COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

22 februarie 2022

Instituția Prefectului – Municipiul București informează că astăzi, 22.02.2022, s-a desfășurat ședința extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Astfel, având în vedere:

– Hotărârea Comitetului Municipiului București nr. 3/12.01.2022 prin care a fost constituită comisia mixtă de verificare a aspectelor semnalate de Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea cu nr. 409/11.01.2022, înregistrată la Instituția Prefectului- Municipiul București sub nr. 783/11.01.2022;

– Procesul verbal încheiat de către comisia mixtă de verificare a aspectelor semnalate de Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea în data de 14.01.2022, înregistrat la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București cu nr. 1277/01.02.2022 și la Instituția Prefectului- Municipiul București sub nr. 2312/01.02.2022 referitor la apariția unui vortex cu diametrul de circa 30 cm, în zona amonte a biefului Mărășești la circa 50 m aval de podul de pe Calea Victoriei și Nota privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Procesul Verbal din 14.01.2022;

– Planul de măsuri pentru remedierea situației de urgență de la obiectivul „Amenajarea complexă a râului Dâmbovița, în municipiul București” (radierul cuvei de apă curată din bieful Mărășești, aval de podul de pe Calea Victoriei);

– Regulament privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Apelor şi Pădurilor și Ministerului Afacerilor Interne nr. 459/78/2019;

– prevederile OUG nr. 21/2004 privind managementul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotarârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul situațiilor de risc, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1491/2004  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

– Hotărârea Guvernului nr. 1087/06.10.2021 privind numirea doamnei Vacaru Georgiana – Alexandra în funcția de prefect al municipiului București,

În temeiul prevederilor art. 11^1 alin. (1) coroborat cu art. 23 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. 2 pct.1 lit. (b) și ale art. 20, alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Apelor şi Pădurilor și Ministerului Afacerilor Interne nr. 459/78/2019,

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă  a luat act de situația de urgență astfel cum a fost consemnată în Procesul verbal încheiat de către comisia mixtă de verificare a aspectelor semnalate de Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș – Vedea în data de 14.01.2022, înregistrat la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București cu nr. 1277/01.02.2022 și la Instituția Prefectului – Municipiul București sub nr. 2312/01.02.2022 referitor la apariția unui vortex cu diametrul de circa 30 cm, în zona amonte a biefului Mărășești la circa 50 m aval de podul de pe Calea Victoriei și prin Nota privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Procesul Verbal din 14.01.2022 și  a dispus aplicarea măsurilor cuprinse în Planul de măsuri pentru remedierea situației de urgență de la obiectivul „Amenajarea complexă a râului Dâmbovița, în municipiul București” (radierul cuvei de apă curată din bieful Mărășești, aval de podul de pe Calea Victoriei).

Pentru restabilirea stării de normalitate, Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov va demara lucrările de intervenție pentru reparație pereu și radier cuvă de apă curată, râu Dâmbovița, bief Mărășești, mal stâng, 50 m aval de podul de pe Calea Victoriei, cu fonduri proprii alocate de Administrația Națională „Apele Române”.

            Primăria Municipiului București, S.C. Apa Nova București S.A., Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București vor acorda sprijinul necesar conform competențelor și atribuțiilor fiecărei instituții pentru soluționarea acestei situații precum și a altora similare ulterioare.