Procedurii PS – 001 – Direcţia Medicală – RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, a unui post de personal contractual, de analist (programator) ajutor II – IA la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor al municipiului Bucureşti.

 

Pentru a participa la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. CONDIŢII GENERALE:
 2. a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. b) cunoște limba română, scris şi vorbit;
 4. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. f) nu a fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 8. g) este declarat „apt” la testarea psihologică organizată pentru ocuparea funcţiei scoasă la concurs;
 9. h) este declarat „apt” la examinarea medicală efectuată în cadrul structurilor abilitate ale M.A.I.
 10. CONDIŢII SPECIFICE

Pentru ocuparea postului analist (programator) ajutor II – IA:

– studii: medii (M) cu diplomă de bacalaureat, vechime 6 luni;

– curs de analist (programator) ajutor P.C. sau de nivel superior

 

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 49, sector 2, şi va consta în trei etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, în data de 18.09.2018, proba scrisă în data de 27.09.2018 ora 10.00 şi interviul în data de 04.10.2018, ora 10.00.

 

Tematica și bibliografia concursului sunt parte componentă a prezentului anunţ, conform anexelor.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de 14.09.2018 orele 15.00 la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului DRPCIV;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritate sau instituţia publică;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în meserie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat „admis” la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise (27.09.2018, orele 10.00);
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa eliberată de către medicul de familie va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 7. g) Curriculum Vitae model Europass care poate fi completat online sau descărcat accesând următorul link:https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions;
 8. h) autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului, conform modelelor anexate;
 9. i) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, conform modelului anexat;
 10. j) caracterizare de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor, în primul an de la absolvire, din care să rezulte profilul profesional şi moral;
 11. k) 2 fotografii color 9x12cm;
 12. l) 3 fotografii color 3x4cm;
 13. m) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 14. n) fişă de aptitudini eliberată de medicul de medicina muncii, din cadrul structurii competente de medicina muncii la care este arondată unitatea, din care să nu rezulte inaptitudinea permanentă în muncă, respectiv incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care candidează şi pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă. Acest document va fi obţinut, potrivit prevederilor Procedurii PS – 001 – Direcţia Medicală – RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I. precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne şi depus la dosarul de concurs, cel mai târziu până la data de 27.09.2018, orele 10.00.

Actele prevăzute la lit. b), c), d) şi m) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

Examinarea psihologică se va desfăşura la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, la o dată care va fi comunicată ulterior candidaţilor, în timp util.

Comunicarea rezultatelor la selecţia dosarelor se face prin menţiunea „admis/respins”, iar la proba practică şi interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis/respins”, prin afişare la avizierul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din municipiul Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 49, sector 2, şi pe site-ul oficial al unităţii, respectiv www.drpciv.ro la secţiunea ”Carieră”, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la avizierul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din municipiul Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 49, sector 2, şi pe site-ul oficial al unităţii, respectiv www.drpciv.ro la secţiunea ”Carieră”, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 

Rezultatele finale se afişează la avizierul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din municipiul Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 49, sector 2, şi pe site-ul oficial al unităţii, respectiv www.drpciv.ro la secţiunea ”Carieră”, în data de 08.10.2018, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021-301.95.73 sau interior 14327 Serviciul resurse umane al Direcţiei Regim Permise Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în zilele lucrătoare între orele 8.00-16.00.

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

model_cerere

tabel rude

Tematica și bibliografie p.c. ANALIST