COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
7 aprilie 2020
Să fim responsabili, stă în puterea noastră, a tuturor!
La data prezentului comunicat, la nivelul municipiului București, în spațiile de carantină instituționalizată, sunt cazate 1.368  persoane.
Informăm cetățenii cu privire la activitățile desfășurate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Astfel, în data de 06.04.2020, pe raza Municipiului Bucureşti, în domeniul de aplicare a actelor normative specifice stării de urgență, numărul efectivelor angrenate -2.129, din care 1.057 din  poliție, 584 din poliția locală, 440 din jandarmerie și 48 din  Ministerul Apărării Naționale.
Au fost executate următoarele misiuni:
– pentru menținerea ordinii publice la unități spitaliceşti/locații carantină -15;
– pentru depistarea/reținerea persoanelor care se sustrag măsurilor de izolare/carantină- 23;
– pentru fluidizarea circulației/escortarea convoaielor/coloanelor de auto- 22;
– pentru identificarea persoanelor în cadrul anchetelor epidemiologice- 3;
– pentru verificarea, prin măsuri specifice, a respectării interdicţiilor impuse persoanelor aflate izolare/carantină- 65;
– pentru verificarea respectării de către societățile comerciale/persoanele fizice autorizate a interdicţiilor impuse pe timpul stării de urgență- 12;
– acțiuni/controale în domeniul combaterii criminalităţii economice- 2;
Au fost verificate 2.468 locații de carantinare/izolare.
Au fost verificate 3.018 persoane cu privire la respectarea măsurilor  de izolare/carantină din care:
-identificate că nu respectă măsurile de izolare- 0;
– identificate cã nu respectă măsurile de carantinä- 0;
Dosare penale înregistrate din care:
art. 352 C.P.-  zădănicirea combaterii bolilor- 0.
Sancțiuni contravenționale aplicate  din care:
– pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină- 0;
– pentru fapte de natură economică- 0;
– alte contravenții în context -952.
Valoarea sancțiunilor contravenționale -2.703.080 lei.
Informăm cetățenii municipiului București că, în data de 06.04.2020, pentru nerespectarea restricțiilor de circulație, au fost aplicate 951 sancțiuni, în valoare de 2.701.080 lei.
Totodată, menționăm că, în ultimele zile, în cadrul acțiunilor de verificare a măsurilor privind restricționarea circulației, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au întocmit 20 dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals și uz de fals sub semnătură privată.
În fapt, în urma verificării documentelor prezentate, a unor adeverințe emise de angajator, s-a stabilit că persoanele în cauză, fie aveau contractele de muncă suspendate, fie nu au fost niciodată angajați ai societăților respective.
Cercetările sunt continuate sub supravegherea unităților de parchet, urmând a se stabili modul în care persoanele respective au intrat în posesia adeverințelor.
Vă informăm că aceste acțiuni continuă, polițiștii având constant suportul Inspectoratului Teritorial de Muncă București.
  Având în vedere situația de urgență instituită la nivel național prin decret prezidențial, care a determinat și impus autorităților publice din România adoptarea de măsuri cu caracter special pentru combaterea epidemiei și, concomitent, pentru protejarea populației,
 în deplină conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/2020 emis de Președintele României și în concordanță cu celelalte acte normative emise în aplicarea acestui decret, Guvernul României, Ministrul Sănătății și Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au emis acte administrative cu caracter normativ prin care au reglementat relațiile pacient-medic, astfel încât în perioada stării de urgență acestea să se efectueze în condiții speciale și specifice stării de urgență, iar documentele emise cu privire la situația medicală a pacientului să poată fi transmise și în format electronic.
Astfel, Guvernul României a emis Hotărârea nr. 252/30.03.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, în baza căreia, printre altele,  ”Medicii de familie eliberează prescripţie medicală în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist”, conform art. 5 alin. (3) punctul 1, teza introductivă, punctul 2 teza introductivă, iar ”Pe perioada stării de urgență, consultațiile medicale ….. pot fi acordate și la distanță … și se pot realiza prin orice mijloace de comunicare”.
De asemenea, conform art. 13 alin. (1) – alin. (4), din același act normativ, ”Pe perioada stării de urgenţă, pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază de consultaţii, inclusiv consultaţii la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic”. Pentru toate situațiile, medicii de familie emit documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.
Totodată, Ministrul Sănătăţii a emis Ordinul nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, modificat și completat, act normativ prin care s-a definit noțiunea de carantină – ”Prin  carantină  se  înţelege  atât  instituirea  măsurii  de  carantină  instituţionalizată  (în  spaţii  special  amenajate),  cât  şi  instituirea  măsurii  de  izolare la  domiciliu” – art. 1 alin. (1) -, și care a stabilit, la art. 5 alin. (1), că ”Asiguraţii cărora li se aplică măsura de carantinare instituţionalizată în spaţiile special amenajate şi persoanele cărora li se interzice continuarea activităţii prin instituirea măsurii de izolare la domiciliu beneficiază de concediu şi indemnizaţie de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcţiile de sănătate publică, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare”.
În același sens se dispune și în art. 4 alin. (5) al Ordinului nr. 313/2020 emis de Ministru Sănătății pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei: ”Persoanele pentru care se stabilește măsura de carantinare în spațiile special amenajate sau la domiciliu au dreptul la concediu medical conform OUG nr. 158 din 2005 privind concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate”.
   De asemenea, Ministrul Sănătății și Președintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au emis Ordinul nr. 502/26.03.2020/Ordinul nr. 417/23.03.2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, stabilind, printre altele, dreptul pacienților de a obține certificate medicale eliberate ca urmare a consultațiilor medicale efectuate de către medicii curanți, care au încheiat o convenţie privind eliberarea certificatelor de concediu medical cu casa de asigurări de sănătate, precum și indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pe durata concediilor medicale.
  Astfel, în baza art. 8 alin. (1) – alin. (5) din actul normativ ”Asiguraţii beneficiază de concedii şi indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant. Medicul curant, direct sau prin reprezentantul său legal, încheie o convenţie privind eliberarea certificatelor de concediu medical cu casa de asigurări de sănătate … Medicii care au încheiată convenţia prevăzută la alin. (2) eliberează certificate de concediu medical şi persoanelor care nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate din România, dar care intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale sau a acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care atestă incapacitatea de muncă şi durata probabilă a acesteia. Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (4) constituie document justificativ pentru instituţiile competente ale statului de asigurare în vederea acordării prestaţiilor în conformitate cu legislaţia pe care acesta o aplică”.
  Pentru situațiile de mai sus, art. 24 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/16.03.2020 emis de Președintele României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, stipulează că ”Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul FNUASS la nivelul necesar”.
Luând în considerare dispozițiile constituționale în baza cărora în România respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie, Instituția Prefectului –Municipiul București a solicitat Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București  și Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești să pună în vedere medicilor de familie din municipiul București, care au convenții încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București și cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești că au obligația legală și contractuală de a acorda consultanță medicală tuturor pacienților/asiguraților aflați în evidența acestora, cât și persoanelor asimilate asiguraților (persoanele care nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate din România, dar care intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale sau a acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care atestă incapacitatea de muncă şi durata probabilă a acesteia).
Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României se pot transmite de către medicii curanţi către persoanele asigurate şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
Totodată, având în vedere că certificatul medical consituie act doveditor atât pentru medicul care a eliberat certificatul medical, cât și pentru pacient, inclusiv pentru angajator, Instituția Prefectului –Municipiul București a solicitat autorităților mai sus menționate să pună la dispoziția medicilor de familie din municipiul București lista pacienților arondați fiecărui medic de familie, astfel încât în perioada stării de urgență medicii de familie să aibă o evidență certă cu privire la persoanele care au dreptul să solicite și să beneficieze de consult medical în cadrul cabinetului medicului de familie și cărora aceștia le-au eliberat, la solicitare, certificate medicale.
Nu lipsită de importanță juridică este și măsura adoptată la nivel central – Ordinul nr. 74.549/06.04.2020 emis de Secretarul de Stat în Cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, Comandantul Acțiunii, Dr. Raed Arafat – în baza căruia Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București i-au fost alocate 97.700 măști chirurgicale cu 3 pliuri  destinate medicilor de familie care își desfășoară activitatea pe raza municipiului București, astfel încât în îndeplinirea actului medical de către aceștia, care presupune și impune prezența fizică a pacienților în cabinetul medicului de familie, să se asigure protecția medicului de familie care acordă consultanța și care încheie actele medicale specifice fiecărui caz în parte.
Ca urmare a situației excepționale, generată de pandemia Coronavirus SARS-Cov-2, care a determinat suspendarea activității școlare, raportat la perisabilitatea  produselor  destinate programului în școli,  în analiza  posibilității distribuirii către eventuali beneficiari (conform răspunsului CE), Instituția Prefectului- Municipiul București a solicitat tuturor Primăriilor Sectoarelor Municipiului București să dispună măsurile corespunzătoare în vederea distribuirii către posibilii beneficiari a tuturor stocurilor de produse a căror dată de valabilitate este până la 21.04.2020.
Având în vedere Ordinul Comandantului Acțiunii, Secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 74549/06.04.2020 privind repartiția unui număr de 4.150.000 măști chirurgicale cu trei pliuri, Instituția Prefectului- Municipiul București s-a adresat Societății Naționale de Medicina Familiei și Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București prin care s-a înaintat ordinul mai sus menționat  și a solicitat dispunerea, în regim de urgență, a măsurilor corespunzătoare pentru repartizarea unui număr de 97.700 măști către medicii de familie care își desfășoară activitatea pe raza Municipiului București.
Reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.